Söygi

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir Näçe Setirjikler

İÇİ SÖYGİSİZ GOŞGY
JANSYZ JESET BOLSADA
İÇİ ARZUWSYZ GOŞGY
HABAR BERSİN ÖLÜMDEN
SÖHBET AÇMAK İSLAMOK
SÖYGİDEN HEM ARZUWDAN
GÖWSÜM DOLY İMANDAN
İÇİ DOLY ARZUWDAN
İÇİ DOLY SÖÝGİDEN
BEYİK ALLA ÝETERLİK
HEMMESİNİŇ YERİNE
HEM ARZUWYM HOWESİM
HUZURYNA GİTMEKLİK
BELKİ HEMME SÖYGİMEM
ŞODYR MENİN KALBYMDA
HEMME ZATDA GÖRÜNÝÄN
OŇ NURYNYŇ YŞGYNA

ONun ELİNİN YZY
BAHARDA DA GÖRÜNYAR
ONUN GÜLÜNİN YSY
İMANYNY BEYGELDYAR
İMANYN BEYGELDİKCE
ONA SÖYGÜN KÖPELİP:

"SEN MEN ÜCİN YARADAN
EMİR ET, EDİL WAGTYNDA

Leyli we Mejnun

-Yoluny yitiren Mejnun, çöllerde Leyli, Leyli diyip dolanyp gezyaka biri ona,

-Ah dali,Leyli öldi, diyipdir.

-Şükürler Hudayjana,diyip şükredipdir Alla Mejnun.

Gara habary beren adam hayran galyp :

-Ah dini imany dagan adamjagaz! Hem onun üçin yanyan, hemde beyle diyyan, ayip sana ! diyipdir.

Mejnunyn jogaby gaty oy pikire batyryan şekildedi.

-Ol ay yüzlüden, her gezek gowulygyny isledim,yöne elime zat geçmedi. Yamanlygyny isleyande hiç zat alyp bilmesin. Çünki bir gün Aya sorapdyrlar :” In kop nameni halayan? diyip.

Taze dostlarym bilen paylasasym geldi.

Bu Yary

Güler ýüzlu Aý-melek, güler yüzün soldurma
Gözýaşlaryň seçeläp, jiger bagrym syzdyrma
Aglap entek yaşajyk, ýürek odym söndurme
Aglama Sen aglasan, agladarsyn Bu ýary

Şiri saňa haýrandyr, sensiz dunye weýrandyr
Seni ýada salanda, dili suýjäp saýrandyr
Sen bagtyňa şadyýan, şowsuzlygyna girýandyr
Bagtly bolsaň Ezizim, şad edersin Bu ýary

Söygi

Söygi... Hakyky kelle agyry :)(oyun). Belki adamynyn durmuşdaky in lezzet alyan duygusy. Yürekden, arassa duygy bilen bir zady başka hemme zatdan üstün tutmak. Ara daş bolan yagdayynda köp kişin was-wasa bolyan, name edyarka; yakynynda bolanda bolsa tersine bolan duygysy. Umuman yeke kişi söyülyar, yöne kawagt daşda ya da yakynda bolanda da kabir sebaplerden ayra düşülyar. Bir zat welin aşigar, koplenç duygylarymyz düşünjelerimizden üstün çykyar we derrew durmuş gurulyar. wagt geçmegi bilen pikir ayralyklary başlayar, şeylelik bilen agzalalyk.

Kadın Dili: Bükçe

-Oğlum haftaya düğünün var, bir baba olarak sana bazı konularda yol yordam göstermem gerekiyor.Bugün ben sana dil öğreteceğim. Dilin adı Bükçe. Kadınlar tarafından kullanılır. Sen buna “kadın dili” de diyebilirsin.

-Kadınların ayrı bir dili mi var?

-Tabii ki. Eğer kadın dilini bilirsen bir kadınla yaşamak dünyanın en büyük zevkidir, ama bu dili bilmezsen hayatın kararabilir. O yüzden bir kadınla mutlu olmak isteyen her erkek Bükçe’yi öğrenmeli.

- İyi de niye Bükçe?

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk…

[size=14]Gadyrly dostlar men size bir wakany gürrüň bereýin…

Yatlayarmyn?

Yatlayarmyn? Ol yuwashja shemalyn sachymyzy sypayshyny? Ol mylayim howanyn biz uchin has hem mylayim bolshuny? Yakymly yagshyn bizin bagtly yuzlermize damyshyny? Guninem oz nuruny bizin ustumize sachyshyny? Bizin yoran yolumyzdan gullerin achylshyny? Olar nadip achylmasyn? Sen we men sheyle sheyle bagtly, sheyle nurana.. Bizin oz yilgyryshlarymyzy butin dunya paylap gelshimiz. Yadymda senin yuzun mahirden doly, senin gozundaki shol yilylyk meni guyzun shu sowuk gununde-de yiladyar.

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

ÇATRYKLAR

Kim nahili yaşamak isleya? Önümizde iki sany wariant bar…
Birinjisi, öz bagtymyz üçin söweşmek.. Eger söweşsek yenilmegimiz mümkin, sebabi Dünye uly, güyçli ve zalym..
Bu yoldan yörap bilmek üçin ahli zada tayyar bolmaly, hemme kynçylyga döz gelip bilmeli, bir söz bilen
aydanynda mert ve batyr bolmaly..
İkinji yol, garanky, name boljagy belli bolmadyk syurprizlerden doly, bu yola ykbal(sudba) diyyaler.
Bu yol ahli zada özi karar berya, senin durmushyny özi kesgitleya.. Bu yoldan yöreyanler hemme zada razy bolanlar..
Saylamak bizin elimizde…

Soyguliler Gununi Gutlajaklar Uchin

Ozuma gutlap bilemok Soyguliler gununi soyyanim bolmany uchin welin wagtynda yasan zadym, umyt edyan koplerin ishini gorer!!!

HOŞAMAÝ SÖÝGİ SÖZLERİ

Ø Söýgi, gülü dikeni bilen ellemäge meňzär! Elleriň gana bulanar emma dikenleriň etmişini gülden soramarsyň

İň gowy deňiz gidilmedigidir, iň päk çaga heniz ulalmady, iň şadyýan günlerim seň bilendir we saňa diýmek islän iň mylaýym sözüm heniz aýdylan däldir: SENİ SÖÝÝÄN...

Düşegiňi gül ýapraklary bilen, düýşleriňi gülälekler bilen bezedim

Syndicate content