Bilim

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ilkinjiler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kellä bir pikir geldi kä zatlar barada oýlanyp.

Aslynda, blogyň esasy mowzugy şu ýerdäki agzalar üçin diýseňem boljak. Ýöne, elbetde, mundan öň hem birnäçe ynsanlar üçin degişli bolandyr, emma göwrüm we mukdar taýdan şu asyra has degişli ýaly bolup dur.

Bloga göni biz barada başlaman, ilki degişli wakalar we göreldeli şahsyýetler barada mysallar getirip başlajak.

Bu babatda sizem öz pikirdir mysallaryňyzy ýazyp bilersiňiz!

Ana, onda men-ä başladym aşakda:)

Olimpiadacylaryn dykgatyna

Oglanlar turkmen-turk mekdeplerinde olimpiadalara gatnasyp bayrakly orunlara mynasyp bolan oglanlarymyzyn burcuny doretmegi maksat edinyaris.
bu yerdaki esasy maksat, okuwcylary bilim olimpiadalaryna gatnasmaga howeslendirmek bolup duryar.
Dowlet olimpiadalarynda we halkara olimpiadalarda (taslama degisli dal) yer alan oglanlar Murat Kol beye(murat_kol@yahoo.com) su asakdaky maglumatlary yollamaly.
1. Haysy dowlet mekdebinden gelendikleri
2. Haysy TTM girendikleri
3. Haysy TTMden ucurym bolandygy
4. Haysy universitetde okayandygy, ucurym bolandygy
5. nirede haysy karde isleyandigi

Suleýman Pygamberiň Pähimleri (2-nji bap)


Süleýmanyň Pähimleri
(2-nji Bap)

[i][size=16]OGLUM, hikmete gulak asyp, ýüregiňi düşünjä tarap ýykgyn etdirer ýaly, Sözlerimi unap, tabşyryklarymy ýüregiňde ýygşyrsaň; hawa, paýhasy çagyrsaň, düşünje üçin gygyrsaň; ony kümüş kimin gözleseň, gizlin hazyna kimin agtarsaň; Rebden gorkmalydygyna şonda düşünersiň, Hudaýy tanarsyň.
Çünki Reb hikmet berýändir, Onuň agzyndan bilim we düşünje çykýandyr.

Dunya bilim Olimpiadalary barada gyzykly maglumat

Amerikada himikler uchin ACS diyen gurama bar, achylyshy American Chemical Society bolyar. Men shon agzasy, eyyam bir yildan gowrak. Yakynda kurshgejigem sowgat berdiler bir yilligima. Yone barde gep onda dal, gep bashga zatda.
ACSin himiya ylmy baradaky jurnallary dunyade in abraylylaryndan, JACS=Journal of American Chemical Society'den tut, Inorganic Chemistry we sh. m.

tm'da Tölegli okuw döwri...

eger yalnyş düşünmedik bolsam;
yakynda tölegli okuw hem başlayar:

http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13257&type=event&sort=date_desc

22.07.08 12:13
В Туркменистане появится платное образование

Süleýman pygamberiň Pähimleri!


Süleýmanyň Pähimleri

[i][size=22]Ysraýyl patyşasy Dawut ogly Süleýmanyň tymsallary:
Hikmet we terbiýäni bilmek üçin; düşnükli sözlere düşünmek üçin;
Akylly hereket, dogrulyk, hak we adyllyk terbiesini almak üçin;
Mön adama parasat, ýaş adama bilim we düşünje bermek üçin;
Tymsala we matala, akyldarlaryň sözlerine we tapmaçalaryna düşünmek üçin; akyldar adam diňläp, bilimde össün, düşünjeli adam sagdyn maslahatlar alsyn.

Halkara Bilim Olimpiyadalary 2008

Bilsiniz yaly her yyl tomusda 5 sapakdan- Matematika, Fizika, Himiya, Biyologiya, Kompyuter(=Informatika) dunya boyuncha bilim olimpiyadalary gecirilyar. Sholaryn birinji 4si shu Iyul ayynda bolar, Informatika bolsa Awgustda. Bulara dunyanin 80-90 dowletinden mekdep okuwcylary gatnasyar. Sholar baradaky tazelikleri shu bloga yazalyn.

Söz(teoriki) we amal(praktika) taýdan wakalaryň tapawutlary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu sahypada agza bolan agzalaryň aglabasynyň talyplygy belli bolýar ýazgylardan.

Sahypada köp mowzuk boýunça teoriýa(söz) taýdan, şükür, örän köp peýdaly zatlar ýazyldy, ýazylýar we, enşallah, ýazylar hem. Ýöne şol zatlary teoriki taýdan aýdylany möçberde praktikada, ýagny, hakyky durmuşda amala aşyryp bolarmyka?! Ynha, meselem, Magtymguly Pyragynyň ýyllar boýy teoriýa taýdan arzuwlap gezen "Türkmenleriň bitewüligi"niň amal taýdan Türkmenbaşynyň (täsiri bn hem) amala aşyrylmagy ýaly.

Yaşayan In Beyik Intellektuallar

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)

yas alymlar name boldy

13-15 iyunda houstonda yas alymlaryn 2. sympoziumy bolmalydy name boldy, boldymy shol.menem gatnashjakdym weli gaty uzak.sonam samalyoda berere pulum yok, ucmaga ganatym yok. greyhound bilen gitsem 2 gun gerek:) hemem ol howply. seredyan weli hic hili yazgy zat yok bu yil. ya men gormedimmikam?habary bolan bar bolsa gayrat edip maglumat bersin. haysy makalalar,presentationlar boldy? ya-da mumkin bolsa web sahypa goysunlar?

Syndicate content