Tmolympiad.org Tomus 2007

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.


Download poster [pdf | uly jpeg]
Nirede namanin nahili ediljegi bilen ishim yok, gyzykly zat bolsa onunden habar berseniz men gatnashmagym mumkin diyyan bolsaniz, onda siz shu yere gidin we gysgajyk soraglara jogap berin. (Haysi wagtlar sizin ucin amatly boljagy we s.m.)


Salam tmolympiadcilar!

Tomusda uyshelin yali gurrunler edilyardi. Tomus hem yakinlaship gelyani ucin cynyrgatsak we gurlesip bashlasak gowy boljak. Nameler edilip bilner, kimler guramakcy, finans yagdayi, wagtlaryny belli etsek.

Hawa, kim name teklip edyar?

Menin shahsy pikirim: In azyndan bir gezek yignanshalyn. Wagtyny bolsa sonradan kime amatly bolsa shona gora belli ederis. Chay icelin. Taze acylan yerleri gezmage gidelin. Basga shaherlere hem bolyp biler, meselem Mary yada Koneurgenc. Futbol oynali diyseniz hem men bar. Ozum Mayin ortalaryndan Iyulyn ortalaryna cenli 2 ay Turkmenistanda.

Gyzyklanyan agzalar shu yerdaki formi doldyryp iberseniz. TM-de sizin bilen nadip habarlashyp bolar we haysi wagtlar amatly yali soraglar bar.

Egerde garshy yok bolsa, hemme agzalara mail yazmakci Tomus 2007 barada. Tmolympiad diyip bir sahypa bir wagtlar agza bolypdynyz, shol yer shu wagt hem diridir diyip yatlatmak ucin gowy pursat. Has kop agza gazanmak ucin yokarky suratlari yada shu sahypa linki dostlarymyza iberip bileris. Men hazir tmolympiadda agza dal synpdashlaryma ibermekci.

Chyndanam hezil boljaga menzeyar :-) Hemmaniz bilen TM-de gorushmek dilegi bilen!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

:( Men shuwagt tomus uchin

:( Men shuwagt tomus uchin planlarym doly belli dal! Nesip bolsa barjak bolarn!

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Gaty Gowy! men yanirak

Gaty Gowy! men yanirak goydum formlari, eyyam 2 sagatda 6 sany "Hawa!" jogap aldyk.

Hemme agzalara bu barada mail iberjekdirin onda.

Malaysia, Singapore, Maldiv adalary

Ýalňyşmaýan bolsam dünýäň günorta bölegindäkiler şu wagt birinji çärekde (semestr arasy intak gelenok öýtýän). Olarda kanikul 6-njy we 7-nji aýda bolmaly.

paid tha cost to be da Bo$$

mena bu

mena bu teklibe garshy dal
mumkin bolsa 6 ya da 7 ayda bolsa biz uchina has uygun bolardy.
yone boljak gunu barada onuraginden duydurawerin!:)

bah

menem haçan barjagym belli dal yöne:awgustyn sony bn sentyabryn sony aralykda üyşeli diyseniza baş üstüne eger isleseniz bizin öyde mantydan gerk gabe edeyin:)bize gelin mara baranlar...

mantyny

mantyny ozun bishirip berjekmi:)
Eger komek gerek bolsa onuraginden agzalara habar beraygin.
komek etjegi bardyr belki...

hmmm

yokla ejem bişirer welin marydan kömek etjek diyyan gyz oglan tapawudy yok habar ederin...senem gelay bolmasa ejemin soragyndan yadaman diysen:):):):):):)

Awgust 10 - Sentyabr 15

Awgust 10 - Sentyabr 15 aralygynda bolsa baryp bilyan..
Mariachin manty pikirine goşulyan :D
Kömek gerek bolsa "guk" diy ))))

Manty kema bolmaz

Aýtýan araň ýaman amatly. Eger hezillik, sypylşyk boljak bolsa 15-nji sentýabrdan öň edip ýetişeliň, şol töwerekde oraza bolmaly da, hiç kime päsgel bolmanjyk asudalyk bilen belläliň.

paid tha cost to be da Bo$$

meng pikirmche dogry

meng pikirmche dogry aytyang
awgust yada sentaybryng ichinde bolsa gowy

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

bah, hezildigini, gecen yil

bah, hezildigini, gecen yil Taganyn aydan wagtlarynda(icinde) TM-da bolupdym, uly ahtimallyk bn bu yilam shol wagtlar barmagym mumkin, takyk dal, belli bolsa atdasha bildirerin we men hem "Hawa!" diyyarin, ensalla!
Organizasiyany boyun alanlara minnetdar!
Sag bolun!

