badboy(Mergen) bilen sohbetdeshlik

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Mergen Orazmuhammedow, bu yerde badboy ozunden rugsat alman sohbetdeshlik gurajak bolyan birinji agzamyz. Garshy bolmaz diyip umyt edyarin.

Telpeklerde 1-nji baryar edil shu wagt, userpoint-a gorade 5-nji aktiw agza. Bashda Kakada okap, sonra
T.Ozal TTM gecyar we ol yerde matematika olimpiyadacy bolyar. IMO (halkara matematika olimpiyadasy) burunc medali bilen Dowletimizin adyny bir adim yokary galdyrdy.

Ruminiya ilcihanasy we Turkmenistanin Bilim Ministirligi tarapyndan goldawy berilip, shu wagt Ruminiyada yokary okuw jayinda matematika ugurdan okayar. Inlisce, rusca, turkmence we turkce dashyndan ruminca hem gowy bilyandir.

Onda name bashlalyn. Soraglary yazibermeli.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bayram wrote: nira yitdin

Bayram wrote:

nira yitdin Mergenjan?

Yokarda yazdim gysgacha, email hem atypdym size..1 tannyrjyk ganymy gechin!

Serdar01 wrote:

Rumynya Turkmenistana gore nahili dowlet? TM ucin namelerini ogrensek gowy?

Medeniyet,durmysh logikasy ve sh.m. moralniy principleri bizinkiden gaty uytgeshik bolan dovlet, kop EU dovletinden garybyrak bolsada olardan esse esse zayalanan adamlary bar, her gun televizorda ejesini-kakasyny uryp, bilman oldurenleri gorse bolyar, gyzlary hakda agzymy hem achjak dal, oz adamlary hem nalap yorler shu babatda..
Gaty dushuniksiz ekonomikasy bar, adamlaryn ortacha ayligi 270-300 euro toverek yone zatlar gaty gymmat...Tekstil,gok onumleri ve sh.m. zatlar Turkiyeden 1.5 esse yali gymmat, tekstil has gymmat sebabi dineje dovlet nalogy 19%(gumrukdakini bilemok) + peyda gormek uchin gaty kop goyyalar ustune...Meselem Eastbay saytyndan 60$' berip alyan krasovka barde 110-120$ minimum...Mena adamlaryn nadip yashayanina dushunip bilemok..
Barde gorelde alynyp bilinjek okuv sistemalary ve adamlaryn demokratia dushunishleri bar...12 yillik sistema hakda on hem yazipdim, okuv kitaplary gaty agyr, myjjygyny chykaryp okadyalar hemmesini hem...
Bashga'da parahatchylyk ve demokratia barada gaty govy yere gelipdirler..Adamlar nache dargan,zayalanan bolsalar hem oz ozleri bilen bolup yorler, kochede hich gormeyan azar berilishik ya urysh zat (siganlary sanamasan)..Dini yagday hem sheyle, univerlere hijab'li arkayin gelibermeli,gysga shortiklide gitse bolyar tomus'da...Hich hili problema yok adamyn dinchilligi ya-da bozukdygy tarapdan, "name etse ozune edyar, bizin ishimiz dal" diyen logika yoreya...Hemishe govy netije berenok bu logika yone shu dovlet shol logikasyz bir gadym batardy...

maysa wrote: sana

maysa wrote:

sana rumynyyada okamaka kyn dusyarmi?

Bashda gaty kyn dushdi, dillerini kochede gurleshjek derejede bilsem hem terminologiyalarina ovrenishyancham gaty kyn dushdi..6 ay'in ichinde duybinden uytgeshik dili govy edip ovrenmek gaty kyn, sheydibem 1-nji kursyn bashlarynda dil problemam boldy..Yazyan kagyzlarymyn 1/4'ni sozluk edip ulanyadim, prof'yn sozlerini yazip alyadim, son rumyn oglanlardan sorayadim...2 ay gaty kosedi, son yuvash yuvash ovrenishdim...Okuvlary hem gaty kyn, gaty kop teoriki zatlary ovredyaler, men kop yerde gechilenokmika diyyan bizdaki temalaryn 1/3'i zady..Men Matematika+Informatika okayan, yone informatika'nin hem teoriki tarapyny t.e. matematika bagly tarapy has kop ovredilyar...

jemal wrote:

Geljekki arzuwlaryn yada planlan?
Sport bn meshgullanyanmy, haysylar???

Geljekde nesip bolsa 2 ish etmekchi, 1'si shahsy biznes, 2-njisi bolsa profesorlyk matematika boyuncha...
1-nji ish mashgalanyn ekonomiki yagdayi uchin,has govy durmysh uchin a 2-nji ish dovletimize peyda getirmek uchin, bilim sistemasini has kamilleshdirmek uchin..Nesip bolsa, o gunlere Allajan yetirse !

Sport bilen hem meshgullanyan, onler basketbol ve voleybol oynayadim yone barde kop adam futbol oynanson menem olara goshulmaly boldum...Hepde-de 2 gezek futbol oynayan, oglanlary yryp bilsem arasynda voleybol hem oynayan...

Bolaydi oydyan ...

