Bilim

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Online hyzmatlar !

Salam agzalar!

Internette online (international) aydym dinlemek uchin herhili sayt bar.

Bulardan birini maslahat bereyin, dinlan lezzet alyn: www-jango-com

[Adyny yatda tutmak üçin "tango" sözüni yatlan...]

Islan artistinizin adyny yazyp online radio stanciya döredip bolyar.

Radio stanciyada dine şo artistin adymlary dal-de, şon stilinde aydym aytyanlaryn hem aydymlaryny dinlap bolyar.

Арал колини надип халас эдип боларка!!! (себаби туркменистан учин улы апат)

Нахили пикирлериниз бар болса язын!!
Гележекде пейдаланып болжак!!
Дыкгатыныз учин саг болун!!

Dil owrenmek uchin peydaly sahypalar !

Oglanlar bu sayttan dil ogrenmek ucin kici programma alip bilersiniz.Esasanam Turkmendili oran govi aksent bilen seslendiryar.Hemmanizin govnunden turar diyip umit edyan .
www_byki_com
Sag bolun

Reňk körlügi we anyklaýylşy.


Bir dostym harby okuwa girmek üçin saglyk barlagyndan geçdi welin "sende reňk körlügi bar" diýip yzyna gaýtardylar. Şoňa çenli reňk köridigini bilmän gezipdir. Onsoň meňem içimde gorky we şüwhe döredi; mende de barmykaraý reňk körlügi, diýip.

Abituriýente maslahat gerek

Soňky ýyllarda mekdebi tamamlan oglan-gyzlar şeýle bir okuwa howesli bolupdyrlar, ýöne ýapyshyp ýatyrlar. Ýöne olarda mümkinçilikler gaty bir köp däl. Olda bolar enshallah, ýöne olara şu gün okuw gerek. Şoň üçinem olar gyrgyzdyr-tajik diýip gidýärler okamaga. Orsa giqýänem bar ewropa azrak, türkede gitjek köp ýöne ufryny tapmaýanlar köp. Siziň köpüňiz ençe ýyllap okap ýörenler, köpi görenler. Egerde şu ýerde siz indiki okajak ýaşlara maslahat beräýseňiz, olam agzalardyr-myhmanlaň üsti bilen geljekki talyplara ýetirilse gowy bolardy.

Derslar hakda

Salam agzalar :)))
men shu tayda mekdepdaki dersler hakda yazjak , nahili dersleri halayangyz , name sepapden halayan dersleng ichinde halamayan bolumleringiz hem barmy?
shular hakda umumy gurrungler :)

Amerikanyň STEM programmasy barada

Bilşiňiz ýaly, Amerikanyň ekonomikasy bir tarapdan çöküp barýar, başga tarapdan täze prezident saýlawy gidip dur.

Täze prezident saýlawyna güýçli täsir edýänlerem... alymlar ekeni. 56 sany Nobel laurýaty, Amerikada kän, Barak Obamany goldap Amerikan halkyna hat ýazdylar. Men goňşy temada "Bir talantyň gadry" diýen temada ýazdym, bizde birijigi bolsa, halka görelde bolsa...

Gurhan,Islam,Hadyslar,kabir gapma-garshylyklar we meseleler.

Salam gadyrdan ildeshler we agzalar!
Ilki bilen bu blogy achmakdaky maksadymyn hich kimin gownune degmek,ynjytmak yada kicheltmek daldigini nygtasym gelyar.Maksadym kabir meselelere uyship diskussiya arkaly chozum tapmak we iki-taraplayin taze zatlary owrenmek.Gurhanda we hadyslarda gaty kop peydaly we dogry zatlar yazylgy we menin indiki getirjek myssallarymyna menin dushunishimden ters we dogry dushundirish gelse men dine begenerin.

TMden begendiriji tazelikler

TMde sonky wagtda begendiriji wakalar bolup gecdi. Bular esasy bilim we bank sektorynda boldy.
Bilim
- TMde Gubkin adyndaky nebit-gaz institynyn filialynyn acylmagy
- Asgabatda MGU nyn filialynyn acilmagyna yasuly tarapyndan badalga berilmegi
- Dasoguzda Turkmen dowlet oba hojalyk institutynyn kabir bolumlerinin acilmagi
- Asgabatda Ruhnama uniwersitetini gurmak baradaky buyruk. Bu uniwersitete dasary yurtlardan kadrlar getirmek maksat edinilyar.
- TMde Turkmen-German uniwersitetini gurmak barada yasuly tarapyndan Deutche Banka berlen teklip

Edebiyat - awtorlar, kitaplar.

Salam hemmanize!!!! =) Men barde taze, nesip bolsa hemishe bari girip bashlaryn.
Oka, Owren, Doret sahypa girip sizin in gowy goryan awtorlarynyz, yada kitaplarynyz hakynda sohbet edenizi goremok :)?

Men kitap okamaga oran gowy goryan, shonun uchin barde in gyzykly, çuň manyly, owadan poeziyanyz bar bolsa paylashsanyz begenerdim. Ozun ors mekdebi gutaryp turkmen dilini yuwash yuwashdan online sozlugi bilen owrenyarin, shonun uchin kabir yazgylarym nadogry bolsa gyn gorman :)

Syndicate content