Tagan we Ata aga, gayrat

Tagan we Ata aga,
gayrat edip shuni doldyrayinda..

http://tmolympiad.org/?q=tomus07form

bize has ansat dushjek. Kommentlerin arasyndan OK diyyanleri gozlap we geljek wagtlaryny bellap almak azajik kynrak bolyar we yatdan cikmagi mumkin.

gayrat edin. Shu wagt 12 sany boldy.

hmm

atdash, jigim jan, men ol yeri doldurdym, hawa hem diydim :)
in sonky yeri ysharatlamadym, sebabini hem yazdym, yone dine gatnashmakcyny tazeden ysharatlap bilerinmi!?

Men barjagymy bilemok.

Men barjagymy bilemok. Ýagdaýa görä...
Şol berjek diýen pulumy kime bermelem bolsa, bereýin.
Galanynam görübererisdä.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

wagt deng gelse bizem geleriz

ata aga iyunun 5-15 si aralarynda bolsa menem gelip bilerin
basgada yetimler oyüne gidilip biliner, yada ........

irfan

Irfan, bu organizasiya, tomusyn her wagty ucin ediljege menzeyar, yagdayi doly owrenmek ucinem, shu wagtdan gatnashjak agzalaryn sanyny we gatnashjak wagtlaryny owrenmek ucin bu blog acyldy, durli aylarda gatnashyan bolsa, shol ayda we shol ayinam belli gunlerinde, meselem, her hepdanin 6-njy ya-da bazar gunleri edilip biler!
Organizasiyany Atamyrat yerine yetiryar oydyan, menin habarym yok, men bolsa, Alp Arslan ayinyn(Awgust) sonunda we Ruhnama ayinyn (Sentyabr) ortalarynda TM-da bolmagym ahmal!
Senin yazan wagtlarynda-da, hokmany yagdayda, bu yerden kop agza we myhmanlar bolar, ensalla!

Mana galsa, men-a ucurymlaryn arasynda futbol we woleybol, pin-pon turnirlerini gecirilmegini hayish ederdim, hatda HTTU-TMOLYMPIAD topary yaryshy :)
Agoyli aga bn gepleship bolsa bolar welin,...

Mena hazie ertir name

Mena hazie ertir name boljagyny bilemok, a tomus barada esho voobshe pikirlenemok, a tak ne plohaya idea.

tüweleme, göz degmesin,

tüweleme, göz degmesin, şular yaly gyzlaram bolsun ))) :P

tüweleme, göz degmesin,

tüweleme, göz degmesin, şular yaly gyzlaram bolsun ))) :P
Biz pahyra, hiç ölmejek yaly yaşap yörüs :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "muna onaripsinizay.hezil edip guldum"

:)

yetishikli yegen soltan (Tagan soltan gelshiksiz bolany ucin yegeni uytgetmedim:) diyyalermi biz taraplarda :)

"Hazir(ertir!?) oljek yaly beyle ucin calysh, hic olmejek yaly bari ucin calysh! manysynda hadysam-a bar bolmaly :)

Salam oglanlar.Men 2 gundir

Salam oglanlar.Men 2 gundir tokayligin yaninda eshek munup yorenim uchin ineda girmegim kyn, su vagt hem gozumin kokuni gyryp zordan okayan tel.den girenim uchin. Tomusda TM-e barsam ensalla dususyklary guramagada, gatnasmagada komek ederin, mara baryp mantynyzy iyip gaydaymagym hem mumkin :)

:)

Hay, Mergen jan, janyna berekella, tuweleme, shol kyn shertlerde-de girip bu yeri sypdyranok-how :)

Diymek Lebaba "special

Diymek Lebaba "special invitation" iybermesek geljek dalda siz?Mena sheyle dushundim.:):)
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Jemal jan, wah sen shu tomus

Jemal jan, wah sen shu tomus Lebapda bolsan, men ozim senin yanyna bararyn.

Menem Iyun ya da da Iyulda 1

Menem Iyun ya da da Iyulda 1 hepde töwereklik barmagym garantiyalaşdy. Nesip bolsa bolar.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Aslynda aramyzda

Aslynda aramyzda Annashkamyzam bar, has hezil geçer nb.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Aladasyny etme

On aladasyny etme aydym saz men organizavad edyan nesip bolsa Ashgabatda bellesek.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

ay menem nesip bolsa iyul'in

ay menem nesip bolsa iyul'in sonlaryna barmakchy, eger problemalarym chykmasa! Komek zat etmeli bolsa jan edayin! yone durumum uytgaymegi mumkin(ertir name boljagy belli dal diylishi yali), shonda'da jan edin hokman!

hmmm

dogryjamy aydayyn mana tapawudy yok
lebapda bolsa bir dostum öylenya şona gitmekçi
balkanda dostum bar şon yanyna
abada hökman gidaymeli
maryda yaşayan
bir daşoguz barda...
...
umuman nirde üyşsenizem men bar.Enşaallah...
hemme welayatlary gezmekçi şu yyl özaaaaa

el_mariachi wrote: ...bir

el_mariachi wrote:

...bir daşoguz barda...

