Bilim

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Halkara Mendeleyev Himiya Olimpiyadasy

Salam tmolympiad.org agzalary we okyjylary!
Men su haty size Tashkent saherinden yazyaryn. Hazir Tashkent saherinde 42. Halkara Mendeleyev olimpiyadasy gecip dur. Su gunki yygnakda geljek yylky olimpiyadany Asgabat saherinde gecirmegi kararlashdyrdyk. Su gunden baslap 4. Maya cenli size barde bolup gecyan wakalardan habar berip durjak.

:: türkmençe yazgylar yygyndylary::

Salam hormatly agzalar we myhmanlar! uzak wagtdan bari açayyn diyip yören mowzugymy şugün açayyn diydim.. Kimem bolsa biri açmalydy.. Belki sizi azajyk oylanmaga duçar eder.. belki sizin yalnyzlygynyzy paylaşjak yoldaş bolar.. belki de suwun guma sinişi yaly yüreklerinize sinip gider.. ya da daşy ölleyşi yaly ilki öllar.. sonam gurap gider.. ay munça edebiyat yeterlik bolandyr la.. kan bulaman göni aydayayyn la.. Şu yere gysgaça gyzykly rowayatdyr hekayatlary başdan geçirmeleri goymakçy..

Gutly Bolsun.

Salam hormatly agzalarymyz we myhmanlarymyz.Men bu blokda Türkmenistan Döwletimizde bolup geçen taryhy wakany yazayn diydim. Buşluk!!! Ata Watanymyz Türkmenistanda taze bir etrap döredildi.Mary welayatynyn Oguzhan etrabynyn yanyndaky Jojukly düzünde taze Altyn Asyr etraby açyldy.Gutly bolsun.Watan üçin peydaly etraplaryn biri bolsun.

www_turkmenistan_gov_tm wrote:

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň KARARY

Mary welaýatynda Altyn sähra etrabyny, şeýle hem bu etrapda obalary, geňeşlikleri we daýhan birleşiklerini döretmek hakynda

Öwrenilen we Gazanylan Bilim we Ylym haçan we nadip Türkmenistanymyzyn we halkymyzyn bahbidi üçin durmuşa geçirilmeli?

Salam, Bilimliler we Bilimli bolmaga çalyşyanlar!

Türkmenistan ösmeli!!
Dünyade in ösen döwletlerin önki hatarynda bolmaly!!

Muny hemmamiz hem bilyaris we isleyaris.
Ösen döwletin halky bolmak diymek, menin düşünişimçe,
bu - halkyn maddy yaşayyş şertleri şeyle derejede bolmaly welin
halk öz ruhy durmuşynyn beygelmegi hakda oylansyn we gerekli adimleri atsin.
'Anyyeti (ruhy durmuşy) maddyyet (maddy durmuş) kesgitleyar'.

başgaça

bilmedim, belki goldarsynyz belki garşy bolarsynyz.name-de bolsa pikirimi yazayin diydim. bu sahypa gowy, köp gowy zatlar bar.

Turkmenistan Howa Yollary HUkuky hakkynda Komek edin !

Salam Gadyrly Talyplar:

Turkmenistanyn Howa Yollary Hukuky Hakkynda bilen talyplar komek edip bilerler mi ? Transport ins da okayan talyplar bar bolsa olaryn yada bu tema hakkynda bilen turkmenlerin komegi gerek...

Etjek komeginiz ucin onunden sag bolsun aytyan !

Haysi agir?

******Haysi agir?*******
Sovuk suw mi? Gaynan suw mi?
a)Sovuk suw > Gaynan suw mi
b)Sovuk suw < Gaynan suw mi
c)Sovuk suw = Gaynan suw mi

Einsteinin soragy

Mana arada biri sorag berdi. Menem sizin bilen paylashayin diydim. Soragy chozmek uchin biraz wagt gerek. Yone gyzykly sorag. Chozene telpek berjek diyjek welin gynansakda entaga 2 telpekden bashga tlpegim yok. Soragy tukrmencha owurip durmadim.

Einsteinin bulmacasi:
1) Beş tane ev var.
2) Alman, isveç, viking, norveç, ingliz hepsi ayrı ayri evde yaiıyor.
3) Hepsinin kendine özgü sigara markası, hayvani, içkisi ve hepsinin evinin rengi çeşit çeşit.

Soru: Balık kimin?

Soru şartları
1) İngliz kırmızı evde yaşıyor.
2) İsveçin köpeği var.

Ýaş alymlaryň ikinji simpoziumy

Salawmaleýkler!
Aprele gelip düşdik, tomusa wagt az galdy. Indi şu ýylam duşuşyk gurnamak planlar bar.
Agalar telefon etdiler, email atdylar, az-kem gürrüň berdiler planlar barada.
Amerikada bolup PhD ýa Master edýän bar bolsa, habardar boluň!
Ine Kakajan Kömür agadan alan emailimiň käbir ýerlerini aýyryp şu ýerde goýjak, tarypyny diňläň :)

Halkara proýekt olimpiadasy (Houston, TX)

Salawmaleýkler!
Maňa täzelikde mekdepdekäm olimpiada taýynlanmakda kömek eden Ysmaýyl mugallym jaň etdi. Hal-hatyrdan soň, ony Amerikada hem şol olimpiada taýynlaýan edip goýandyklaryny, ýadadýandygyny aýtdy :)
Soňam özüniň şu olimpiadany gurnaýandygyny aýtdy, türkmenlerem gelmelimiş!
Maňa jýuri bolmagy ýa ýöne entemäge gelmegi teklip etdi, çaýlaşmak üçin. Ýöne işim kän, gidip bilmäýmesem.
Ine adresi, Amerikadan girýänler bar bolsa, biziňkileri görüp gaýdyp bilerler!
http://www.isweep.org/

Syndicate content