Türkmençilik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"HAK-HEŞDEGIŇ NÄHILI?"

Türkmençilikde täze işe giren adama "Şowly bolsun!" diýlip dileg edilýär. Yzyndanam köplenç "Hak-heşdegi nähili, oňuşarça barmy?" diýlip soralýar. Hak diýýäni düşnükli. Edilen işiň ýa azabyň muzdy, puly. Ýöne heşdek näme?

1962-nji ýylda neşir edilen "Türkmen diliniň sözlüginde" bu söz barada hiç zat ýok. Alym Soltanşa Atanyýazowyň 2004-nji ýylda çykan "Türkmen diliniň sözköki sözlüginde" hem heşdek sözi agzalmandyr.

"GEŇ-TAŇ GÖREMOK"

Janly gepleşikde "Geň-taň göremok" diýip bir söz düzümi aktiw ulanylýar. Bu söz köplenç üýtgeşik, täsin ýa-da seýrek gabat gelýän ilden çykgynç bir ahwalat, hadysa ýüze çykanda aýdylýar. Şu söz düzüminiň döreýiş taryhynda nämeler ýatyrka?

Belli mirasgär Ümür Esenowyň bir ýazgysynda türkmençilikde nesil daragtynyň atlandyrylyşy baradaky maglumatlary okapdym. Onda nesil daragtynyň ýedi basgançagy aşakdaky ýaly sanalýar:

1. Ogul.

2. Agtyk.

3. Çowluk.

4. Ýuwluk.

5. Gowluk.

6. Geňlik.

7. Taňlyk.

Türkmenistandaky materializm barada

Men dünýäniň birnäçe ýurdundan geçdim, birnäçe ýurdunda azajyk bolup gördüm, ýene birnäçesinde ep-eslije ýaşap gördüm. Emma şularyň arasynda Türkmenistandaky ýaly materialistligi görmedim. Belki ýalňyşýandyryn, belki Orsýedem şeýledir.

turkmenlerin tanalyshy

Men 1 yyl bari Hindistanda we bardaki Profesorlar turkmenleri indi tanap baslady. Nirden diyip soranlarynda Turkmenistan diyan, bularam Turkiye`mi diyip soraya. Gysgacha aydanymyzda Turkmenistan`yn nirdediginem bilenoklar. belki ozleri jahyl diyip bilersiniz yone men pikirimche bu beyle dal, hawa jahyllyk payam bar, yone, birzatlar edip tanalmasa olar name uchin Turkmenistan hakynda maglumat edinmek islesinler...

Türkmen dili

Salam gadyrly dostlar! Hemme kişin okuwlary, işleri gowudyr diyip umyt edyan. Men bir pikirimi paylaşmak isleyan. Öz yutdundan başka yerde bolsan islar-islemez ol dili ulanyan, yöne bir türkmen bilen gepleşende ol dilde gepleşmek ya kabir sözleri ulanmak hökmanmy? Bu aslynda öz dilimizi doly bilmeyandigimizin bir alamaty dalmi? Elbetde başka dil öwrenmeli yöne ikisinem arassa geplemeli diyip pikir edyan.
Şonun yaly gepleyan maşgalan çagalary hep bu endigi dowam etdirjegi malim... Öz dilimizi goramak bize bagly!

Durmus barada oylanma!

Men bir zada uns berdim welin her kim oylanma barada(Create) acilan bloglara gatnasyk az da mesai(tans ya-da nahar etc.) gurrunler barada acilan temalarda gatnasyk gaty uly!

Gelin durmuşyň kyn meseleleri barada bilýan zatlarymyzy paýlaşalyň.

Sonky dowurde özüni asýanlar köpelipdir,sebäp name bolup biler kä? ýa-da olara göterip bilmejek yük ýükle(n)dilermika?

Bilemmok welin bizde psihologiýa ugrundan okap gelen talyplar barmy,bar bolsa şolar öz ugurlarindan işlemäge mümkinçilikleri barmyka? Halka psikologiki hyzmat berilýärmi ka?

Lets Create somethink!

tmolympiadyng doglan guni gutly bolsun!

salan gadyrly tmolympiadyng agzalary!

ynanyp bilmersiniz, bu atdanlyga sereding. bu atdanlyk dal-de Allang bir hikmedi...(chynymy aytsam gozum yashardy shu wagt)
duyn ilkinji achylan temang taryhyny tmolympiadyng doglan guni edip bellali diyip yordum. shu wagt taryhy dorjelap gorsem ilkinji tema hachan achylypdyr bilyanizmi?!

Hemme zat täzeden?! ;(
Çarşenbe, 2006-11-22 20:03-de, Atamyrat yazdy!

Uniwersitetde okamak kyn ekenii-i...:'(

- Alýo!
- A-alýo! Alýo pe-peregoworny?!
- A gyz, a gyz! Eşidilenok!
- Alýo, ejee!
- A, e, kakaň how durak! Alýo!
- Kaka!
- Eşidilýärmi?
- Aýýýý...
- Aý, bu nä... Näme boldy?
- Waý, daşary ýurtda okamak kyn ekenii...:(
- Dagy näme, ejeň öýi bardyr öýdýäňmi?! Daşary ýurtdyr-da, kyndyr...
- Aý kaka.
- How?
- Ýol-a ýaman kän pul gidýälaý walla...
- İlleriňkem gidýärmi?
- Hawa.
- Şu bara okuwyň gutarýança gaýrat et. Geleňsoň ataň gowja maşyn alyp berer...
- Aýýýý...
- Ýene näme?

Türkmen diliniň ewolýusiýasy ýa-da täze lingwistiki modalar barada

Iki mesele kelläme geldi şu gün.

Birinjisi:

Umsumligin sesi (ruhumyzdaky goz yashlarymyz)

Birgun bir dostym Turkiyeden geldi. Hal-yagdayini soradym, Turkiye barada soradym. Ol hem Turkiye barada aydyp berdi. Yone sheyle diyenine geng galdym:"Shol yerde men turkmen diyilende kopusi birhili garayan ekeni. Shol yere baran turkmenlerin arasynda yaman zatlar edyanler, aldakcylar...bar. Sholaryn derdinden turkmenleri yaman goryarler. Indiki gezek gidenimde ozume Orta Aziyadan bashga bir milleti diyjek." Men sheyle yagdaya oran gynandym. Sheyle bir seretyan: yapon ya yewreyler bir halk bolup yashayarlar, yeri gelende bir-birine komek edyarler.

Syndicate content