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "yokary dereje gyzykly yazypsyn.. Sagbol ünsün üçin.."
 • Amanmuhammet 2 telpek goyyar we yazyar: "Gyzykly sohbetdeshlik uchin.Ik?inji telpegi geljekki planlar barada men yaly pikir etyanin uchin:)"

TM'e nesip etdiginden her

TM'e nesip etdiginden her tomus gidyan, 2 ay diyen yali dynch alyan anirda..
Buharest-Istanbul-Ashgabat " yoli bilen gidyan...Tel'dede gurleshyan her 2 hepde diyen yali, olar hem az jan edenoklar...

In kop oz durmyshymdan sapak aldym, onki Mergen'den kop sapak aldym...Men ozum ozume 1 zady dushundirmesem hich kim edip bilmeya shu ishi..Gorelde hokmunde kop adamy sanap biljek, olaryn hersinden 1 zat aldym, in kop kimden alanymy shu vagda aydip biljek dal yone ejem bolaymasa, gaty kop zat ovrendim ondan 11-12 yasha yetyancham, shondan bari hem dur shol zatlar...
Beylekilerine biraz son yazayin jogap, okuvchylary garashdyrmayin..

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • agajanh 3 telpek goyyar we yazyar: "Sohbetdeshlik ucin sagja bol"

Mendem bir iki sorag:

1.Siz gelejekde belli bir wagt uchin TM ang dashynda yashamagy pikir edyangizmi?
2.Eger sizing isleyshingiz yaly gyz dashary yurtdan tapylsa,oylenersingizmi?
3.Siz hachan orta mekdebi gutardyngyz we hachan univere girdingiz?
4.Sizing pikirleringiz mengka mengzeya,yone men babniga bolup gormedim:),nesip bolsa Turkmenistanda bir dushup bizing pikirlerimizing mengzap mengzemeyanining anygyna yetip bolmazmykan?Sozung gysgay,siz bilen bir gok chay ichip bolmazmykan?(mena suytli chayy halayan,sizi bilmedim:):)

123

bilşiň ýaly her obada ÇOPANLAR we ÇOLUKLAR bolýar.

çopan dilinde sorag.
ÇOLUKlaryň gowy ýaşamagy üçin ÇOPANlar esasan haýsy üç zady etmeli?

çopan diline düşinmeýänler üçin soragy gaýtalaýaryn.
Raýatlaryň hemme taraplaýyn ösen derejelere ýetmegi üçin WEZIPEli adamlaryň esasn haýsy 3 işi etmekleri gerek.

maşgala dilinde ýazýan.
Oglunyň gowy ýamagynyň hatyrasyna KAKAsy esasy haýsy 3 zady ýerin ýetirmeli?

bu yeri...

Agam, barde badboy bn sohbetdeshlik gidip dur, ya ekzamene aldynyzmy ony ya-da hemmamizi :)

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Aa wrote: çopan dilinde

Aa wrote:

çopan dilinde sorag.
ÇOLUKlaryň gowy ýaşamagy üçin ÇOPANlar esasan haýsy üç zady etmeli?

Men shu babatda bashga bir tema'da yazipdim halkyn yagdaylarini "bad-normal-good-best" periodlarina bolup, ve anyrda Adamlary okadyp ellerine hunar bermek, Saglyk tarapdan govylashdyrmak ve Hunar'lerini ulanar yali dovletin ishinden bashga-da alternativ ish yerleri uchin uly shereketler bilen govy shertnamalar baglanyshmak diylen zatlar yazipdim...Hemme zatdan on saglyga seretmeli bolaymasa sebabi halkyn arasynda gaty kop narkoman ve alkash'lar, sholary birzat edip adam etmeli ya-da halkyn arasyndan ayirmali...Yogsa olar halkyn parahat durmushyny bozyalar zatlaryny ogurlap ya-da ene-atalaryny,ayallaryny ve chagalaryny zadyny uryp...Bize Eneshtm' yali feminist'ler hem gerek boljak bu yerde :))
Yone adamlara her ish edip Halal-Haram tapavudyny ovretmeli, isleseler dini tarapdan ovretsinler, isleseler turkmenchilik diysinler ya-da bashga bir at goysunlar, yone mekdeplerde halka shular yali moralniy principlerin ovredilmeginin gerekdigine ynanyan...

Matematikanyn filosofiyasy

Matematikanyn filosofiyasy bilen gyzyklanyanmy?
Matematika name? Sanlary dogry ulanmakmy ya-da sanlaryn manysyna düşünjek bolmakmy?

Rumynkalar nahili? [bir dostum sora diydi şonun üçin sorayan :) ]

Farabi wrote: Matematika

Farabi wrote:

Matematika name?

Hmm...Matematika'nin namedigini biler dereja gelmedim entak ve onyn doly manysyna dushunip bolar hem oydemok sebabi her dashyn ashagyndan 1 uytgeshik shahasy chikyar matematikanin, hemmesini ichine alyan 1 agajyn kesgitlemesini(definition) bilemok mena chynymy aytsam....

Farabi wrote:

Sanlary dogry ulanmakmy ya-da sanlaryn manysyna düşünjek bolmakmy?