Dost, eger awgust ayinda bolsa munun gurruni bolmaz, mana onunden bir 'Guk' diysen bolyar!

Men hem awgust ayinda baryan. Nesip bolsa, gatnashjak bolarin bu aydaky hemme uyshmelenlere.

:((((((((((((((((((((((((((((

:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((men gatnashyp bilmerin!sebabi tomuda planlar kop(canadan icinde gezelench/mexica gitmek)indiki yyl shunun yaly festival guralsa belki-de giderin!!

dont try to be mean to me!!!

bah, yaman gowudygyny, bu

bah, yaman gowudygyny, bu gun Marsdan barik tarapa mashyn bolup, yolugra munup gaydanym gowy bolayypdyr :)... menem derrew sho blankany doldurayyn (yone menkem Alp-Arsna ayy boljak bolup dur)...

Bah Bayat hajy! Ol Marsda

Bah Bayat hajy!

Ol Marsda men sana sil dushmadim-la:) Baran wagtin guuuk diyeweri bir hezilligem ol yerde guraris. Ya-da bolmasa butin tmolympiad'i cagiraris ol yerde hezillik ederis..

Menin-a su wagt tomus TM barmak yali planim yok. Bolan wagty hokman habarlasarin..

Pikir gowi.. Maksat gowi.. Agzalar gowi.. Galaninam gorubereris-da.. Inetde gowi edip suratlari bilen gurrun berersiniz-da jigity:)

men sen gelenson gidipdim,

men sen gelenson gidipdim, Gadyr aga :)...
ekzamenler sebapli gitmeli bolupdy :)...

Restorana zada baryp

Restorana zada baryp nahar iymek ya-da oturmak beter klasiki zat dalmay ??? Birhili gyzykly hem dallay, dushushanymyza gora yatda galjak 1 zat etmelida...Gyzlar barybir nahar hem iymezler...Chula ya-da Archabil(Povrize?) gitsek gyzlary kidat etdigimiz bolayarmyka ??Gyzlar, gelersinizmi piknige ?? Biz odun choplaris, gazand dasharys, sizem nahar zat bishirersiniz, onson bileje ayterek-gunterek oynarys, sohbetlerimizi hem shaglap duran cheshmanin boyunda ederis...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • annashka 1 telpek goyyar we yazyar: "Ayterek gunterek uchin!!!"

gowy pikir

mena dususaly diyyan :)

wiy, shu yere nameler etsek

wiy, shu yere nameler etsek gowy boljagyny hem yazsanyzlan, belki edilip boljagy bardyr, amatly bolarmyka diyyan!?
Meselem, Sahaba ziyaratlary, Soltan Sanjar Mawzoleyi=yadygarligine gezelenc, Hajy-Melegin tamdyry, Hoja Yusup Baba, Astana Baba, Koneurgencdaki taryhy yerler we sh.m. Ashgabat bolsa, umumy yignanyljak yer, barybir?!

Ata aga, 1-nji setirini okan

Ata aga, 1-nji setirini okan vagtym ashakdaky 2-nji setirde haysy yerleri yazjagyny predict edip bildimay :))

Mena 1 yerde oturmagy

Mena 1 yerde oturmagy maslahat beremok, entelse has govy bolyar...Atamyradyn bashdaky teklipleri govydy, yagny:
Taze "Turkmen erteki dunyasi(?)"-ne gidelin, Serdar yoluna baryp gaydalyn, buzda typalyn, Uyship basket/volley/futbol oynalin, bashga shaherlere gidelin biri-birimize myhmanchylyga ve etc...

gezelenç hezil boljaga

gezelenç hezil boljaga menzeya.
men asgabatda ve marıda bolsa gelip bilyan.

Name uchin dine Mary ??

Name uchin dine Mary ?? Balkan, Lebap zat gerek dalmi ?
Belki denize gideris 2 gunlik :)

hawa Hazara, yada Awaza

hawa Hazara, yada Awaza gelinse süper bolardy :)
aslynda tomusda, denizden başga yerde gezelenç iç gysgynç bolaymasa..
gyzgyn howada, Ertekiler Dünyasinde gezmek gyzykly bolman biler..
emma Çüli, Arçabil gowy bolar..

yok, ertekiler dunyasi gaty

yok, ertekiler dunyasi gaty gowy :))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

marıda garındaşlarım

marıda garındaşlarım köp.gitsem oların yanında galıp bilyan,şondan.

Sen arkayin bolay galma yeri

Sen arkayin bolay galma yeri babatda, oteljik zat kopa...Ozumiz bir zat edishdireris !!
Damjagyz, senmay bu ?

howa men oteljik zat köpdir

howa men
oteljik zat köpdir welin,ene atalar göybermez.

