Türkmençilik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

tm'de ekiz adam adlary !

selamlar ! arkadaslar ben sizden bisey rica edecegim.turkmenlerde kullanilyan ekiz adam adlaryny bilmek istiyorum, biri oglan biri kiz veya ekiz kiz veya ekiz oglan adlaryny ogrenmek istiyorum.ornek:yusup-ahmet,hidir-ilyas,kovus-kiyas,ayse-fatma,hatice-zuleyha...
olay shu gecenlerde esimle beraber hastahaneye gittigimde doktorlar bize insaallah nasipse ekiz cocuklariniz olacagini mucdelediler. o yuzden suandan guzel isimleri arastiriyorum.bu konuda sizden yardim bekliyorumTelpek goy

Üýtgeşik häsiýetler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu wagda deňiç köp sanly mowzuklar açyldy. Köp zatlar ara alynyp maslahatlaşyldy.

Indi bolsa, ýene şolarda agzalyp geçilen bir ýagdaý barada öňki goýlan maglumatlardan hem peýdalanyp, giňişräk pikirlerimizi paýlaşaýsak diýýän?!

Bilýänje ähli häsiýetlerimiz, ahlaky aýratynlyklarymyzyň atlaryny we gysgaça düşündirişlerini ýazyp, agzadyr myhmanlar bn paýlaşaýsak!

Sag boluň!

Agtyklarymyza näme gürrüň berers?

Ýaňy okuwdan gelip naharlanyp durdum welin birden kelläme şu pikir geldi:
Biz agtyklarymyza näme gürrüň berers? Meselem meň atam Çary nos(lakamy :D Sakarçägede tanamaýan ýokdur.Käwagt bir ýanyna gürleşmäge gidýaň welin öňüne küştüni alyp enemede : “ Agtyklaň gelipdir how çaý uzat” diýerde oýny bilen bolar.Köplenç bolsa aw hakynda gürrüň eder. Guşga gidipdik welin şeýle bolupdy.Saýada gidipdik welin beýle bolupdyk.Balyk awyna gitdik şunça balyk tutupdyk.

Şahyrlarymyzyň, aýdym sözi edip ulanylan goşgylary.

Şeýle gowy şahyrlarymyz we olaryň köp sanly gowy goşgylary bar emma täze çykýan aýdymlaryň sözlerinde hiç hili many ýok, munuň sebäbi goşga saz dälde, taýýar(ogrlyk) saza söz düzýändikleri bolaýmasa!
Kompozitorlarymyz saz ogrlamak dälde, goşgylara saz düzmäge synanşsalar gowja netijeler çykarmyka diýýän. Gowy netijeler çykýaram, men häzir aşakda bilýänjelerimi, sözleri bilen ýazjak! siz bilýänleriňizi ýazyp duruň!

Yash mukdary

Salam!

Her kimin oz ongunde goyan maksatlary bar, ine sho hili hem yash maksadynyz bardyr. Kimdir biriniz 60-70 yashy gormek isleyansiniz, kimdir biriniz bolsa 100 yashdan hem gechmek isleyansiniz... Ine shu yerde meni gyzyklandyran sorag "Siz nache yasha chenli yashasam diyyaniz??? we name sebapden sho yasha yetmek isleyaniz???"

Türkmenistanyň döwlet gimni barada

Aslynda muny ses berişlik edesim gelýärdi welin, Atamyrat aganyň açan täze ses berişligine wagt kän geçmänsoň päsgel beresim gelenok.
Emma meň pikirimçe wagt geler we biziň gimnimiz üýtgär. Sebäp köp. Birinjisi ol döwre görä gimndi, bir adam guranmyş, olam öldi. Ikinjidenem, dogrusyndan gelsek, sözleri bir üýtgeşik çuňňur manylam däl. Başga ýurt dillerine terjime et diýseler, utanaryn menä dogrymy aýtsam.

Ses berişlikde şeýle wariantlary goýmakçydym:
1. Magtymguly "Türkmeniň"
2. Seýdi "Dönmenem begler"
3. Zelili "Watanym Seni"

Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

Essalowmaleýik, hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Armaň-da okuwlar we işler bn!

Ýokarda blogyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ýetip gelýär. Adaty ýagdaýda 8-nji Dekabrda Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. Garaz, 8-12 Dekabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy bellener dünýäniň çar tarapynda musulmanlaryň arasynda, şol bir sanda Türkmenistanda hem. Elbetde, täsirini beýleki ynançdakylar hem alar, ýagny, programmalara çagyrylyp, soýulan gurbanlaryň etlerinden paýlaryny alyp we ş.m.

Ing suyji yatlamalar

salam agzalar
geling shu tayda , kopumiz opshytda , yada kwartirada bolandyrys , oglanlar oglan bilen gyzlar gyzlar bilen , her kim gulkinch wakasyny yada , gynanchly wakasyny gurrung bersin:) shu wagt oler yalak ichim gysyar :(

Hanym Y

Salam agzalar!
Meng türkmen dilining ulanylyşy barada kemçiliklerim bar. Meselem İnteligentlije birine 'Hanym, Jenap' diyyan welin birhii bolyan. Dinge 'Ey, -ow' bilyan. Başga dillerdaki yaly 'Guy, paren, brat, kardeş, canım... we şm' ulanyp bilemmok. Ulansamam birhil!!!!
Love, seviyom, lyublu diyip bolyan yerde söyyan diyseng yaman birhili!!!
Ya-da manga göra şeyle :&
Gelin gowja söz tapalyngla ?! Meselem; Türkmenlere 'Obadaş', 'Agam' diyen yalylary ulanyşa goyaly ??
Siz name diyyaniz?

::edil şu wagt name edesiniz gelyar::- 3nji seriyasy

Salam hemme agzlar , :) yene men :))
ongemshun yanak blog bardy , bulam 3 seriyasy

.. edil şu wagt.. şu yazgylary okap otyrkanyz name edesiniz gelyar.. elbetde hemme kişin kellesindaki pikirler, etsem goysamlar üytgeşikdir.. gyzykly bolayjak yaly..
geling bashlalyng:)

Syndicate content