Belki ynanmarsyn yone men gechen semestrin algebra,geometriya ve analiza sapaklarinda "San" gorsem gaty begenyadim "Indi ha ansadyrak bolarda" diyip, nira seretsen Alfa,beta,landa,Sin,cos,Lim,Sigma ...........Sanasan sogaby bar!! Tak chto "Matematika"="Sanlaryn ylymy" diyen dushunjani ayirip goyber kellanden sebabi Modern Math bu periody davno gechdi :))

Quote:

Rumynkalar nahili? [bir dostum sora diydi şonun üçin sorayan :) ]

Dash gornush tarapyndan "Ovadan" manysynda ulansan onda hava, olaryn arasynda gaty kop ovadanlar,Yevropa'nin in ovadan gyzlary Rumyniya ve Moldavia'da diyyaler, kopusi hem shol ovadanliklarini erbede ulanyalar ve bashga yurtdaki oylenen adamlaryn mashgalasyny yikip, ozlerine finans tarapdan has govy durmysh edinyaler...Barde gaty kop sheyle eden Turk,Arap ve EU milletlerinden bolan erkekler...

Telpekler (1 kisiden 10 sany)

Bu komment ucin
 • Farabi 10 telpek goyyar we yazyar: "Matematikany dine sanmyka diyip yörmeli daldigi, onson hem Rumyn gyzlary hakynda beren maglumatlary üçin."

Ay shol "rumyn gyzlar in

Ay shol "rumyn gyzlar in owadan" yali sozi men kop yerde eshitdimow. Orsyetde sheyle diyip ors gyzlar barada, tatarlar oz gyzlary barada, ermeni ya gurjiler hem ozlerininki barada(ay eshitmedim beylekilera 100%. Yone orslar, ERKEKLEREM ors gyzlary in owadan gyzlar diyip owunyaler. Dashary yurtly futbolist yene bolsa hem "bizin gyzlar nahili?" diyip soraya samsyklar)

Menden sorag. Haysy mashyny

Menden sorag.
Haysy mashyny halayan; haysy saz stilini halayan; haysy haywany halayan?

1.Badboy siz onki

1.Badboy siz onki klasdashlanyz b/n hat yazyshyanyzmy?
Mekan,Islam,Rustem dagylary b/n.
2.masterligi Rumyniyada etmekchimi yada bashga(meselem US) bir yerdemi?
3.gunde nache sagat derslerine chalyshyanyz?

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

Men Rumynlaryn ozunden

Men Rumynlaryn ozunden eshitsem hichle ol gepleri yone dashary yurtlylar hem gygyryshyp yatanson aydayyan...Barde "Real Madrid--Steaua Bucharest" matchy boldy gechen Ch.League saylavlarynda ve R.Madrid'in bolelshikleri "Biz bare fudbol uchin dalde gyzlary bilen keyp etmane geldik" diyip aylaniship yorlermish, fudbola gelmedikler hem kop diydiler :D
Bardaki tatar gyzlary ovadan dal, 1% belki "erbet dal" diyse bolar, Tatar oglanlaryn kopusi Rumynkalary govy goryaler oz gyzlaryndan...

Elyeterli t.e. her gun ulanyp boljak mashynlardan Audi TT, kabir BMW ve Mercedes gornushlerini halayan ...Men ykjam mashynlary govy goryan ya-da beter shyk bolanlary t.e. ya-ha Audi TT yali kichke yone govja bolsun, ya-da Bentley zat yali shikarniy bolsun...Ne tuda ne suda kan govy bolanok !!

Saz ---Rock kop dinleyan: LP,Ramstein,Evanescence zat yali yone Repchilerden hem Eminem'inkilerden halayanlarim kop: Sing for the moment in govy goryanlerimin biri! Yone olardan bashga-da "Kechpelek,Kayahanin- Bir ashk hikayesi, Ahmet Kayanin--Kafama sikar giderim, Zaraa'nin--Hasretinden yandi gonlum " yali aydimlari bar mp3 playerimde her gun dinleyan aydimlarimin arasynda..

Hayvan'lar bilen kan ishim yok menin, men chagajyklary halayan :D Yone Turkmen itlerini govy goryadim onler, indi gorup hem bolanok...

GaraDag wrote: 1.Badboy siz

GaraDag wrote:

1.Badboy siz onki klasdashlanyz b/n hat yazyshyanyzmy?
Mekan,Islam,Rustem dagylary b/n.
2.masterligi Rumyniyada etmekchimi yada bashga(meselem US) bir yerdemi?
3.gunde nache sagat derslerine chalyshyanyz?

Islam bilen gurleshyan yone Rusik internede girenok, 3 ayda zatda 1 gezek janlashyas yone...Gulak hem yitip gitdi yogsa msn'de gurleshyadim on bilen..Obshit'de bolyaka kop bosh vagty bardy, indi oyde biraz ishi bardyrda belki...

2.Rumynya bolup biler yone yagdaya gora goreris, yone US'daki kan abrayi bolmadyk 1 univere gidenimden barde edenimi govy goryan sebabi barisi hem gaty bet matematika boyuncha !!

3. Bay bouwww, nirede o gunler...Men indi dine gerek vagty okayanlardan boldum, onki yali okalanok indi name uchindir..Yone ozume gerek vagty galman okap bilyan 4-5 gunlap a yaltansam sesia'da-da okamok idili (shu vagt bolshy yali)... Men baha uchin okap bilemok islesem hem, nervym chydanok ol definition'lary ya-da yene bir zatlary yat tutmaga, gerekje zadymy okayan ve sholar bilenem gechyan examleri...

Agam

aA wrote:

bilşiň ýaly her obada ÇOPANLAR we ÇOLUKLAR bolýar.

