Informatika

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

Bilim Olimpiyadalary 2009

Yany yakynda 3 sany olimpiyada gecirildi.
Birinjisi Ashgabatda gecirilen Himiya boyuncha Mendeleyew olimpiyadasy.
Bu GDA yurtlarynyn arasynda gecirilyar.
http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=9&id=090502a
Bu yaryshda shu wagta chenli birtopar burunch medal alypdyk. 2 yyl onincha 1nji gezek
kumush medaly aldyk oydyan. Bu yyl bolsa 1 altyn, 2 kumush we 4 burunch medal alypdyrys.

2njisi bolsa Aziya Fizika Olimpiyadasy. Munda hem 1 burunch we 1 honorable mention bar.
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/apho10/node/101

3njisi bolsa Balkan Math Olympiad. Munda hem 3 kumush, 2 burunch alypdyrys.

Nadip programirvonyany owrenmeli ?

Oglanlar gayrat edip programirvonyany ,bilyaningiz bar bolsa, nadip owrenmelidigi hakynda maslahat bersengiz.

1)Nameden,nireden ya-da haysy kitapdan bashlamaly ?

2)Haysy site ya-da formlary maslahat berip bilersingiz ?
(Inglische-de bolsa ongusharys welin, gayrat edip bolsa rus dilinde formlary maslahat bersengiz)

w.b.

Aşgabatda geçirilen III Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi

Geçen noyabr ayynda(11-17 günleri arasy), Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi bolupdy, netijeler internetde gözledemde tapyba bilmedim yöne eşdişime göra şu saytyn we gonşy saytyn agzalaryndan biri bolan
Agajan jigimiz Altyn medal alypdyr, tüweleme yenişlerinin dowamy gelsin, netijeleri bilyan bar bolsa ginişleyin maglumat bererler-da.

wideo

Olimpiyadan resmi web sahypasy
3rd International Computer Project Olympiad!

Online hyzmatlar !

Salam agzalar!

Internette online (international) aydym dinlemek uchin herhili sayt bar.

Bulardan birini maslahat bereyin, dinlan lezzet alyn: www-jango-com

[Adyny yatda tutmak üçin "tango" sözüni yatlan...]

Islan artistinizin adyny yazyp online radio stanciya döredip bolyar.

Radio stanciyada dine şo artistin adymlary dal-de, şon stilinde aydym aytyanlaryn hem aydymlaryny dinlap bolyar.

Prezident: "Çykýan makalalar çuňňur däl"

Ýene köp wagtdan bäri turkmenistan.ru girmän, bir göz aýladym, gije (daňdan?) 3 bolsa-da, bir göreýin diýdim. Ine aşakdaky habara gözüm düşdi:
http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13930&type=event&sort=date_desc
Ýagny Gurbanmuhammedow Türkmen mediasynyň işiniň pesligini aýdýa we... ministre muny düzeltmegi buýurýa.
1. Ministr näme gazetlerde näme çykýanyny düzeldip bilýärmi? Bilýän bolsa, nädip?!
2. Siziň pikiriňizçe, türkmen mediýasy, gazet-jurnallar we ş. m. gowy işleýämi? Nädip düzeldip bolar?

Internetde surat tapmaklygyň aňsat usuly.

1. www_compfight.com sahypa girmeli
2. tags only - boş ýere mysal üçin turkmen -diýip ýazmaly.
3. searc basmaly we garaşmaly
4. turkmenler, islam ş.m sözleri özbaşdak barlap görüň.


Eger-de Size Şunuň ýaly maglumatlar gyzykly bolsa geljekde şu zeýilli magmumatlary yazmagy dowam etdirmek meýlim bar.

Internetdäki türkmen sahypalary!

Hormatly Dostlar, Oglanlar we gyzlar! Eger garşy bolmasaňyz şu ýere her kim öz bilýän türkmen sahypasyny ýazaýsa nahili bolar!

Windows Vista

Windows Vistanyn seti nadip sazlanylyar? Nadip kompyuterler biri-birini gorer yaly etmeli?

Konferenciya & Seminar

Salam gadyrly agzalar.

Ylym we bilim yaman gin zat, naçe öwrensenem yene az.

Ylym we bilimin öwrenilyan yerlerinden biride "söhbet" şeklinde geçirilyan konferenciya we seminarlardyr.

Mekdepde, uniwerde, işde, ... her yerde, her dürli temalarda konferenciya we seminar geçirilyar.

Bu blogy açmagymyn sebabide, bizin (bolan yerimizde, dürli temalarda) gatnaşan konferenciya yada seminarlarymyz barada gysgaça aydyp berelin, öwrenen zatlarymyzy öz aramyzda paylaşalyn.

Syndicate content