TMOLYMPIAD nakyllary

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gelin, bizinem "oz" nakyllarymyz ya "payhasly" sozlerimiz bolsun.
Onunden aydayyn, degishme, gaty gormeshek yok, sizem goshushdyryn...

Onda name, "Atamyrat" babanyn yoluna yedi telpek aydyp, menem bir zatlar "pylcayyn":

* Gacan gutular, duran tutular. -(Bayram aga geldi)
* Assa gacan namart. -(Bayram, Mergen ikisi birden geldi)
* Gorkana gosha gorner. -(MergenMergen :))
* Myhman "ata"ndan uly.
* Altyn alma, telpek al.
* Postuny ayt, senin kimdigini aydayyn.
* Basha bela iki garysh klaviaturadan geler.
* "GaraDAG"dan arkasy bolanyn, dashdan yuregi bolar.
* Sayt bezegi gyz, gyz bezegi soz (post).
* "Mergen"den gorkan post yazmaz.
* Dala her gun "Bayram".
* Postuna gora baha bererler.
* Akmak postdan akylly dushman yagshy.
* Kim telpek tapmaz geymage, kim yer tapmaz goymaga.
* Yatan okuze "telpek" yok.
* Ceksen zahmet, yagar telpek.
* Boljak oglan blogundan belli.
* Yedi okap, bir yaz (kommentini).
* Yaza-yaza, "userpoint" bolar.
* Ukynyn gadryn bilgil, agza bolmazdan burun.
* Kysas indiki bolga galmaz.
* Aytma syryn dostuna,
Shu tayyk gelip, pash eder seni. (ata aganyn aydany)
* 100 baham bolandan, 100 telpegim bolsun.
*** Gyz agzalar, erkek agzalar gaharynyzy getirse:
"Erkek eshekdir" :)... (ishim gaytd-oow)
* Il onlasa, telpegini goy :)...

Telpekler (6 kisiden 8 sany)

Bu yazgi ucin

 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • maksat 1 telpek goyyar we yazyar: "Dilewarlygyn üçin :)"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • BlueDomino 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))))))))))))"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "altyn alma, telpek al :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

yene 2 sany, yone olar

yene 2 sany, yone olar sahypadan dashgary:

* Bugday nanyn bolmasa, "Bugday" aragyn yokmudy?
* Yatan okuze sygyr yok. (on shu tayda bir-a yazypdy, gaty halapdym) :)

super bolupdur. shu tayi

super bolupdur.
shu tayi yeketak yerdi mana godek diyilmedik.indi bu taydada diyildi,hemme zat yerli-yerine geldi.:D

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

menem bir iki zat

menem bir iki zat pylchaysammykam?:D

az bolsun,telpek berilsin.
ayrylmaz agza unutgusuz soz aytma.
azapsyz postun ady yok.
baryny beren uyalmaz.
dil b/n orak orsan barmaklan agyrar.
geneshli blog gysga bolmaz.
gulme gonshyna geler bloguna.
iki at depisher,arasynda eshek oler.
soyenishen kowulmaz.
ody ozune bas,otmese keseka.
sorap berenden,urup ber.
kommende sine seretsen,gan gorner.
bahana gora komment yaz.
yagshy niyet-yarym telpek.
dushmanyn peshece bolsa,pilche gor.
bashyna dushse basmakchy bolarsyn.
bir temadan iki deri alynmaz.
jomart telpegini berer,gorkak baryny.
yaz diymek ansat,telpek bermek kyn.
ichmeklini hacklesen yalanach gorkar.
ajysyz agza bolmaz.

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "gowja we manylyja.. :)"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

dowamy gelyar. yikylmakdan

dowamy gelyar.

yikylmakdan gorkamok,yazmakdan gorkyan.
belkem shu taydan gowy yer bardyr,yone biz shu wagt barde.
komment gunakar dal,yazan gunakar.
howlukman chalt yaz.
gyz agzanyn kommendem mahirli gorunyar.
postlan guji sanynda dal,agyrlygynda.
postda uly harp b/n yazylandan gorkma,kichi yazylandan gork.
pessimist-post yazyp ozuni gowy duyjagynadan gorkyanlygyndan ozuni erbet duyup yazmanlygy uchin ozuni gowy duyyan adam.
gorkyan bolsan yazma,yazan bolsan gorkma.
we

Gozel gyzdan dine owadan komment yagshy.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! GaraDag, hersine biri"

mende 1-i

men öz oylap tapan sözüm bar şony aytjaaaak:ya sus yada kan kus...bu blog bn baglanşyga yok welin...ay borda...

haaaaa

tmolympiady baglasan bir yere biri haklaris astana.kz-ny....:)
natday boldumy?

gysga pikirr..

nakyllar günümüze postmodernlige terjeme edilen yali kabirleri)..
gowy bolypdyr........................................

Mena ozumi tanamadyk bolsam

Mena ozumi tanamadyk bolsam "Men babay" diyip bashlardym ol kakdyrmalardan sonra :)))
Govja bolupdyr, ayratynam:

Bayat-Hajy wrote:

* Yatan okuze "telpek" yok.
* Ceksen zahmet, yagar telpek.
* Boljak oglan blogundan belli.