Vii...Enen-atan yanina baryp

Vii...Enen-atan yanina baryp "ozum goz gulak bolaryn" diyip soz bersek goybererlera ??
Ay yone bu dovur bilip bolmaya, ene-ata hem biz yali oglanlara ynanmaymasa, yogsa sozem beryas velin :(((
P.S. Gulshirin senin adynmy ?

howa adım

howa adım

Ay Mergen!! Gyzlary otelde

Ay Mergen!! Gyzlary otelde yatirmalin.. Bashga care bar. Mysal ucin maryda uysuljek bolsa maryly gyzlarimizin oyunde, asgabatda uysuljek bolsa-da asgabatdaky gyzlarin oyunde yatilsa gowy we yerlikli bolar.. Oglanlaram otellesip oturman biri-birininkide yatsalar gowy we hezil bolardy..

Bayramala bir gelin.. Sizi otelde yatirarinmi men indi.. Utanaryn men-a:)))

oynuz gaty ginishmi, Gadyr

oynuz gaty ginishmi, Gadyr aga, biz-a kopluk-how, yatara yer tapmaymasak:)

garaz, senin diyyanin, aslynda, dogry! Shony undeyarin men hem, ensalla, sheyle boilar we muna hemme agzalar razy bolar! Meyletinlerin ilkinjilerinden biri Gadyr aga, bashga barmy batyrynyz:)

Oymuz darrak bolsa-da T-gala

Oymuz darrak bolsa-da T-gala dash dala.. Sizinka yelk yasar-da oglanlar:))) Gyzlary biljekdal.. Myahri yer tapsyn-da Bayramalyny oz watany yali goryan bolsa..:)))

Birinin oyunde yatsan onun

Birinin oyunde yatsan onun yakinlaryny-da biynjalyk edyan, 1-2 sany bolsa boram velin, 20 bolup 1 oye barsan birhililay, oyde yashayanlary kovup goyberyan yali :D
A otel'in namesi erbet ?? Yagny otel'de yatmagy name uchin birhili goryan ??
Ashgabat'dan bashga yerde arzanjaklay otel'ler, pul zat alada bolsa ha degenok.
Yone hemmesi "govy" ha diyip biljek dal, erbetjeleri hem bar ekeni...Biz Mary'da bir gostinisa yali yere gitdik gullukdaky klasdashymyzy gormane gidenimizde, otag bahalary:

Adaty otag - 120.000 manat
Luks otag - 180.000 manat

Bizem sorayas: Luks otag'yn namesi uytgeshik adaty'dan ??
Olar - Otaglarda TV bar
Biz - TV'de haysi kanal'lar bar ?
Olar - Altyn Asyr/ Yashlyk/ Miras/ TV4

Altyn Asyr gorkezyas diyip 50% kop aljak bolup durlar :D

Ay yok otelin hic yerem hic

Ay yok otelin hic yerem hic hili dal welin men-a utanjak hazir bayramala uysup men dostlarym gelse menem olary otelde yatirsam:)) Problema mende yagni oy eyelerinde myhmanlarda dal.. Yone bizinem uysup yatan gin gin jaylarimiz oylerimiz yok welin baryndan bereris-da:))) Luks jaylarda yasap yorenler men yali pukaran oyune barsa kim bilyar name pikir ederler.. Otel gowy bolardy diyseler men dat gunume:)))

Yokla, oyune chenli

Yokla, oyune chenli baramyzson sesimiz chykmazla ach yatirsan hem, oy eyesine
"pritenzia"-laryny aydip oturmak birhili, gelshiksizlay...Turkmenchilikde yok beyle zat,
sebabi oy eyesi myhmana elinden geldigiche hyzmat edyar, ondon kopuni islemek bolsa edepsizlik bolyar. Yone mena yene-de gitmerin 1'nin oyune eger 20-25 adam bolsak, olaram bir yerlerde yatmala how :D Yagny, problema bolan zat bizin rahatlygymyz dalde, oy eyesinin biynjalyk bolmagy.

20 oglany bir yerde

20 oglany bir yerde yatirmaris.. Boluseris yakinrakdaky oglanlar bilen:)) Yone hawwa hemmamiz bir yerde bolsak gowy bolar.. Wii.. Bizin TTM'myz bar-a Bayramalida.. Yurt mudiri klasdasym.. Serrehberi klasdasym.. Bizinem kelle agirdip oturan zadymyzy diysene:)))

Ay yok, bash ashchy

Ay yok, bash ashchy klasdashyn bolmasa hasap dal :))
Yone gyzlary natjek ?? TTM'inize gyz ulanyjylarymyz bilen barsak, bizi bir yerimizden
chuylap goyarlar girishde :D

Gyzlar bilen bile baryp

Gyzlar bilen bile baryp bolasy yok-la:)) Aslynda olaryn gosuljagy hem gumana yali bolup dur welin.. Ay ensalla gosularlar.. Gyzlar ucin yakinrakdaky gyz agzalar bir gayrat etmeli bolar-da:)) Meng-a suwagt basga pikir yadima dusenok..

ashpez

Mergen wrote:

ashchy

Ashpez:)))

Beh... turkmenche onat

Beh... turkmenche onat bilyan ekenina!
Ashpez dogrusy...
Ay sen shol turkche geplap yorshune, mena turkmenche bilyan dalsin oytdum
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ashpez rusca, asyl ashcy

ashpez rusca, asyl ashcy dogry, ulanylmasa-da TM dili kada-kanunlaryna gora dogry! ashpez welin dal!