çopan dilinde sorag.
ÇOLUKlaryň gowy ýaşamagy üçin ÇOPANlar esasan haýsy üç zady etmeli?

çopan diline düşinmeýänler üçin soragy gaýtalaýaryn.
Raýatlaryň hemme taraplaýyn ösen derejelere ýetmegi üçin WEZIPEli adamlaryň esasn haýsy 3 işi etmekleri gerek.

maşgala dilinde ýazýan.
Oglunyň gowy ýamagynyň hatyrasyna KAKAsy esasy haýsy 3 zady ýerin ýetirmeli?

Agam,gayrat edip barik name uchin shuny yazanyngyzy aydawering!

Ok...

Balkan wrote:

1.Siz gelejekde belli bir wagt uchin TM ang dashynda yashamagy pikir edyangizmi?
2.Eger sizing isleyshingiz yaly gyz dashary yurtdan tapylsa,oylenersingizmi?
3.Siz hachan orta mekdebi gutardyngyz we hachan univere girdingiz?
4.Sizing pikirleringiz mengka mengzeya,yone men babniga bolup gormedim:),nesip bolsa Turkmenistanda bir dushup bizing pikirlerimizing mengzap mengzemeyanining anygyna yetip bolmazmykan?Sozung gysgay,siz bilen bir gok chay ichip bolmazmykan?(mena suytli chayy halayan,sizi bilmedim:):)

1.Hava, eger Rumyniya-da masterat okasam barde ishlarin yani bilen ve yzyndan hem 1-2 yil galyp bilerin, barde rumynchani govy bilyan az, bizem biraz bilemizson her goren yerde mollymlar bizi shu Europa chaklerinde tutmakchydyklaryny aydyalar yone bular TM'e bagly zat, "Vagt yitirman dolan,sen gerek" diyseler ylgap bararyn, yogsa-da nesip bolsa 4.5-5 yildan..Yone 23-24 yashamankam barmak niyetim bar oza...
2. Hava, oylenerin..Yone men entaga gormedim menin isleyan durli gyzymy, men bu temada name isleyanimi govy bilenim uchin barde tapylmaymasa :)) Yone TM'de-de tapmak ansat bolmaz, anyrda kop gyz bilen menin yuregim gysya, gyzykly dal, dunya garayshi gin bolmadyk gyza oylenmek niyetim hem yok...
3.T.Ozal TTM'ni 2004'de gutardym ve 2005'in Turkmenbashy ayinin bashyndan bashlap Rumyniyada okayan...6 ay dilini okadyk, shu vagt hem 2-nji kurs !
4.Ya nesip..Men tomus'da Ashgabat'da kop bolyan, eger hemme zat yerbe yer bolsa vagtymyn 50-60%'i anyrda gechyar, shonda janlashyp chay hem ichayeris...Inlisler "Always my pleasure" diyayyaler oydyan sheyle yerlerde :)

Гы!

Mergen wrote:

Saz ---Rock kop dinleyan: LP,Ramstein,Evanescence zat yali yone Repchilerden hem Eminem'inkilerden halayanlarim kop: Sing for the moment in govy goryanlerimin biri! Yone olardan bashga-da "Kechpelek,Kayahanin- Bir ashk hikayesi, Ahmet Kayanin--Kafama sikar giderim, Zaraa'nin--Hasretinden yandi gonlum " yali aydimlari bar mp3 playerimde her gun dinleyan aydimlarimin arasynda..

Бугага. Как ты можешь называть попсу роком?? (А помнишь как ты в школе говорил что рок это бяка когда я слушал Рамштайн). Из твоих перечисленный групп Рамштайно более или менее можно определить как рок (точнее это Tanz Metal)
А отсальное попса! Слушай хотя бы Pain это не тяжеляк но для тебя номально.

P.S.
А про баб я не в теме (при чем тут бабы ведь как говорится "В семье не бе урода")

Vo pervih, tut my pishem

Vo pervih, tut my pishem TURKMENCHE, dushnukli ?? Shu gezek orscha yazayin, dushunmegin uchin !!!
Nashet Ramstein'a--Mne vsegda nravilis pesni tipa Du hast, Feuer Frei i t.p....T.e. normalniye pesni Ramstein'a, a ne vsyo podryad ot A do Z...I to chto slushayesh(pomnyu s foruma) ty(i tvoy brat), ya i seychas shitayu byakoy i bullshit...Spasibo za sovet konechno no ya ne hochu stat takim kak ty t.e. "Hard ****** addicted", tak chto svoi pesenki i sovety nashet "chto slushat" ostav sebe...

Badboy akga sen öz

Badboy akga sen öz aydyşyng yaly babnik abi diyip eşitdim:) Hachan oylenyang?Bizem chagyrarsyna?

pikir...

Bu saytda in aktiw 5-nji agza we in kop telpek alan hormatly agzalarymyzdan biri bolan Mergen agamyz bu sayt baradaky, peydalary (ya-da bolmasa-da nogsanlyklary) baradaky oz pikirinizi beyan edayseniz!
Sag bolun!

nira yitdin Mergenjan?

nira yitdin Mergenjan?

Bezzat oglana

Bezzat oglana minnetdar!
pikirlerini hormat bilen okayas, has dogrysy soygili userlerimin biri.
Ayratynam watanymyz ucin edyan ullakan isleri ucin sag bolsun, jany sag omri uzak bolsun.