Il onlasa, telpegini soy,

Il onlasa, telpegini soy, wiy, goy Mergenjan! :)

Degishme, telpek soramok-lay, yone, "telpegini soy" diyende, has gulkunc boljak eken (manysyz gulkunc)...

Gereginden artyk sorama,

Gereginden artyk sorama, isrip bolar :)))

1 post'a 70 sany telpek goyulmaly dalmika diyyan, eger beylekiler goymadyk bolsalar men goyardym 3-4 sany !!

ay...

Bayat-Hajy wrote:

telpek soramok-lay, yone, "telpegini soy" diyende, has gulkunc boljak eken

yalnysh dushunipsin, mana telpek gerek dal-how :)))

Meninkinin hem yzynda ":))"

Meninkinin hem yzynda ":))" bardy, yagny oda OYUN..

wah, ikinji abzasda yokdy-da

wah, ikinji abzasda yokdy-da :)))...

Ony gara chynym bilen

Ony gara chynym bilen yazdimda sebabi :))) Dine senin post'yna diyip yazmadim, men hemishe-de sheyle, telpek yok bolsa beryan gulkinch zat bolsa, yone on hem 5-10 adam beren bolsa onda men onayyan :))

wah-wah...

Mergen wrote:

onda men onayyan :))

wah, gor nahili "kici gowunlije" "balajyk" :)))

2 nakyl

mendenem 2 nakyl goşant bolsun (zordan tapdym).

Telpeksiz eşekden eşek bolmaz!

tmolimpiada gelmek aňsat, gitmek kyn.

Menem pylcayyn 1)"QUOTE"

Menem pylcayyn

1)"QUOTE" edenin tanapy cuyrik.
2)Yaltadygy "Subject"den bil. (yaltalar ol yere hic zat yazanok)

salam

Telpegin markasyny hem yazsanyz has govy bolardy..
meselem:
ak silkme telpek
gara silkme telpek
bagana telpek
norka telpek
shypyrtma
......
ve shuna menzeshler

menden hem

1-onat kommentli postlara telpek berilse, dokuzy duzuw bolar;
2-Agza etmen diyen zadyny 1000 gezek eder;
3-Yigide 1000 durli telpek hem azdyr!
4-Dostuny saklama, telpeksiz galmasyn, dushmanyn saklama syryn bilmesin;
5-Postuny uzyn yaz gysgaldarsyn, nakyly gysga yaz uzaldarsyn;
6-Onat post yazmadyk, telpek bn kolegelenmez;
7-Yagshylyk et, sahypa onat komment yaz, agzalar biler, agzalar bilmese Atamyrat(atdash) biler:) ha-ha-ha;
8-Sowuncden telpek yagshy;

sonam dowam ederin-le, ensalla, hazirlikce bular :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "7-nji nakylyn ucin :), aslynda hemmesem dash :)..."

ata aganyn "zakazy" :)... *

ata aganyn "zakazy" :)...

* Uly comment(jogap) kici blogy yuwdar.
* 50 postdan belli post.

Mendenem 1)Telpeksiz oglan

Mendenem
1)Telpeksiz oglan aglamaz.
2)Agzalarmyzyn ushy yaz gunun yagyshy
3)Ata yazsa yazsa, admin pozsa pozsa (Ata aga yalnyshyp iki gezek yazypdyr :))
4)Gulak telpegini aldyrar
shu wagtlykca shular
saglygynyz!

2-njimde azajyk

2-njimde azajyk yalnyshypdyryn
2)Agzalarymyzyn uRshy yaz gunun yagyshy
saglygynyz!

bir yazana, birem nalayana

bir yazana, birem nalayana (telpek) :))

it süyrar kerwen

it süyrar kerwen geçer
yatan öküze siym sok
ir uran dişinden dynar
it ite buyrar item sekretaryna
el eli urar 2 el birigip yüzi

......................buda geçer.......................

nostalgiýa :) okaň, lezzet

nostalgiýa :)
okaň, lezzet alyň we gülüň :)
başarsaňyzam, güldüriň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yene bir gezek: Nostalgiya

Yene bir gezek:
Nostalgiya :D

Geng gorening alnyna! Gazana

Geng gorening alnyna!
Gazana yakynlashsan garasy yokar.
Aglamadyk oglana(yazmadyk) telpek yok!:D
Telpek 3 gundir, 3 den son gochguldir:)

nostalgiya hakykatdanam

nostalgiya hakykatdanam :)
hany, joshup bilmezmikak goreli..:)"Bayat- Hajy aytdy, işi gaytdy" :)

1)Pikirini ayt, dushmanlar gulmesin, telpegini ber, dostun uşemesin :)
2)Taze moder seçildi, telpek bary eçildi :P
3)Gyzlara müň dürli naz hem azdyr :)
4)Tomus duşuşyga gelmedigin payy suyji :)
5)Mün flud bir iş bitirmez :)
6)Myhman birinji gün-gyzyl myhman, ikinji gün- kümüs myhman, üçünji gün-mis.., dördünji gün - ya pis ya agza :D

ya pis ya agza :)) Jora

ya pis ya agza :))

Jora gowjamyn, gorunup durhow şeydip arasynda :)