Türkmençilik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmençilikde gyzlaryn saç uzynlygy

turkmençilikde gyzlardaky saç uzynlygyna uly ahmiyet berilyadi, şaherlerde kanbir beyle dal, yone obalarda kabir dayzalarymyz gysga saçly gyzlar hakynda "saçy kesik" diyyadiler..

sizin pikirinzce gyzlaryn uzyn saçly bolmagy entegem onkisi yaly uly faktorlardan biri yaly seredilyami?

Homoseksuallar, Dindarlar ve biz Turkmenler

Slm Agzalar

Men hemmamizin bilyan belkide bu tema hakinda gurleshmek islemeyan zadinizi achjak. Bilshime gora bizin dinimizde Homoseksuallik kabul edilmeyar(bu temada Ata aga yali Islam hakinda bilyanler komek etse hoshal bolardim) ve beyleki yeke tak Allah inanji bar bolan dinlerdede kabul edilmeyar diyip bilyan yenede Hristianlik barada Diplomat yazsa gowy bolar.sebabi gen galinsada Angliyada shona rugsat berildi ve bu kararlar name sebaplere gora berildi henizem bilemok.

Turkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy!


Salam hormatly agzalar we myhmanlar :)
Türkmençe web-sahypalarynyň hatarynä täze bir sahypa goşuldy, şony habar beräýeýin diýdim:)
Türkmen aýdym saz söýüjileriniň talaplaryny garşylamak maksady bilen gurulan sahypada şu wagtlykça 4545 sany mp3 formatda aýdym bar, ýöne ýene de täze we köne aýdymlardan goşular! Ondan başgada wideo klipler, aýdymçylar barada maglumatlar we suratlar bar.

NeoTürkmenler, ýagny "Täze türkmenler" barada

Adamlar şu ýurdyňdanam daşda bolsaň, bir hili üýtgeýşine kän gowy seretmek kyn bolýar ekeni. Wagt erbet ýatlamalary ýok etdirýä, nostalgiýa galýa. Türkler "hey gidi günler" diýýä dälmi nostalgiýa üçin?

Onsoň menem 8 ýyl töweregi bäri Türkmenistanda däl, azmy ýa känmi siz karar beriň. Elbetde, biziň ýurdumyzam gün saýyn üýtgeýär. Men edil şu temada adamlaryň, häsiýetleriň, gymmatlyklaryň (values=cennosti) üýtgemeginiň üstünde durasym gelýär.

Prezident profili nahili bolmaly?

Hazire çenli şu sahypada akla gelip biljek her mowzukda mesele(ler) gozgaldy, hat-da pikirlenip otyrsam tmolympiad'yn eli degmedik mowzuk yok yalydy göwnüme bolmasa...
Herna pikir çagimi aşmaga synanyşsam-da aklyma hiçhili pikir gelenokdy we yagday şugün Türk kanallaryndan NTV'nin habaryna gözüm düşyança dowam etdi.
Habary okamdan sonra okap oturan blogynyzy açmaga karar berdim.
Habaryn mazmuny Türkiye respublikasy prezidenti Abdullah Gül'e sada halk tarapyn yazylan hatlardan ybaratdy.

Toýdan soň derrew göçmelimi ýa eneň-ataň bilen ýaşamalymy?

Bilýän, şu meňzeş temada öňem şu ýerde gürrüň edendiris. Emma döwür üýtgedi, men 1-2 ýyl garradym, beýlekilerem şeýle. Döwür üýtgeýä, ýaş üýtgeýä==>pikirlerem üýtgeýä! Üstesine sahypada täze agzalar az däl, diýmek täze pikirlerem kän bolmaly.

Görogly dessanynyn gelip çykyşy

Görogly bilmeyanimiza az-azdyr, köpimiz Görogly eposyny okandyrys, epos birnaçe şahadan ybarat, belki her şahasynda ya-da kabir bölümlerinde yerler üytgeyandir welin yöne wakalaryn bolup geçen yerlerinin köpüsi Türkiyanin territoriyasy bilen baglanyşya, türklerde Köroğlu diyip bilinya we Köroğlu dessanam bar, Göroglyn asyl ady türklerde Rüşen Ali(bizdakide çagalyk ady Röwşen), Baly beg=Bolu beg, çardagly çandibilem bolu dagldary bolup biler, yöne Görogly dessanynyn werisyalary kan bolan öytyan(kawkaz, öz

Ýiten zada sadaka bolsun diýmek barada

Düýn kakam 1-2 kile süzmesini ogyrladypdyrmy, ýitiripdirmi bilemok. Aý gynanma sadakaň bolarda diýsem, "beýle bolanok, öňünden niýet etmseň, soň sadaka diýip bolmaz" diýýä...

Menem bilemok indi şu meseläni. Aý "ýagşy pikir" edip, ýitendir, bir bendede alyp iýendir... Sadakam bolsun diýseň ýalňyşmyka şol.

Kömek!

Türkmen toýlary kim üçin?

Şeýle... men soňky döwür pikir edýän, islesem-islemesem Orsýetde we Amerikada bolan ýyllarym meň adamçylygyma, dünýägaraýşyma, mentalitedime we pikirlerime täsir edipdir. Bu tebigy zat, adama tejribe täsir edýär.

Syndicate content