Ruminya Turkmenistana gore nahili dowlet? TM ucin namelerini ogrensek gowy?

Senin durmusundaky planlaryn name, etsem pessemlerin name tm ucin?

sag bol.

sana rumynyyada okamaka kyn

sana rumynyyada okamaka kyn dusyarmi?

haysy ugurdan okayan

haysy ugurdan okayan matematikadanmy?

Howwa matematikadan.

Howwa matematikadan. Yokarda-da yazylgy dura.

Quote:

Ruminiyada yokary okuw jayinda matematika ugurdan okayar

Salam oglanlar ve

Salam oglanlar ve gyzlar...10 gun on taze oye gochdum ve ol yerde internedim bolmanson kan girip hem bilmedim, shu vagt sesia vagty bolanson has hem kynyrak bolyar firmalara baryp gurleshmek (garashdyryalar, contract zat isleyaler, biraz ish..)..Sizin bilen gurleshesim hem gelip gitdi, hazir soraglarynyza jogap bereyin bashardygymdan!

Merwezi wrote:

Badboy akga sen öz aydyşyng yaly babnik abi diyip eşitdim:) Hachan oylenyang?Bizem chagyrarsyna?

Ay babnik'ligi indi goyduk, akyllyrak boljak boyan bashardygymdan yone barde ansada bolanok..A oylenmek nesip bolsa 4 yildan zatdan , masteradymy gutaryan o vagda chenli ve 22 yashayan...Kakras oylenip, arkayin ish guych edibermeli vagtmyka diyyan..Toya nesip bolsa hokman chagyraryn, arkayin bolay..Sana entak 1 shapka'da bermeli men :))

ata wrote:

Mergen agamyz bu sayt baradaky, peydalary (ya-da bolmasa-da nogsanlyklary) baradaky oz pikirinizi beyan edayseniz!

Bu saytin peydalarinin yaninda nogsanlyklarynyn gaty kichi zat bolup galyanlygyny aydasim gelyar, olar her saytda bolyan kichi problemalar...A peydalary bolsa gaty kop:

1.Menin yalilara Turkmenche gurleshmegi yatdan chikardanok, barde turkche,orscha ya-da bashga dillerde yazmazliga gayrat edyas, sheydibem azajyk bolsa-da yatdan chykyan Turkmenche sozlugimizi yuvash yuvashdan dolduryas..
2.Gaty yakimli atmosferasy bar, adamlar govunlerine yarayan zatlary paylashmak uchin giryaler, kopumiz dashary yurtda bolanymyz uchin ildeshlerimiz bilen kan gurleship bilemzok, barde onyda edyas...
3.Barde sypayichilik,adamkarchilik,sylag,hormat diyen yali dushinjeler 1-nji orunda gelyar, beyleki saytlarin kopusinde shul yok, nira seretsen sogunch/gyrlym/edepsizlik'lerden doly...
.
.

Telpekler (3 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Sen shapka berseng menem sana telpek berayern.Chalyshars."
 • aA 2 telpek goyyar we yazyar: "«Turkmenche sozlugimizi yuvash yuvashdan dolduryas..» türkmençäni unutmasa? gowy ýa?amagy?y dowam edersi?. al sa?a 2 telpek"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Shuny-ha sheyle onat yazypsyn, yagday, hakykatdanam, sheyle, ensalla, hemishe-de sheyle bolsun! 1 telpek sana, az hem bolsa!"

yene birnace sorag we minnetdarlyk!

ata wrote:

... Bu saytin peydalarinin yaninda nogsanlyklarynyn gaty kichi zat bolup galyanlygyny aydasim gelyar, olar her saytda bolyan kichi problemalar...A peydalary bolsa gaty kop:

1.Menin yalilara Turkmenche gurleshmegi yatdan chikardanok, barde turkche,orscha ya-da bashga dillerde yazmazliga gayrat edyas, sheydibem azajyk bolsa-da yatdan chykyan Turkmenche sozlugimizi yuvash yuvashdan dolduryas..
2.Gaty yakimli atmosferasy bar, adamlar govunlerine yarayan zatlary paylashmak uchin giryaler, kopumiz dashary yurtda bolanymyz uchin ildeshlerimiz bilen kan gurleship bilemzok, barde onyda edyas...
3.Barde sypayichilik,adamkarchilik,sylag,hormat diyen yali dushinjeler 1-nji orunda gelyar, beyleki saytlarin kopusinde shul yok, nira seretsen sogunch/gyrlym/edepsizlik'lerden doly...

Kop sag bol, Mergen aga! Sana okuwynda, ishlerinde we Turkmenistan Watanymyzy layigy bn tanatmakda uly ustunlikler arzuw we dileg edyaris!

PS: Yene bir sorag, TM-a gidip gelyanizmi aram-aram? Ya gitmesenizem habarlashma yagdayi gowymy?
Durmushynyzda in kop kimin tasirinde galdynyz?
Kimin eserleri sizin gownunize hosh gelyar?
Bize kimi mysal almagy undeyarsiniz?

Shular barada ayry commentler halynda jogap berayseniz!
Sag bolun!

yoklama

mergen sizde sapaklarda yoklama {attendance}alynyamy?