Ohow... indi türk bilen

Ohow... indi türk bilen türkmen garyşsa jedel çykýa "haýsysy türkmen?" diýip :D
Aşçi türkçe söz. Orslarda "aşpez" diýip söze duş gelmedim, bilýän bolsaň, bir sözlem mysal bersene Atamyrat aga.
Orslarda "powar" diýen söz bar, türkmenlerde şoňa AŞPEZ diýilýä, meniň bilşime görä
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hmm, TM-lerde şoňa AŞPEZ

Hmm, TM-lerde şoňa AŞPEZ diýilýä...
bah, dogrudanam, sheyle bolmaly, ruscadan tasir alan soz diyip bilyadim, yone beyle bolman hem biler, yone Turkcedaki ashcy TM dili kada-kanunlaryna gora-de onayly bolanson, yokardaky yazgymy yazypdym.
Ay, shu TM bn TC yakyn bolanson, indi namanin nameligine doly akyl edip bilemok kamahal, halys boldum-ow shu yagdaydan :)

Bir cemce ganymy gecewerin, ashpez bizde-de ulanylyar, yone rusca diyip bilyadim.

Ata aga sen-a onardyn:))

Ata aga sen-a onardyn:)) Cynyn bilen diyyamin ya oyun edenje bolyamyn:)))

Gijeleri koplench

Gijeleri koplench yatilanok bular yali 1 gunlik gezelenchlerde, mashynda yatilyar 1 shaherden bashga birine gidip baryakan...
2 yil on 1 toydan sonra gyz oglan bolup otyrdyk gurleship , yaman yadov bolamyzson herkim biri-birinin ayagynda yatip bashlady, basymjak yatim galypdyrys ...Irden turdym velin bay bouww: Biri bashgasynyn ayagynda yatir, beyleki yanindakinin garnynda yatir ve etc...12-13 adam yassyksyz zatsyz yatdyk :))) Yalnish pikir edayman, hemme adam eshikli ve akyllyja yatipdi :D

Oteljik ýürek bulanjy

Oteljik ýürek bulanjy bolar, şonda-da alaç ýok... :(
Men entägem formy doldurmadym, esasy sebäbi WAGT! Meni ýerden köp, ýagny şu zatlaryň nirede boljagyndan köp WAGTY gyzyklandyrýar!
Eger wagty meň TMda boljak wagtyma deň geläýse-de, meniň wagtymyň boljagy ala-gümana...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Garaz, her kim öz

Garaz, her kim öz kontaktyny berse, ýa has dogrusy isleýän agzalar berseler, menä baramda, wagt tapsam, jaňlaşyp, bir ýerde oturyp çaýlaşyp ýa naharlaşyp bilerin. Gezip, entäp, esasanam başga welaýatlara, bilmäýmesem. Bolsa Aşgabat ýa Mary, özem köp wagt almaýan.
PS Enşalla :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram aga! Biz shu formi

Bayram aga!

Biz shu formi name ucin doldiryarys bilyanizmi?

Quote:

nirede boljagyndan köp WAGTY gyzyklandyrýar!

Ol yerde sizin hacan TM-de boljagynyz aralyklary sorayar. Sonradan biler yali kim shu wagt TM-de
we shona gora gurar we adamlary chagyrar yali.

Quote:

her kim öz kontaktyny berse,

TM-de nadip habarlashmaly? diyen yerdede telefon kodlar + telefon nomerleri copleyaris.

"Sonra guramacy bolmak isleyarin" diyenlerden yada gowy tanyshlara listi bereris, oz-ozleri uyshmekci bolsalar.
Meselem menin ozum awgustda TM-de bolamok, yone basga awgustda gelyan adamlar bar.

