Informatika

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Programlama

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar.Bizin hemmamiz her gun uytgeshik zatlar edyas.Her birimizn uytgeshik planlarymyz bar we onumuze goyan durli-durli maksatlarymyz bar.Ondan bashgada bizin biri-birine gaty menzesh bolmadyk bashgada taraplarymyz kan.birimiz futboly gowy goryar,bashga biri tennis,men almany gowy oryan,ol armyty,ol uzyn bu kichi we sh.m.Garaz bir adam beyleki adamdan gaty uytgeshik.Yone ondada bizin kop menzesh taraplarymyz hem kop.Hemmamiz(Atamyratdan bashga) gije yatyaryz,irdenem turyarys,gunde 2-3-4 gezek nahar iyyas,name etsem diyip pikirlenyas we eger siz shu yazyanlarymy ok

Aýylganç 5 haker

Kewin Mitnik (Kevin Mitnik)

Kewin Mitnik dünýäde hemme kişä belli hakerlaryň biri bolsa gerek. Ol telefon ugry bilen gyzyklanypdyr. Ol telefonlary mugt ulanypdyr, diňläpdir başga biriniň nomerindan jaň edipdir we ş.m

Adrýan Lamo (Adrian Lamo)

Täzelikler

Salam tmolympiadçylar.
www.gybat.net-a şu günki goşulan ýazgylardan gowylaryny şu ýere goýýaryn.

Täze pleýerler

Ýakynda "Samsung" kompaniýasy özüniň täze önümi bolan "Yepp-Yp-S5" we "YP-T10" atly iki pleýerini alyjylara hödürledi. "YP-T10" pleýeri MP3, WMA,WMV we MPEG4 ýaly formatlary okaýar. Şeýle hem onuň kömegi bilen Java oýunlary hem oýnap bolýar. Enjam 2 dýuýmlyk displeý, diktafon bilen üpjün edilen.

CD 25 ýaşynda

Ilkinji 100 domain

Aşakda 1985-nji ýyldan başlap 1993-nji ýyllar aralygynda registrasiýa edilen domainlaryň atlary we olaryň takyk wagtlary bar. Aşakdaky ýazgylara üns berseňiz "ru" domain ady bilen ýokdyr. Sebäbi "ru" 1994-nji ýylda peýda boldy.

1. 15-Nowruz-1985 SYMBOLICS.COM
2. 24-Gurbansoltan-1985 BBN.COM
3. 24-Magtymguly-1985 THINK.COM
4. 11-Oguz-1985 MCC.COM
5. 30-Ruhnama-1985 DEC.COM
6. 07-Sanjar-1985 NORTHROP.COM
7. 09-Türkmenbaşy-1986 XEROX.COM
8. 17-Türkmenbaşy-1986 SRI.COM
9. 03-Nowruz-1986 HP.COM
10. 05-Nowruz-1986 BELLCORE.COM

4 sagatdan IOI yolagcylary yola cykyarlar.....!

Hormatly Agzalar we Myhmanlar!
Nesip bolsa yene sanlyja sagatdan Turkmenistanyn okuwcylary Horwatiyanyn Zagreb saherinde Alp Arslan ayinin 15 - 22 arasynda geciriljek informatika dersi boyunca gecirilyan Halkara Olimpiyadasyna(IOI) gidyarler. Olimpiyada Turkmenistandan 4 okuwcy gatnasjak. Olar su asakdakylar :
Eziz Durdiyev - Abadan Turkmen-Turk mekdebi,
Amangeldi Torayev - Abadan Turkmen-Turk mekdebi,
Abdyrasul Chariyev - Abadan Turkmen-Turk mekdebi,
Perman Nurgeldiyev - Asgabat shaher 22-nji orta mekdep.

www.gybat.net - Web sahypasy işe başlady

Salam tmolympiad agzalary we myhmanlary.
Size bir gowy habarym bar. www.gybat.net web sahypasy öz işine başlandygyny size habar berýärin. Teklipleriňize, maslahatlaryňyza garaşýarys.
Gybat diýilýän zada hemme zat degişli. Edil şonuň ýaly ady göterýän bu sahypada-da hemme zat bar. Belli bir bölümleri ýok. Herkim islän zadyny ýazyp biler. özüňiz hem täze ýazgylary goşup bilersiňiz.

Web sahypa: www.gybat.net

Saglygyyz

Merweziniñ "Olimpiadacylara" bagyshlap yazan goshgusy!

Olimpiyadachylar

Turkmende döredi täze bir topar,
Olar-bilim olimpiyadaçylar.
Her yil dunyäden medal baryn gopar,
Biziñ Turkmen olimpiyadaçylar.

Goshgynyñ doly gornushini okamak ucin, ynha, shu yere basyñ!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Dunya. 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Bulam hayish boyunca, birem, Berekellah, Merwezi :))"

— Muhammet Merwezi

Kompýuteri dogry ulanyň!!!

Salam tmolympiad.org agzalary hem-de myhmanlary.
Köpden bäri täze tema açmanymdan soň açaýyn diýdim şu gün.
"Oňaýmaly ekeniň" diýesiňiz ýokla :D
Bor tema geçeli. Şu gün http://www.turkmens.com/turkmensoft.html diýen sahypa duş geldim. Şo ýerden suratlar tapdym. Siz bilen paýlaşaýyn diýdim.


www.terjime.com

Salam tmolympiadçylar!

Türkmençe Sözlük sayty www.terjime.com hyzmatynyzda.
Sözlükdaki söz sanyny has köpeltmek üçin öz islegi bilen
adminlik etmek isleyanler

'a, ya-da 'a mail ugradyp bilerler.

Programing (Türkmençe Makala)... Help me!!!

Salam gadyrly agzalar men bu gezek hem kelläňizi agyrttjak :)
Men Algoritm we (Pascal,C++) barada käbir möhüm zatlaryň üstinden bardym ýada barandyryn öýdýän...
Bu bawatda makalalar ýazmakçy emme Türkmençe ýazmak isleýan maňa türkmen dilinde ýazylan haýsydyr bolsa bir programma ýazylýan dili düşündirýän kitap gerek. Termin sözleri öwrener ýaly. Kömek etseňiz öran şat bolardim
Diňe kitap däl öz ýazan makalalaryňyzam bolsa bolar.
Maksadym Programing'daky terminleriň türkmençesini öwrenmek...
Alla(j.j) hemmäňize işiňizde üstünlik bersin...

Syndicate content