Alyan hem bar, almayan

Alyan hem bar, almayan hem, profesora gora uytgeyar...Alyanlaryn kopusi "Eger sapagyma gelmeyan bolsanyz, diymek hemme zady gul yali bilyaniz, mensiz hem dushunyaniz okadyanlaryma" manysynda 1 zatlar aydyalar, yagny exam'de suvuny chykaryp sorag soramagy mumkin, a almayanlar hem "Ozuniz uchin okayaniz, exam'den gechip bilseniz gelman gechin" diyyaler ve exam'de-de kop kosap oturanok, olara tapavudy yok gel ya-da gelme...A alyanlaryn kabiri belli 1 procent goyyar ve meselem sapaklaryn 50%'ine gelmesen, exame alanok, butunlema gel diyyar, yone hayisht zat etsen olaram alyalay :)))

ushan

ey titran nire otlap suwlayan?

Mana diyyanmay ? :))

Mana diyyanmay ? :))
"Nirede otlap suvlayan?" diyjek bolan bolsan, men Rumyniya'nyn Constanta shaherinde, 3 mushkitordaky gyzyn ady :)) Tomis ve Mamaia diyen in uly kochelerin birleshmesinde, 2-nji etajyn 6-njy kvartirasynda yashayan...Bolaydi oydyan :D

a-how!

Mergen,jigim, Rumynya barada ya taze mowzuk ac, ya-da shu yerde onatja maglumat ber-da!
Kabir yerlerde oran onat yazypsyn diyip eshitdi :)

Bashlyk! mendenem sana

Bashlyk! mendenem sana soraglar:
Kanikullarda nameler etyan? has dogrysy bosh wagtlaryn nameler etyan? Eger'de seni dunyadaki hemme universitetler ozune chagiryan bolsa, sen haysi yurtaky univer'lere giderdin?

galanyny son yazarin!

Hajy-el Mubarek

Gechen kanikulda-ha camping

Gechen kanikulda-ha camping etmane gitdik 3 gunlik, hezil edip ata ve eshege mundik :))
Yone chynymy aytsam barisi yaman yurk gysgynch eger idili oturmak isleyan bolsan, nira seretsen dargamashak, bizem toba etdik diyip oturamyzson birhili hasam gyzyksyz boldy...
Dargan durmush stilini tashlamak hem gaty kyn ekeni, butin omrundaki endiklerini, gatnashyklaryny taze "level"-e chykarmaly, oz ichindaki islegler bilen bogushmaly ve etc..Ay sanam oturmayin, uzar bu tema !!!

Men kakam yogalandan son birhili sovashdym univerden, barisinin yurek gysgynchlygy hem ustune bolanson esse esse okasym gelenok, indi hich zadyn hezilligi yok yali bolup dur..
Dunyadaki haysi univer bolsa-da, gyzyklyrak yer bolmagyny islardym, adamlaryn gyzgyn gatnashyp, talyplyk dovrunin gadryny bilip, durmushyndan lezzet alyp boljak yerlerde okamak islardim, meselem Turkmenistan :))) Yone chynymy aydyan, eger Turkmenistana guychli proflar getirseler, men barisini tashlap gitjek, mana gora dal bu yurek gysgynchlyk...

Alla(c.c) kuwwat bersin!

Alla(c.c) kuwwat bersin! Okuwlaryndada ustunluk arzuw etyarin!!! Nesip bolsa hemme zat duzelisher diyip umyt etyarin!!!

Hajy-el Mubarek

bu tomus seni in gynandyran

bu tomus seni in gynandyran we begendiren waka name boldy?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Tmolympiad'a degishlimi

Tmolympiad'a degishlimi ya-da degishli dal ??
Degishli dal:
Gaytjak gunum dayim yogaldy, gaytmankam olusini gorup gaytdym, entagem goz onumden gidenok yuzi...Bashga-da birgiden zat bardy, yatlap yureginizi agyrdyp oturmayin.
Sayta degishli zatlardan: Akgul bilen dushushyp bolmady, yogsa dilim sallanyp gitdi
telefonda yalbarmakdan/hayisht etmekden. Gidishin bile giden ekenik, men onun suratyny
gormanim sebapli tanap bilmedim, yone birhilije seredishinden andym meni tanayanini, ol meni tapapdyr yone shonda-da salam beraymedi, menem "Bolyalay, birden ol dal bolaymasyn, sharpyk iyaymayin" diyip oturyberdim...TM'de onki tanyshlarym govun etdiler olaryn gurnan kabir dushushyklaryna gelip bilmanim uchin, Tmolympiad bilen den geldi 2'si, menem Tmolympiad'ynka gitdim :D

Begendiriji zatlar: Bardakilerin kopusi bilen oturdyk, yazyjylar bilen oturdyk, gaty hezil boldy. Ondan bashga-da kop tanysh/bilishim bilen gatnashdym.

in onadyny sen yazan ekenin,

in onadyny sen yazan ekenin, minnetdar,jigim!

Dayin ucin gynandym, Allah rehmet etsin, jayi jennet bolsun!