Dogry aýdýaň, men

Dogry aýdýaň, men bilýädimem welin, gan analiziň rezultatlary bolman hiç zat aýtmaýyn diýdim :)
Häzir dolduraryn, inşalla problema bolmaz.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bah...

otelde name işin bar how...mara gitsek bölüşip öylerde yatarysda...otellere gyzlary ibermezlera???yada çadyr zat gurap çülide zatda galayaly..oyun etyanle...hany ilki bir üyşeli...birinji goly ataly hany,bir restoranda zatda iyip içeli şondan son pikirleneris,planlarysda..mysal bayramala gidaysek Ata agan toyuna gideris yada gelnejemizin elinden garbak gurbak edineris

Entak yok gelnejan elinde

Entak yok gelnejan elinde sharpyk zat iyaymesen baryp "gelneje" zat diyibersen :))
Oye gyzlaryny ibererlerde otel'lere ibermezlermi ?? ya "otel" sozi sizde kuntihana yali 1 zat bilen asocirovatsa edyar ?? Mena dushunmedim otel'lerin namesinin erbetdigini...Onsonam, biz yagny oglanlar bara how, kim degip biler gyzlara ?? Shahyny doveris goni...

otel

Mergen otele baryp gor gorersin nahili yerdigini.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Hemishe'de baryan

Hemishe'de baryan otel'lere, yone sizin aydishiniz yali "gorkunch" zat gormedim...
Lebap'da 1 gostinicajykda bolupdyk esger oglanyn yzyndan gidenimizde, icherisi "govudy" diyip bilmerin yone onushsa boljak, kir akyp yatan daldi, in azyndan yatylyan yerler yuvulgydy...Men sizden Ashgabatdaky otel'lerin derejesinde 1 zat soramoga, yone ol gostinisalary kuntihana yali 1 yer etmandahow...

lyuboy

Men dine ashgabat barada aydamok. Otellerin kopisi sholar yaly. Turciyada sholar yaly.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Ay sen Antalya-da sheyle

Ay sen Antalya-da sheyle zat kop gorenson kellande dine sheyle dushunjedir, yone TM'de TR'daki yali dal, anyrdaky yali "pezevenk" yok , yone bar oteller hem bar, olaram bellilay!

sen

Antalyany nirden chykardyn dine antalyada yok olar yaly zat.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Ay hava, Aksaray

Ay hava, Aksaray bashlyklayin Istanbul hem idili dal, yone Antalya'da adamlar 1-2 hepdelik dynch alyalar ve herkim etjegini edip galyar, bespridel kop bolyandyr, a Istanbuldaky klasik hekaya t.e. $$ toleyan ve vesselam...

beh

Anna jan, ir heshelle kakyan bolayma, a-how, men 3 yil diyip shu sahypada gygyrmadyk yer goymadym-a, indi beri mana yrsramasanyz-hooooow!

Adamlar, eshitdim eshitmedim diyman, men, ensalla, yene 3 yil son oylenjekdirin :)

Bah, yadap gitdim-ow, mana komek etjek yokmay, barynyz defip defip yatyrsynyz, men-a oynajak dal, jyzayanyz :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "ay bolmasa Gelnejeden komek sorap goraysene.shol bir setir yazsa goni hemmeler dushuner:)"

Jyzmagymyzyn onuni dine

Jyzmagymyzyn onuni dine oylenip alyp bilaymesen, yogsa sana gun yok :D

:)

Mergen, meni bu yerden gacmaly etman-how, azajygam komek ed-a :)
Ensalla, erkek bir sozli bolar, bah, sheylemikanayt, hany, goreli :)
Wiy, belkem, Bayram-a menden onurtilar welin, sen bn bir yilda toy edaymegimem ahmal, ha, sen name diyyan :)
ya uni gutarsyn diyermin!?

3 yilin ichinde men unimi

3 yilin ichinde men unimi gutaryp, masterada bashlaymasam :)) Yone 22 yashlarymda oylenaymesem, gorerisda...Sen kime soz beryanay 30 yashda oylenjek diyip ?? sozun tersi hayirli bolsa bozsan bolya, mena sana boz diyjek :D Hiy bolmanda govja gyz tapyp goy, son tapman yene-de birnache yil sallah galayma, oncha vagt oraza tutup gezmek kyn bolar :))

dogry

olam-a dogry welin, ensalla, hemme zat gowy bolar-la, name diyyaler:
Goreli Mewla neylar,
Neylese gozel eylar...

PS:Zohre, jigim, senden tamam hem sheyledi, elbetde, depmersin-le sen:)

Turkmenche-de "Alladan

Turkmenche-de "Alladan dilesen dile velin, eshejigini hem berk gusha" diyilyami ? :))
Alladan dilenyan dileg' ol dine yarysy, sen oz ustune dushyan, "fiili" dilegini hem etmani yatdan chykarma...

:)

Ay, Mergen jan, men hem dek gezyan haryt dal-lay :)
Elbetde, men hem oz ustume dusheni etjek bolaryn, maslahatyna gysgaca:
"slushayus i powinuyus!" diyyalermi:)
PS:Zohre, yalnysh yazan bolsam duzeday! :)

Barynys diymesenan, Mna

Barynys diymesenan, Mna deFemok, wi depemok bolmayamey?

Life is just so wonderful!!!

