Bilim

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

Einsteiniň soragy... Özüne göwni ýetýän bar bolsa synanşsyn!

Bu soragy Albert Einstein taýynlapmyşyn we dünýädäkiadamlaryn diňe 2% si bu soragy dogry çözüp biler diýenmiş! Sizem özüňizi barlap görün şol 2% içine girýamikäňiz!!!

KURALLAR:
1) Bäş sanak hersi üýtgeşik renkde öý bar.
2) Her öýde bir kişi ýaşaýa ýöne herbiri başka milletden.
3) Bu öýlerde ýaşaýan kişiler:
- Birbirinden üýtgeşik marka içki içýäler
- Birbirinden üýtgeşik marka çilim çekýäler
- Birbirinden üýtgeşik haýwan ýetişdirýäler

10 Oglan Turmede(Matematikadan Gyzykly Mesele)

Wagt gecipdir men turmanin baslygy bolupdyryn. Menin 10 sany tmolympiad dan dostum bolsa hic mana ne email haty yazyar, ne jan edyar. Garaz gaty gaharym gelyar. Shu 10 dostumy:

Bayram, Mergen, Atamyrat, Garadag, JanPolat, Sapar, Serdarh, Islam , BatyrA, Bagtiyar, 10 boldy gerek?

Bulary hemmesini bir bahana tapyp turma saldym. Gunortan 12 de yygnadym we sheyle diydim:

Ahyrzaman ýakynlaşýa ýa-da adamzadyň soňky günlerine tarap ýene bir ädim

Şu wagt gijäň ýary, ertirem iş kän. Ýöne men gözüme syh kakylan ýaly gije çenli oturmagy öwrenipdirin.
Täzelikde ACSiň(American Chemical Society) "Chemical&Engineering(C&EN) News" jurnalynyň täze sanyny okadym. Öňem bärde şu temada ýazypdym, himiýa tarapdan. Täze okan zadym indi ahyrzaman ýakynlaşmagy başga tarapdan ele alýa. Öň klimat üýtgeşmeleri, ýangyç we ş. m. problema bolsa, indi... BIOHIMIÝA!

Bezirgen Weliyev (bizin Harezmimiz) ZAMAN-da ýa-da Bezirgen bilen söhbetdeşlik

Bezirgen Weliyev barada Zamanda yazipdirlar. Ashakda doly yazgysy bar.

Tanamayanlar ucin tanyshdyrayin. Bezirgen kim? "Olimpiyadacylar ucin sayt acalyn" pikirini goldamakdan bashlap, shu yerik 100-lerce agza gelyanca in kop goshant goshanlaryn biri. Hazir hem moderator hukuklary bar, sahypanyn statistikalaryna goz aylap duryar we kawagt blog/komment yazyar.

Galkynyş eýýamynyň bilimli nesilleri

AbadanSPOR

in sweji habarlar nesip bolsa hemmesi bu yerde. bizden ayrilman!!!!!!!!!Telpek goy

O namedir? -II

Salam!
yene men :)

ine-de ikinji soraglarymy size yetirmek uchin taze mowzujak achdym.

alyn onda:

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, harap eder ishingi,
O namedir, birleshdirer bashyngy,
O namedir, uzak eder yashyngy,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, shypa bolmaz janynga,
O namedir, gozun diker dulunga,
O namedir, mydam yoldash bor sanga,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir?

Salam hemma!!!

Men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym, yazman.

Bu goshgyda "o namedir?" diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

Alyn onda:

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

Tebigy ylymlarda okaýanlara "Electron Band Structure In Germanium, My Ass" prikoly

Bir lab geçýän klasyňmy ýa PhD studentiňmi ýazan lab reporty.
Muny okaň, gülüp gözüm ýaşardy
Electron Band Structure In Germanium, My Ass

Abstract: The exponential dependence of resistivity on temperature in germanium is found to be a great big lie. My careful theoretical modeling and painstaking experimentation reveal 1) that my equipment is crap, as are all the available texts on the subject and 2) that this whole exercise was a complete waste of my time.

Introduction

GM vs Microsoft prikoly (must read!)

Şu prikoly professor şu gün labda asan ekeni, okap haladym.
GM vs. Microsoft

MICROSOFT SHOULD MAKE CARS, GM SHOULD MAKE SOFTWARE.

At a recent computer expo, Bill Gates reportedly compared the computer industry with the auto industry and stated:

"If GM had kept up with technology like the computer industry has, we would all be driving twenty-five dollar cars that got 1000 miles to the gallon."

Syndicate content