On-a kakany, indem dayiny Oz yanyna aldy. Synaglaryn agyrragyna ducar blyarsyn oydyan, Biribaryn soyguli bendeleri sheyle yagdaya sezewar bolyar, umuman! Bashyn sag bolsun! Sana kuwwatly sabyr dileyan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ýatan ýeri ýagty

Ýatan ýeri ýagty bolsun!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

mergen dogrydanam diliniz

mergen dogrydanam diliniz sallanyp gitdimay?? yadyma düşya jan edip telefony bayram aganyn eline tutduranynyzy :)) şeyle bizar bolan bolmalyda menden :))

aeroportda çekindimow yanynyza barmaga.. name baryp men saytdan akgül diyeyin mi şonça adamyn yanynda.. utandym :))

dayınız üçin mekany jennet bolsyn..

Indiki gezek 1 tanyshrak

Indiki gezek 1 tanyshrak oglanyn bilen salamlashjak bolsan "Salam, siz plany
ha dalsinizda?" diysen yeterli bolar, oglan dunduk bolmasa sizi utandyrmaz ve gurruni ozi
dovam etdirer...Aslynda men baryp sorajakdym velin, sen erbet erbet seredenson goy bolsun
edaydim :D :D Ozumem shol vagt shortiklidim, senin yaninda durmagy kan gelishdirmedim ozume, sen nire, men nire :))
'Dilim sallanyp gitdi' diyyanimem gurleshmekden dalde, dushushyga gelmage yrjak boljak bolmakdan, yogsa sallanar yali uly dilimiz yokla...

Mergen dayyn yatan yeri

Mergen dayyn yatan yeri yagty bolsun, imany hemra bolsun

Bu gün Yaponiya 3 aylyk

Bu gün Yaponiya 3 aylyk exchange giden dostum geldi.Suratlaryna seretdik,başga döwletlerdenem bar ekeni,TM-denem ady Döwran Ukrainyada okayar.

Ruminiyadanam gyz bar ekeni,ÖRAN ÖRAN ÖRAN owadan gyz ekeni,hayranlar galdyk biza...Videolaryndada bar Dünyan in owadan gyzlary Ruminiyada bar zat diyip gürlan bolupdyr welin hakykat ekeni..Portretini yasap öyünde asyp goyaymaly:)

......................buda geçer.......................

Ramazan'da bir yatlatma how

Ramazan'da bir yatlatma how shol gyzlary, oval zordan otyrys
dilimizi dishlap... :))

remezan dynsyn menem

remezan dynsyn menem praktika baryan:):):)

1-2 hepdelik myhman kabul etyanmi?...:D

......................buda geçer.......................

Haha..Geliber arkayin, yone

Haha..Geliber arkayin, yone dek gezmelidir barde :))

gurluşyk injeneri gözleyan

gurluşyk injeneri gözleyan firma zat yokmy?

İn bolmanda suwag etmegi öwrendim

juda bolmasa otag boyap bilyas...:)

......................buda geçer.......................

Gurlushyk sektory barde

Gurlushyk sektory barde osyar, EU'e girensonlar barde gaty uly pullar goyulyar,
esasanam menin yashan shaherim Constanta'da, sebabi bari EU'nin Sochi'sine ovrulmeli birnache yildan, jaylar dagy eyyam gaty gymmatlady, gurlushygam kop edilyar...Gurlushykchylar barde kop gerek, firmalar bilen gurleship gorsen hokman ish
taparsynmykan oydyan, hiy bolmanda staj uchin...

Nesip edeninden gitmeli

Nesip edeninden gitmeli öytyan:-)

Sag bol yaltanman yazanyna...

......................buda geçer.......................

Gymmatlanda nache boldy

Gymmatlanda nache boldy jaylar? Meselem 3 otagli gat jaylarynyn bahasy nache?

Ay mena jay aljak bolup

Ay mena jay aljak bolup gormedim, olaram rayonyna ve klas'laryna gora uytgeyandir, yone 1 yerlerde 750 euro/m^2 yazilan reklama gorenim yadimda, 3 otagly oyler 60-70 mun euro = 80-90 mun$'dan bashlayandyr, 1 otaglylar 25.000 euro ~ 35.000 $ dan arzan daldir...Jaylaryn gymmatlayany "rent" edyan oyun bahasynyn galmasyna-da sebap bolyar, bashda 300$'a tutulan oyde, shu vagt 400 euro berip bolyas, 3 otagly oy.

Computer injenery gozleyan

Computer injenery gozleyan Software Comp. yok my?!
Edip bilyan ishim-a az yone shu semestrda kop sapak alyan, bir zatlar owrenern baryancham :))

Barde komputer

Barde komputer programist/injener gaty kop, in govylary dashary yurtlara gidyaler,
yone barde galyanlaram tutan yerini goparyp yatanlar :))) Barde in uns berilyan sapaklar matematika ve komputerdigini hem yatladayin :D

el_mariachi wrote: Dünyan

el_mariachi wrote:

Dünyan in owadan gyzlary Ruminiyada bar zat diyip gürlan bolupdyr welin hakykat ekeni..

Shuny men birinji sapar shu yerden eshitdim.
Mergen, Rumyniyada Phd eder yaly gowy univer bar my?! :D

Bucharest'in

Bucharest'in politehnicheskiy univerine gidip bilersin, shol yer kop uly komputershikleri yetishdiren yer, birnache otaga yerleshyan 1-nji komputerlerin fundamenti hem shol yerde atylan diyip okadym internet'de.

ey

ey aytmalida onunden yaponiya turkmen gelyar gidyar diyip onarayyanay dostjan:(

ay men nabileyin..:( tokio

ay men nabileyin..:(

tokio kayote-mi namemi şonam gezipdirler...