:)

Wiy, Zohre, indi senem depayjekmi, bah, onda men olsemmi ya yitsemmi :)
Sen bir meni golda-how, jigim :)

hahah...Kidat edyalermi ata

hahah...Kidat edyalermi ata aga ?? Eeee, burasi-da boyle, telpek vermeyene podderjka yok :)))
(Manyak dil boldumy ? :D)

Yok wy chto ata aga, men

Yok wy chto ata aga, men sizi depip biljekdal, sho diyanda men, chto men sizi depemok.

Life is just so wonderful!!!

ah yenede ata agany

ah yenede ata agany oyerdilerda.ata aga gulagyn çynlasa goni tm olympiada gel,seni oyerip oturandyrys yada oyerendiris.
merw

ay bara

men gyzlar oglanlan oyunde yatsyn diyemok gyzlar gyzlarda oglanlar oglanlarda bolubersin...

Eger awgustyn sonlaryna

Eger awgustyn sonlaryna bolsa menem geljek bolaryn!!!

Oglanlar, otel zatly gerek

Oglanlar, otel zatly gerek däl bolaýmasa... Özüňiz serediň, ýöne gowy otellerä gymmat, her kimiň güýji ýetmän biler. Arzan bahalylaram şeýle bir kirli, ýürek bulanjy...
Otelde ýatyp turup ýörer ýaly uzyn etmeli dälmikä diýýän programmany. Ýöne özüňiz görüň, menä gerek bolsa ýer özüme ýer taparyn.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Dine ozune tapyp

Dine ozune tapyp yatyberjekmi garnyny gashap ?? :))
Otel zat gerek dal aslynda sebabi gijeleri koplench yatilanok, oturyp gybat kakilyar ondan-mundan gurleship, onson yolda yatilyar...Yone "men chydamaryn" diyyanleri bilmedim, yanlarynda chadyr alyp gitsinler :D

Men özüm barada aýdamda,

Men özüm barada aýdamda, meniň näçe wagt sarp edip biljegimi bilmämsoň ýazdym. Ýagny men gije ýatar ýaly wagtym bolmaz.
Men bir gün gelerin, goşulyşaryn, wagt bolsa, ertesem dowam etse gelerin. Sebäbi başga wagt ýa dokument oňartmaly bolar, ýa-da men öz saglygymy kapital'niy remont etdirmekçidim, şoňa gider. Kanikulym bolsa, gaty az.
PS Dostumam öýlenýä tomus...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Tmolympiad bolup senin

Tmolympiad bolup senin yzyndan geleris bolnisa, seni anyrda-da yekesiretmeris, arkayin bolay :)
Yone birnache gunlik gezelench ansat yali gorunse-de biraz kynyrak bolar, ya-da gyzlar kan goshulmaz sebabi bizde ene-atalar koplench gyzlaryny tanamayan adamlaryna amanat edenoklar...

ay

ay aytmaga utanyan welin men parkdada yatyp gördüm...2 yyl ön tomus praktika gidenimizde yabyn boyundada yatdyk..yatmakda hiç hili problema yoklay bizin üçin:)...
birem Ata aga 40 sapar öylen diysek öylenerlay..:)ya comment yazamyzda kompyuterin bir yerlerine sogan sokaly:)

hmm

soz sozlemezlik hakymy ulanyaryn :)
onem birinin doktoryna pul berip perhizdaki gadagan iymitleri iymage rugsat alyshy yaly boldumay bu :)

Ata aga, Gülserenden name

Ata aga, Gülserenden name habar? :D

:)

ey, Tagan, senki namay indi, atdash link beren ekeni, shonda jyklap otyrdym, name urush barka diyip, asyl men hemmanize garshy urushyan ogushyan :)
Mergenin kidat etyalermi soragyna-da icinizden 1-2 si edenok diyaymesem :)
Tagan, depilersin-ey, eshidyarmin :)
Olam bir yerlerde bardyr-lay, mena gacyp aylansam kayil, shukur, uzak yerde-how, a sen name ucin gyzyklananok onun bn, PM zat bar-a :)
Men patsan diyip gacjak bolma, menden 5 beter gorunyan yazgylaryn bn:)

Quote: ey, Tagan, senki

Quote:

ey, Tagan, senki namay indi, atdash link beren ekeni, shonda jyklap otyrdym, name urush barka diyip, asyl men hemmanize garshy urushyan ogushyan :)

Onki yerdaki dawa-jenjel bolsa, bu yerdaki jahan urshy bolsa tomus 2007-a name at berjegimi hem bilemok. tomuus 2007 diyip fiziki uyshmelene diyyan, sahypa dal.

:)

atdash, dushnukli, kop sag bol :)

Ol menden gaty uly :D..

