Türkmençilik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar!!

Salam agzalar. Men Türkiyede okayan. Dijek bolyan zadym Öng meselem Seljukly-Atalarymyz döwründe, bir adamyn güna işlemesi üçin ullakan kynçylyklar aşmaly. Emma barde bolsa, arassa boljak bolsan görgi.
Türkmenistan namede bolsa daşary yurt bilen arasy üznerak, yagny öz dap dessurlaryna bagly bolansan name de bolsa gowy. Emma ylymda bolsa pesirak. Name etmelay?
Men şeyle eşitdim. Kim namysyna eye çyksa, alan gyzy yada gyzlar üçin baran oglany hem şeyle bolyar. Men aljak gyzymyn ellenilmedik bolmasyny isleyan. Çagaryn ejesinin arassa. Men name etmeli?

Ilki Nahar bishirshimiz:)

Salam agzalar ,
bu blogyng adyndan hem bellidir name hakdaky, geling hem degsheling hemde gulsheling , hemde ilki nahar bishirshimiz hakda gurrung bereli:)hemmamiz hem student, menden bashgangyz:)) menem oyden ayratyn hem bolup gordum, edil student yalak , ozumiz nahar bishirip iyadik:)))

Yslam dini boýunça soraglar we jogaplar-2

Allahyň salamy we merhemeti hemişe Allaha ynananlara we ynanjaklara bolsun!

Bismillah - bu her haýryň başydyr. Men hem şonuň bn, ýagny, Allahyň ady bn başlaýaryn!
Hem şonuň şanyna, soraljak soraglara doly, dogry, delilli we kanagatlandyryjy jogaplaryň biz tarapyndan berilmeginde bizi başarnykly etmegini Biribardan dileýärin!

Obalardaky ýada şäherlerdäki gelin gyzlar we ýaş ýetginjekler pagta ýygmalymy ýada Türke Dubaýa işlemäge gitmelimi?

Şu wagtlar Türkmenistanda gyzgalaňly pagta ýygym wagty. Oba hojalygy, ekerançylyk we ylaýtada Pagta biziň 50% halkymyzyň esasy girdeýjisi.

:: internet hakda kelam agyz::

Salam hormatly agzalar! Hemmamizin bilşimiz yaly Türkmenistanda internet ulgamy yaybanlaşyp baryar. we internede girmek diysen ansatlaşyp baryar. Siz muna nahili garayarsynyz.. ? hatda Türkmenistanyn internet gelejegini nahili göryarsiniz..? internet bilen gelip bilayjek zyyanlaryn önüne geçip bolar my ? ya da sizin pikirinizçe nahili peydalary ya da zyyanlary bolup biler.. sizin has onat hem de peydaly maslahatlarynyz bardyr diyen umyt bilen önem şu tema hakda açylan blogy ginişleyin gaytalamak isledim..

Ilkinjiler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kellä bir pikir geldi kä zatlar barada oýlanyp.

Aslynda, blogyň esasy mowzugy şu ýerdäki agzalar üçin diýseňem boljak. Ýöne, elbetde, mundan öň hem birnäçe ynsanlar üçin degişli bolandyr, emma göwrüm we mukdar taýdan şu asyra has degişli ýaly bolup dur.

Bloga göni biz barada başlaman, ilki degişli wakalar we göreldeli şahsyýetler barada mysallar getirip başlajak.

Bu babatda sizem öz pikirdir mysallaryňyzy ýazyp bilersiňiz!

Ana, onda men-ä başladym aşakda:)

26 Sentýabrda geçiriljek Halk Maslahaty barada pikirleriňiz

Bilşiňiz ýaly 26 sentýabrda Türkmenistanda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary duşuşygy geçiriljekdir.

Me size "sazçy talant"..

salam..
yokardaky teman ady degişme bolsyn, üns çeksin diylip yazyldy. sonky günler "talant yok" yaly zatlar gürrün edilenson, yogsam size tanatmak isleyanim, Nazary Magtymguly, Bethowen bilen deneşdirmek daldir. :)

Bu oglan, özi gaty owadan we dile çeper, (gyzlar sypdyrman :D ) şahdi açyk, Norwegiyada okayar, 86njy yyl, ömrünin ing gowy günlerini saz düzüp geçiryar. Dineje özbaşyna gyzyk üçin, wagt geçirmek üçin.

Aşgabatda Uruş !!!

Salam agzalar.

Düyn sms geldi, Aşgabatda uruş turdy, Hitrowkada.

Specnaz zawody basyp alan terroristler bilen uruşyarmyş.

Köçeler yapylypmyş, adamlar ölüpmiş.

ANYK BILYAN BARMY

Adam Haklary in TM

Men olaryn dine birine deginjek. Daşary yurda çykjak bolsan kawagt problema çykyar. Meselem 1-2 yyl okap tm gelyan, pasportyna 5 yyl çykmak gadagan diyip peçat urrayyarlar. Yewropa adam hukuklary suduna bersenem bolyar öytyan.
???????????

Syndicate content