Din

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

In uly armagan(sowgat) Kuran'dyr

Doly bir yyllap Kurandan uzak galanlarda Remezanyn nurly yklymynda edil suwsan yaly Kelamy-Ylahydan kowser icmage(owurtlamaga) ylgarlar. Sebabi bu bagyshlanma ayynda, umumy her yerde edilen adatda mukabeledir(iki taraplayin amal). Kuran Allah tarapyndan dunyaye inderilishi(dushurilishi) yaly goralmagy, ayat we suralaryn tertibinin dogry shekilde tesbit etmek(anyklamak)we muny barlamak ucin Hz Jibril (a.s.) her yil Remezan ayinda, bir rowayata gora Remezan ayinin her gijesinde, Resuly-Ekrem(s.a.w.)e gelerdi.

Kandiller (mübärek gijeler) we olardan peýdalanmak

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanar!

Şu wagt mübärek 3 aýlaryň içinde Remezan aýyna başladyk. Şu mynasybetli, bu aýlar bn baglanşykly käbir peýdaly maglumatlary siziň bn paýlaşmak isledim.

Aşakda ýazmakçy aýry-aýry.

Sizem bu babatda bilýän zatlaryňyzy ýazyp, gazanyljak sogaba şäriklik edip bilersiňiz, enşallah!

Sag boluň!

Oraza Ayy hem gelip yetdi!

Gadyrly agzalar we onun komekcileri!

Yetip gelen Oraza ayyny tuys yurekden gutlayaryn. Tutjak orazalarynyzy, berjek sadakalarynyzy Alla tagalla oz dergahinde kabul etsin!

Londonda 01/09/2008 de bashlayar!

Kabul Bolsun!

Mübärek Berat gijäňiz gutly we bereketli bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ertirki agşam mübärek gije bolan Miraç gijesini görmek we islänler üçin ony ýerine ýetirme mümkinçiligi/bagty miýesser eder, enşallah!

Berat Gijesiniň bäş aýratynlygy bar:

1. Ähli hikmetli işleriň aýrylmagyna başlanmagy;
2. Bu gijede ediljek ybadatlaryň gazandyrýan sogaplarynyň beýleki wagtlardakylara görä esse-esse köp bolmagy;
3. Ylahy rehmetiň bütin älemi gurşap almagy;
4. Allahyň bagyşlama mukdarynyň köpelmegi;

Suleýman Pygamberiň Pähimleri (2-nji bap)


Süleýmanyň Pähimleri
(2-nji Bap)

[i][size=16]OGLUM, hikmete gulak asyp, ýüregiňi düşünjä tarap ýykgyn etdirer ýaly, Sözlerimi unap, tabşyryklarymy ýüregiňde ýygşyrsaň; hawa, paýhasy çagyrsaň, düşünje üçin gygyrsaň; ony kümüş kimin gözleseň, gizlin hazyna kimin agtarsaň; Rebden gorkmalydygyna şonda düşünersiň, Hudaýy tanarsyň.
Çünki Reb hikmet berýändir, Onuň agzyndan bilim we düşünje çykýandyr.

Bugün Miraç gijesi - gutly mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün Miraç Kandili. Bu kandil mynasybetli, ähliňizi gyzgyn gutlaýaryn! Bu mubärek kandiliň Biribar tarapyndan sizler üçin haýyrlara, bereketlere sebäp edilmegini dileýärin!

Miraç Kandiliňiz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz kabul bolsun!

PS: Aşakda Miraç gijesi barada maglumat goýmakçy.

Süleýman pygamberiň Pähimleri!


Süleýmanyň Pähimleri

[i][size=22]Ysraýyl patyşasy Dawut ogly Süleýmanyň tymsallary:
Hikmet we terbiýäni bilmek üçin; düşnükli sözlere düşünmek üçin;
Akylly hereket, dogrulyk, hak we adyllyk terbiesini almak üçin;
Mön adama parasat, ýaş adama bilim we düşünje bermek üçin;
Tymsala we matala, akyldarlaryň sözlerine we tapmaçalaryna düşünmek üçin; akyldar adam diňläp, bilimde össün, düşünjeli adam sagdyn maslahatlar alsyn.

Yslamda (dinde) aglamak we gulmek meselesi (terkidunyalik barada)

Men kopden bari yazmadym, indi bir pikir gelende yazayin diydim.
Yslamda kop sozler bar ki, olaryn kabiri aglamagy gulmekden has kop nesihat edyaler. Hatda gulmegi dine yilgirmak bilen chaklendirmek hem maslahat berilyar. Aglamak, pikir etmek we dushunmek. Munyn adama pozitiw tasirinin barlygyny inkar etmekchi dal, jedel etmega hijem kella gelenok.

Turkmenistanda Islam dinin yasalisi

Shu taydaky agzalarin hemmesi diyen yali hem turkce hemde inlisce bilyan turkmenler. Menden maslahat kimde vagt bar bolsa www.channel4.com adresine girip The Qur'an diyen programmani seredin hem west dunyasinin biz hakinda nahili garaysini hemde islam dininin basga yerlerde nahili yasalsini owreneris. Shol programmada menin unsumi bir zat cekdi, olam Shialarin namaz okanlarinda Sunnilerden uytgesik yerleri.Olar Imam Rezani name ucin has gowy goryarler ve namazda uytgesikleri. Programmada Eyranli bir imamdan sorayarlar name ucin Imam Rezani beyle halayaniz hormatlayaniz diyip soralyar.

Yslam dinine görä Allaha imanyň esaslary.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?!
Soňky wagtlar sahypada dini ýazgylaryň sany köpeldi, bilşiňiz ýaly!
Dini esaslara bolan şübheler hem dörändir azda-kände käbirlerimizde?!
Şeýledir diýen pikir bn, käbir dini maglumatlary Türkmen dilinde şu ýere goýmakçy.

Kimiň bu babatda näme soragy bar bolsa, şu ýerde sorabersin!
Elim degdiginde ýa özüm jogaplaryn, ýa-da oňat bilýän beýleki agzalar jogaplarlar, enşallah!

Syndicate content