Ol menden gaty uly :D.. Birem mana tapdylar :)
Agam diyip sen aladany edyan, belki toyda depo başlygy edip bellarsin :D
Bratogyn bu bolşy bilen yzygiderligi bozmaly boljak öydyan :D(i.e. öylenmek gezegi mana geçer :) )

:)

mana gulyan welin, men erbet gulermikam diyyan toyunda :)
ol mana gora-de uly gorunya-le, senem natdin-ay :)
doganyn bn bile toy edaymeseler sana, tapanam bolsalar, name doganyn ucin gyz gytlygy barmy o taraplarda :)
Toyumda seni esasy jogapkar edaymesem, olam depocy-da :)

hahaha

mana tapdylar diyip gülyanle gynanmaly dami:)))

Int-Gurdow-a:

Balyk dahodyny al sen, men hem bir zatlar edip bir yerlerden pul cilip bilsem, TM tarap yelk yasarys :)
Tmolympiad Tomus2007 3 ayry programma edip biler, belki, haysam bolsa birine yetiship bileris, ha, takyk wagtlaryny belli edip bolmady-da, atdash seredyan bolsa, ya-da ses berlishik edaylein hazir, 10 sany gun we ay yazyp, has amatly bolmazmy, Mergen, Bayram, men poll acsam, derrew kabul edip goyup bilersinizmi, Bayramyn acany hem dun-onnundi welin!?

Yanynda dostunam eltsen bolyamy?

Aslynda barylmaly zat yone yeke gitsen iç gysma bolup biler!Dost akelsen bolyamy bitta ikita?

Yok :) Barde myhman agzalar

Yok :)
Barde myhman agzalar hem gelsinmi-gelmesinmi gurruni hem her hili garshylanyar, duybinden tanalmayan adam gelse ha kan govy bolmazmyka diyyan...Barybir, bu zatlar taze dost edinmek uchin gurnalman, azajyk tanysh bolan adamlaryn bilen, govja tanyshmak, hakyky dunya'de gorushmek uchin gurnalyar....

Mergen, indi seni

Mergen, indi seni goldayaryn!

Takyk taryhlar barada maglumat barmy, atdash bn habarlashyp gordunmi, name diyyaniz!?

Tomus2007 diyen yerde 2 sany

Tomus2007 diyen yerde 2 sany takyk vagt beripdim kop ses berenin gatnashyp biljegi
(Gorkut(Iyul) ayinin 8'i, dynch guni; Alp-Arslan ayinin 26'syna, yene-de dynch guni)

Menin ozuma bu 2 gun yetersiz hasaplayan, shonun uchinem 2 ayin ichinde 4-6 gezek gorushse bolarmyka diyyan dine Ashgabadyn ozunde, Mary'da zatda gurnasanyz hem gelaymegim mumkin, yone men guramachy bolup bilmerin sebabi nirede nahili restoran zat bar bilemok....

Ashgabat'da otursak Yimpash'a gitmegi maslahat beryan, iyjek zatarymyzyn hem halal'dygy belli, hemem iymek'den bashga-da oyun zat oynap bileris 3-nji gatynda.

Hmm bolyar

Hak beryan sana! Ol tarapyny kan pikir etmandirin!Sagbol!

son basga bir soragim bar

@echo "Cleaning object files"
@echo " rm -f *.o"
rm -f *.o
@echo "Cleaning backups"
@echo " rm -f *~"
rm -f *~
@echo "Removing programme"
@echo " rm -f "$(PROGNAME)
rm -f $(PROGNAME)

Saglykmy dost ?

Saglykmy dost ?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "ahahahah:D"

Copy-Paste

Biri seni gowy edip aldapdyr, bu setirleriňi işletjek bolsañ gitde shell-de ýaz.
Copy-Paste bilen awtor bolmarsyň.

paid tha cost to be da Bo$$

Name bolday indi otyrlyshyk?

Name bolday indi otyrlyshyk? Mena awgustda baryanow. Awgustyng 10laryna. Awgustda köp kişem anyrda bolara? Yeke NTUlylar gaydaymasa.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

barjak bolalay inshallah

barjak bolalay inshallah

Köp adam bararmyka? Yirtik

Köp adam bararmyka? Yirtik haltadan dökülen yaly diyyalermi?:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Bah yokarda Tmolympiad.org

Bah yokarda Tmolympiad.org Tomus 2007'daki fon surat onatja bolupdyr. Elde cekilipdir oydyan?!:)))

mowzugy ahyry

mowzugy ahyry yatlatdyn-ow:)
Surata soz yok, Myrat (G.Balkani) hem sheyle suratlar cekmage bashlapdyr, ensalla, olam goyar yakynda!

Tomus 2007 ucin atdashdan hic-hili ses cykmady-la, ya eyyam Singapura gidaydimika?!

Agajan-a giryar!

Agajan, inim, sen bir zatlar yazsana onun adyndan, name ucin hic girenog-a, ya gadyrly myhman bolup yzarlap yormi :)