Türkmençilik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Toy meselesi we edyan i$lerimizdaki duyp many...

salam oglanlar/gyzlar

duyn toy bn baglany$ykly mogzuklary okap otirkam kellame kabir pikirler geldi.sizler payla$ayin diydim.
case hokmunde TOY meselesi aldim yone esasy mesele edyan i$lerimizdaki duyp many..

Toy`dan ba$lamakcy. Hic pikir etdinizmi? Toy edilmeginin duybi nireden gelip cikya? name ucin milleti uy$urup birara gelinya w$m soraglar.
syn eden bolsangyz, musluman milletlerin hemmesinde diylen yali toy ucin birmengze$ yagday bar.toyda birara gelinya. munyng duybi dinimizden gelip cykya.

Aktiw Türkmençilik

Meselem täze bir edara düşdiňiz welin herkim Rusça gepleşýär. Indi sizem Rusçany gowy bilýäňiz diýeli, ýöne Watanyňyza, beýik milletiňize, dini-mubini Yslama we azatlyga söýgiňiz bar...

Hem birzat edip janyňy ýakman işlemeli, hem öz "atom bomba" Türkmençilik missiýaňy şeýle adamlaryň içinde ýerine getirmeli, olara Türkmençiligiň asyl derejesini we mertebesini duýdyrmaly.

türkmenistanda watana bolan borç 2 yıl

türkmenistanda watana bolan gulluk borjumyz 2 yıldır muny türkmen watandaşlarymyzyn hemmesem bilyar,yöne türkmenistanda gulluk edesi gelmeyanler hem bargynanç bilen aytsak bolyar meselem menin tanyşlarymdan birnaçesi gulluk borjuny öylenip gullukdan gaçyarlar name üçin beyle hiç düşünip bilmedim,ine men özümi öwemak yöne 17 yaşında gulluga gitdim gulluk döwrümde gaty bir kynçylyk görmedim ,allaha şükür özüm daşoguzly mary şaherinde borjumy yerine yetirdim,okuwy gutaryp gelen esger dostlarymda bardy kabir türkmen watandaşlar ya öylenyarler,yada mestny bolup

Ispaniya vs Turkmenistan, yada yakynda gechirilen Mendeleev Olimpiadasy barada gysgacha

Salam gadyryly ildeshler.
Kabirlerinizin bilshiniz yaly mekdep dowurlerinde mana fizikadan olimpiadachy bolmak nesip etdi. Shon usti bilen men birnache gezek dashary yurtlara halkara olimpiadalara gatnashyp bildim.Men muny owunmek uchin aydamok, prosto son kabir yazjak zatlarym uchin gerekli bolanlygy uchin fakt yada gury informasiya hokmunde yazmaly bolyan.

Turkmensitandaky yaş nesilin ahlaky tarapdan bozuklugy.

Bu yagdaya nameler sebap hem nameler eden yagdayymyzda haysy netijelere baryp bilers.

Asgabadyn Taksi sistemasy

Asgabadyn Taksi sistemasyny nahili goryaniz?
Kim nahili duygulary bashdan gechiryar, Asgabada baryp aeroportda onunden taksisler chykanda...

Turkmenistanda DHL yada TNT nin yoklygy

Turkmenistanda DHL yada TNT yali International Courier service yoklygy ve munyn getiryan zyyanlary barada durulyp gechilse oran yerlikli bolarmykany diyyarin.
Sebabi ozun DHL-in ve DHL account-ym yok bolany sebapli kop kosenyarin.
Arada Hytaydan bir yere chakylyk aljak boldym. DHL yokdygyny bilenim uchin DHL bilen goyberman, EMS bilen goyberin diyip yorite note etdim.
Pahyrlar na bilsinler biz turkmenleri, EMS bilen 2 hepdede barar TNT bilen goybereli diyip TNT bilen goyberipdirler, HONG KONGa baran pochta yzyna gaydyp barypdyr.

Atabay Çargulyyew aradan çykypdyr!

Radio işgari we Turkmen Cafe sahypasynyn agzasy, Diktor Döwlet Annageldiyewin aytmagyna göra, türkmen estradasynyn ussa aydymçysy Atabay Çargulyyew aradan çykypdyr!
Mena integem ynanyp bilemok!!!
Atam yatan yerin yagty jayin jennet bolsun!!! (((

NOWRUZ GELDI ILIME

Gelse nowruz äleme, reň kylar jahan peýda,
Ebrler owaz urup, dag kylar duman peýda,
Bijanlar jana gelip, açarlar dahan peýda,
Gögermedik giýalar, gögerip rowan peýda,
Ederler haýwanatga hem sud-u zyýan peýda,
Ýer ýüzüne ýaýylyp, ýörirler nahan peýda,
Wabeste dahan guşlar, kylarlar zyban peýda.

Geldi nowruzym
Dolsun howuzym
Tirsege galsyn
Külli Oguzym

Toylar tutulsyn
Atlar çapylsyn
Juwan yaşlaryn
Başy çatylsyn.

Bolun şadyyan
Gülün şadyyan
Toydur-bayramdyr
Bizi yaşadyan

Turkmen TV

Hormatly agzalar, Turkmen TVsi açyldy. Şu wagtky kanal sany az, soň ýuwaş ýuwaş köpeltmekçi.

Kanalaryň görnuşleri:
Türkmen Klip (700 töweregi türkmen aýdymçylaryň klibi bar)
Türkmen Ýumor - Degişme (70 sany )
Çeper Filmler (Keçpelek, Ahmyr, Mährem Çynar, Magtymguly, Syrly Mukam, Şaýly Gelin,
Ýuwaş Gelin, Döwranyň başdan geçirenleri, Aşyr Aganyň Hötjetligi, Mal da Udal (Ýartygulak), Aldar Köse)

Syndicate content