Biologiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dunyanin In uly Akwaryumy hemde Ekonomika getiryan peydasy

Dunyanin in uly akwaryumy Amerikanyn Georgia welayatynda yerlesyar. Bu akwaryum 8 milyon galon yagny 30 million litr su alyp 125 000 ( bir yuz yigrimi bas mun) balyk hemde beyleki deniz jandarlaryny sergileyar.
Bu akwaryumdan on, in uly akwaryum Chikago Shedd akwaryumydy bu bolsa 19 milyon litr su alyp, 20 000 ( yigrimi mun) towerek deniz janlysyny sergileyardi.

Bilim Olimpiyadalary 2009

Yany yakynda 3 sany olimpiyada gecirildi.
Birinjisi Ashgabatda gecirilen Himiya boyuncha Mendeleyew olimpiyadasy.
Bu GDA yurtlarynyn arasynda gecirilyar.
http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=9&id=090502a
Bu yaryshda shu wagta chenli birtopar burunch medal alypdyk. 2 yyl onincha 1nji gezek
kumush medaly aldyk oydyan. Bu yyl bolsa 1 altyn, 2 kumush we 4 burunch medal alypdyrys.

2njisi bolsa Aziya Fizika Olimpiyadasy. Munda hem 1 burunch we 1 honorable mention bar.
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/apho10/node/101

3njisi bolsa Balkan Math Olympiad. Munda hem 3 kumush, 2 burunch alypdyrys.

:: mekdep durmuşy barada::

Salam hormatly agzalar! Onatmy yagdaylar?

Moder hasabımı Delete edip göyber..men edip bilmedim....END..........

Sahypadan hasabymyzy nadip pozup bolyanlığını düşündürseniz gaty şat bolardım..sizin bilen gürründeş bolmak öran govı zat..doyup bolanok...
şu vagttan sağbolsun aytyan..indi gelerin öydemmok..Telpek goy

Ewolýusiýa we Opariniň gepotezisi

Elbetde hemmämizem biologiýany mekdep döwri okan bolmaly, şonuň űçin hem Ewolyusia we Opariniň geçiren tejribesi hakynda azda kände bilýän bolmaly.

Reňk körlügi we anyklaýylşy.


Bir dostym harby okuwa girmek üçin saglyk barlagyndan geçdi welin "sende reňk körlügi bar" diýip yzyna gaýtardylar. Şoňa çenli reňk köridigini bilmän gezipdir. Onsoň meňem içimde gorky we şüwhe döredi; mende de barmykaraý reňk körlügi, diýip.

Almak Almak we yenede Almak!

Bashdan berlipdir name edeli?! Almak diyen sozun manysy gaty ginishleyin bolmak bilen dine onun grammatika tayyndan seretman mesela, bize, yagny adamzadyn ayrylmaz hasiyetine owrulen tarapyndan ara alyp maslahatlasmak isledim.

Turkmenchilikde diyilyar: "Hachana chenli ooww?!!!"

Hazirki zamanda ynsanlygymyza baglanshykly hasiyetimizin kabirlerinin uytgeme yagny,edil tersine owrulme wagty shu gyshdan gich bolmasa gerek.!

Jigim name diyyanow diyjeklere!!!!

Gelin herkim oz ozune diysin, diyelin!

-Indi men alman!

-Indi men yatman kop kitap okajak!

:: sünnet barada hemme zat::+

Salam oglanlar! Nahili yagdaylar? Azar beryan bar bolsa aydyn ow bile gaçaly.. :P garaz taze we hezil bir blog açjak welin inşalla ön bu tema hakynda blog açylan daldir.. gözletdim ö za welin kan zat çykmady.. yatlap bilyan in uzak yatlamamyz mydy name midi... gepin gysgasy barde sünnet etdiripdirler birinin ogluny .. Özünden soradym.. "Özün gitdinmi kesdirmage ?" diysem hawa diydi.. hayran galaymaly.. "Agyrdymy ? " diydim.. Yo.. diydi.. "Bildirmedem..".. Garaz kol urup agyrmaz yaly edyan ekenler.. ey bize hayp dalmay.. garaz sünnet hakynda hemme zat..

Türkmen itleri we it urşy barada

Şolar gün-günden has meni gyzyklandyrýar, ýa bärdäki itleriň şeklini halamaýşymdanmy nämemi...
Türkmenistandan çykarmak gadagan diýýäler şeýlemikä?
Birem it urşynda çempion bar her ýyl, ol çempionada hemme it gatnaşýana meňzänogam. Biziň obalardana biriniňem gatnaşyp gatnaşmanyny bilemok... Siz bilýän bolsaňyz şu temalarda habar berseňizläň?
Amerika bir sany erkek güjügi nädip getirip bilerkäm? Ýa arzanraga satyn alyp bolmazmyka şu ýerde?

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

Syndicate content