......................buda geçer.......................

kyoto

kyota chenli bir sagat bizin yanimizdan. bir zat ederdik ay bolyada.

Tuweleme)))

Salam Mergen!
Mana berere soragam galmandyr barde))

Ay senin uchin messenger

Ay senin uchin messenger bara, shol yerde
soraber kellane gelen zady :))

...

msn senem kamahal girip dur, a imenno online vagtynda bolanda gukla, yittinley.

24 sagat

24 sagat onlinedirlay ol, prosto appear offline edip goyyandyr:D
ey egzaminlen nahili gidip dur, Mergenin durmushynda in agyrrak seasonlardan biri shu wagt..egzaminlen nahili gidyar diyip barden goltgy berelin..chyndanam nachesi galdy?? bolanlaryn hemmesini gechdinmi??

Hudaya shukur shu wagt'a

Hudaya shukur shu wagt'a chenli girenlerimin hemmesini ha
gechdim, yone ownan Theoretical Mechanics'e barmaly wagtym
yatyp galayipdirin :D
Examen sagat 10'dady, menem gije 3:30'a chenli okadym, gaty
erbet ukym tutanson alarm gurdumda yatdym, duysh-hush garyshyk
wagty hem yapypdyryn alarm'lary :((
Bir tursam eyyam sagat 10:15, univere baryancham 1 sagatlyk
examen gutaryp gidyadi barybir...Tomus'a galdy sheydip ol sapak...

Yene-de 8 sany dagy bar, yone 5'sini alyp bilsem kayil, 11
gunin ichinde 8 exam, onda-da ichinde 4 analiza bolsa, bashartmazmyka diyyan...Shonun uchinem tomus'da tabshyryp
bolmayan sapaklara uns berjek, sholary hokman gechmeli, beylekileri tomus'da tabshyrjak bolarynda, yogsa kop islap
azdanam galaymaly...

P.S. Messenger kop wagtymy alanson achmajak bolyan, dine gijeleri yatmazdan onurti yarym sagat dagy gurleshyan online'ler bilen, wesselam!

hmmm

hmmm gowy pikir... sen yone on aydanda birinden galsan eyyam uzayar diyipdin! yagny tomus barada hich zat aytmandin..entegem shukur et yatip galanin tomusda alip bolyan ekeni..Batyr-a zada aydaymalida turuzgyn hokman diyip egzaminin bar wagty..

Batyr'yn 8'de exameni bar

Batyr'yn 8'de exameni bar ekeni, 10:15'de examenden gelip
turuzany gich boldyda :))
Biz 3+2 okayan birinji nesil bolamyzson, onki 4+2 okayanlardan
uytgeshik ekeni examen tabshyrma shertlerimiz, bashda olarynka seredip yalnysh dushunipdiris, son aytdylar yene-de 1 shans boljagyny...

P.S. 7-8 yil mundan owal yekeje sapak'dan galsan, shol yilin sonuna chenli tabshyrybam bilmesen, goni yilin
gidyan ekeni, edil mekdep'de synpynda galyshyn yaly :D
Bizde bolsa entak 1-nji yilin examenlerini tabshyrjak bolup yoren 4-nji kurs'laram dolup yatyr...

Bilşiňiz ýaly, Mergen bn

Bilşiňiz ýaly, Mergen bn Nesil gazedinde söhbetdeşlik geçirilipdi, men şony şu ýere-de goýmakçy. Suratyň ululygy 74 kb ekeni, şoň üçin hili pes bolup biler, edip biljek zadym ýok!
Ynha, söhbetdeşlik:


Bolmasa aşakdaky linke basaýyň, has uly görüner, enşallah!

http://img293.imageshack.us/img293/4273/talyplarqe9.jpg

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ýanyndaky addicted

ýanyndaky addicted (Batyr)myka?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hatlary okamak kyn, ulyrak

Hatlary okamak kyn, ulyrak edip goýup bilmersiňmaý agam?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Baýram, men-ä başaryp

Baýram, men-ä başaryp bilmedim, ýöne şol aşakdaky linke bassaň, has uly görner!
Edip bilýänler täzeden download edip, ulaldyp goýaýmasalar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Sagja bol agam!"

Ata aga, bashardynyza.

Ata aga, bashardynyza. sagbolun! linkdenem gowy okap bolyar.

bäh, men çopanam başarjak

bäh, men çopanam başarjak ekenim, sagja bol-a, jigim! :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mergenjana armada

eeee...başdan okap başladym welin...barik kan gelemok welin...men seni TEJEN TTM-da okan döwründen tanayan a ojagaz yerini yazmaga utandymy....?

-gezekli çemçe-gezekli galam...
-bizdenem geçer...

Men durmushymda bolup gechen

Men durmushymda bolup gechen zatlaryn ya gadryny bilyan, ya-da olardan sapak alyan. Tejen'de okanym gadryny bilyanlerimden, we men samsyk dal 2 yillap edep-terbiye, ylym beren yeri yatlamagy utanch sayar yaly. Sorag soralan daldir, menem aydan daldirin, gorushin yaly Tejen'den on 5 yil okan yerim barada-da yazmandyryn...

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Abat 3 telpek goyyar we yazyar: "gyzykly sohbetdeshlik uchin sag bolun!"