Söygi

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Goşgylary söýýänleriñ burçy 6

Şu sahypada köp agzalýan temalarymyzdan biri söygi, mynasyp ýar, maşgala hakynda Magtymguly akyldarymyzyñ hem birnäçe setirleri...

Şahyr söýup-söyulmegi, birek biregi tanap maşgala gurmagy undeýär.

”Magtymguly, nesihatym bolmasa,
Sana geçmen hiç kim gulak salmasa,
Ýigit göwun söýenini almasa,
Dynç alyp parahat ýatyp bolmaýar.. ”

Maşgalada ýagşy zenanyñ ornuny kesgitläp, akyldar şahyr şeýle diýýär:

”Ýigidiñ abraýy ýagşy zagyfdyr,
Ýagşy zagyf näkes äre haýypdyr..”

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

“Gözden yrak bolan köňülden hem yrak bolýar”myka?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy-ýakynlarda talyplarda bir mowzuk açylypdy. Mowzukda bir türkmen gyzynyň/ýigdiniň Türkiýä okuwa gitmek isleýänligi, obasyndaky/şäherindäki sözleşen oglanynyň/gyzynyň bolsa muny göwnemeýänligi barada aýdylýardy we bu babatda agzalardan pikir soralýardy. Ol ýerde örän oňat pikirler bildirilipdi, men hem şolaryň arasynda bolmaly, şeýle bir oňat pikir bildirmedik hem bolsam.

Welaýatlara görä gyzlaryň taryplary

Ahow men şu wagt youtube'de kaňkap ýörkäm şuňa gabat geldim.
Malysh - Rowshenin toyy
http://youtube.com/watch?v=FAZ0A4PTVnc&feature=related
Aý bu aýdymy gaty haladym. Beh... muň gowy hildäki mp3ini tapyp bolmazmyka(Çe gaýrat edip tapsana Myratjan).
Sözleri:
Balkanyň gyzlary bar lebleri bally,
Daşoguz gözelleri ýaňagy hally,
"Men" diýen peri-peýker gyzlar Ahally,
Lebaply gelinleri kamar - aý gördüm

Alar, alar jany,
Gara gözleriňde jady,
Sen Maryň perizady,
Ýüregime taý gördüm

Balkanabat gözeli aklymy aldy,
Daşoguz gyzlary, wah, otlara saldy,

AbadanSPOR

in sweji habarlar nesip bolsa hemmesi bu yerde. bizden ayrilman!!!!!!!!!Telpek goy

GARAŞYLMADYK ÝAGDAÝ (MASLAHAT BERIŇ)

Gadyrdanlar! Birinji gezek blog açyşym bolar.

Düýn bir oglan derdini aýtdy. Bir GYZ dosty bar ekeni. Wagtyň geçmegi bilen olar şeýle ýakynlaşdylar netijede gezip başladylar (oglan üçin güýmenje ýöne). Gyzyň ýüregi eräp söýgi duýgusy emele geldi. Gyz erbet däl ýöne oglanda ne duýgy bar, ne-de öýlenmek niýeti. Gyzy hem oýnalan hökmünde taşlasy gelenok. Dostuny hem ýitiresi gelenok. Menden maslahat soraýar, näme diýsemkäm ?

Yşk Gudraty

Yşk Gudraty.
Çuw ak saçly,mazaly gartaşan bu yaşulyny birbada beyle dilewardyr öytmandim.Yol uzakdy. Tanyşdykdan son bizin gürrünimiz döwür hakda, durmş hakda boldy.Kerim aga uludan demini alyp,durmuşy gürrün berdi.

Gabanjanlyk we ar-namys

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gadym wagtlarda turkmenler oz yanyoldashlary barada oran gabanjan bolupdyrlar. Hatda, oz yanyoldashyny gabanyp, olume cenli giden turkmenler hem bolupdyr, belki-de yekeje nazar sebapli ya-da el degirilse. Sonky wagtlarda gyz gacyrma sanynyn mukdary artanyna gora we bu yagdayin adatylashyp baryanyna gora, shu gabanjanlyk ya-da namys yagdayi na dereja yetdika Tm-da?!

Men barde bir yagdayi gordum:

Yewropa Şahyrlaryndan

GÖR ve GÜL

"Sen yaly yşk güli name edyar
İrden yaganda yagyşlar?"
Diyip sorady gülden mazar.
"Sen guyy yaly agzyna girenson
Name eder adamlar?"
Diyip sorady görden gül hem.

"Ey mazar, hoş ysly bala döner
İçime gaçan damjalar,
düşündinmi indi?"
"Ey gamgyn güljagaz,
Perişde bolup gökde uçar,
İçime giren adamlar."
Diyip jogap berdi güle mazar.

Victor Hugo

Maşgala basan şahyryň elegiýasy

Häzirki zamanmy, öten zamanmy!
Ýa geljek zamanmy - bermezdim ünsem
Bu gün öten zaman işligne bakyp,
Ulydan dem alyp,
Otyrýan ümsüm…

Indi ençe ýyldyr,
Söýgi hakynda
Öten zaman bilen ýazýaryn şygyr.
Eý, Taňrym! “Söýýärin” diýmegiň ýerne
“Söýüpdim…” diýmeklik niçiksi agyr.

“Söýýärin sen gyzy, söýýärin!” diýip,
Goşgy ýazýan günlem düýndi-le weli,
Indi goşgy ýazsam “Söýýärin!” diýip,
Çykyp dur her ýandan her kimiň dili.

Goňşylarym diýýär: “Alty çagaň bar…”

Syndicate content