Bilim

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

olimpiadachylar barada...

shu wagtky Turkmenistan'daky okuwchylan olimpiada tayyarlanyshyny hich halamok.duzeldilmeli yaman kop yerleri bar.shu tayda hemmamiz shu meselani ara alyp pikirlemizi paylashsak gowy bolarmyka diyyan.

Iskender Zulkernayin

men arada Aleksandr makedonskiy barada okadym.gaty uytgeshik adam ekeni,dunyanin yarysyny basyp alanyny gen goremok indi.Aleksandr 16 yashyndaka kakasy Filip ursha gidipdir,ogluny yzynda glavnyi edip goyup.kakasy urshdaka on basyp alan shaherlen birinde vostaniye turyar,Aleksandram goshun yignap vostaniyany yatyryar ozi.kakasy gresiya gidende ogluny,atlylaryn bashyna goyyar.bir uly soweshi yenende Filip goni sho gun toy edyar,yone toya Aleksandr gatnashmayar,yaralananlara komek etmek we iki tarapdanam olenleri gommek b/n ugrashypdyr diyip pikir edilyar.
Aleksandr Makedonskiy b/n Iskender Zulk

"Olimpiadachylar" goshgy

Olimpiyatcilar hakda goshgy duzen boldym:)

Ay turkmenistana gitmegme bir kuch gun galdy,gun gechenok yaman,onson agsham
bir zatlar chyrshan boldym:)Aslynda yazanlam mana degishli dal yerem bar,men
zaten adam akylly olimpci dal,model olimpci hakda.Bilgisayarcilar biraz
abarrtyym,shakadyr.

Olimpiyadachylar

Turkmende doredi taze bir topar
Olar bilim olimpiyadachylar
Her yil dunyaden medal baryn gopar
Bizing turkmen olimpiyadachylar

Oka owren doret olara perman
Okayar,doretyar yeke munt durman
Ata watanyng galkynanyn gorman
Hich dynch almaz olimpiyadachylar.

Turkmen dilinin orny

Turkmen dili diyip kop aydyan welin menin kellam mojekledimika? Ya aklymdan azashdymmykam? Ya bolmasa obaly turkmenlerin kellesi samandan dolydyr, beyle one giden, "gunbatar medeniyetli" bir topar dil bilyanlerimizden yza galandyrlar?!
Eysem turkmen dilinin orny name? Ol sheyle wajyp zatmy? Sowet dowrunde rus dilinin orny has beyikdi, shol dowurler "turkmen" bolup turkmenche bilmeyan kandi. Indi olar... turkche owrendiler! Butin omrune Turkmenistanda yashap turkmen dilini owrenip bilman, bizin garyndash dilimizi yaman chalt owrendiler... Ya shu yagday adamlaryn ozuni turk firmalaryna satjak bolyanlygyndanmy?

Yyl owurme (hasaplama)

Yyl owurme

Yyl owurme-halklaryn arasynda adamlaryn yashyny kesgitlemek, taryhy wakalaryn senesini anyklamak ucin yoredilen hasap. Bu hasap boyunca yyl kesgitlenende , “muce yyllary” diyilyan yyl hasaby ulanylypdyr. On iki yyla muce diylip at berlipdir. 12 yylyn her haysyna bir haywanyn, jandaryn ady dakylypdyr. Turkmenlerde yyllara sheyle tertipde at dakylypdyr: sycan, sygyr, bars, towshan, luw(balyk), yylan, yylky, koy(goyun), bijin, takyk(towuk), it, donuz. Sycandan donza cenli 12 yyl bolyar, 13 nji yyla gecende yene sycandan bashlap gaytalanyar.Diymek bir sycan yylyndan ikinji sycan yylyna baranda 13 yyl bolyar. Shona gora yash hasaplananda:

Turkmenistandan rugsatly dasyna cikmak

Su yerde 6-7 kisi yazdi. Gitsen sonra gaytjak bolsan rugsat almaly diydiler, YOSculari gulluga iberyaler diydiler garaz her kim bir zat diydi.

Su ugurda gyzyklanyan ozi Turkmenistandaky bir tanysyma soradym. Turist diyip gitsen bilemok yone okajak diyip gitsen adam adini tutmaz diyyar.

Men arkayin gaydyan nesip bolsa indiki hepde. Gidip-gelip yenede yazarin, mena su wagt alyp galarlar diyip cekinemok.

Mana gora mys-mysa menzeyar... Ozuniz gorunda yone, men jogap beremok.

GDS

Hemmamizing yadymyza dushyar gerek? Yaman taynlanyadygay shona. Bir hepde onunden zatdan. Yone gowy kopyalaram bolyady:D Men bashkentde wagtym gaty erbet kopya etyadik. Bir gezek yadyam dushyar,men biologyany chozyadim da,onson birine bermeli,mollymam gaty hushgar. Onson biri bir zadyny yere gachyrdy,mollymam ony alyp bermek uchin egildi welin men ustunden zynyp goyberdim kopyany :D Yone görüpdir da- Ay Muhammet jigim ahalalay diydi :D

Aramyzda GDS 1.leri bar.
ttm2003lering birinjisi Tagan Tagan(prezident)
ttm2004leringki Serdar Halliyew,tm_olimp googlegrupda bar yone barde yok oytyan

Allaberen aga bilen söhbetdeşlik başlady

Allaberen aga bilen sohbetdeslik guramakcydyk. Bu yere seredin.

1.Üstünlüklerinizi gazanmagyňyza nämeler sebäp boldy,kimlere uly paý düşýar,nähili kömek etdiler?
Olimpiadaçy oglanlara salamlarym we meniň bilen gyzyklanandygyňyz üçin köp sagbolsyn aýtmak isleýärin.Bu soraga jogab bereniňde saňa iň ýakyn adamlar gözöňüne gelýär.Meselem eneň-ataň, maşgalaň,mugallymlaryň, ýakyn dostlaryň we ... Adamyň belli bir derejä gelmeginde jemgyýedin ol adama ýakyn adamlarynyň köp roly bolýar. Özüňe ynanmak,başga birine mätäç bolmamazlyk, ejizi ezmemezlik ene-atamdan galan ýadygärlik. Wagtyňy dogry ulanmak we işleriňi planly alyp barmak mugallymlardan galan ýadygärlik.Ylmy işlerimiň belli bir söýgä gelmesinde bu asyryň beýik matematikleriniň biri we meniň ylmy yolbaşçym Professor Pavel E. Sobolewski- a degişlidir.Ondan sabyrlylygy,her wagt öz-özüňe talaply bolmaklygy öwrendim.Adamlara gatnaşygym we bahalandyrmam özüni görmedigim we haýran bolyp oňa her wagt ýakyn bolmany pikir eden atam Aşyrala borçlydyryn.Ol jemgyýetde bir adama baha berlende profesýonallygyna,adamkärçiligine we jemgyýede hyzmatyna göra bahalandyrmagy düşünyar.Bu üç prinsibi dogry bolan duşmanyň üçiň biri dogry bolmadyk doganyňdan hem ýokarda bolmagyny aýdýar.Bu prinsip meni dini we milleti boýunça başga bolan oňat adamlara ýakynlaşmagyma kömek etdi.

Syndicate content