Din

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yslamyň ilkinji mugallymy - Musab bin Ümeýr (r.a.)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar kän blog açmadym welin, dogan sahypamyzda bar bolan peýdaly/göreldeli maglumatlardan birini bärä goýaýyn diýdim, enşallah, peýdasy bolar:

Yslamyň ilkinji mugallymy - Musab bin Ümeýr

Musab bin Ümeýr hem ejesi hem-de kakasy tarapyndan Mekkäniň iň baý we abraýly masgalasyndandy. Baý bolandyklary sebäpli-de ol örän rahat bir durmusda ýaşaýardy. Orta boýly, owadan ýüzli, mylaýym edähetli we örän akylly bir adamdy.

Çöldaki sagat menzetmesi..

Quote:

Çölde yörap baryarkanyz, yerde bir sagat tapdynyz diyeyli. Siz şonda sagadyn öz-özüne gumlardan we daşlardan özleşe-özleşe emele geldi diyip pikir edersinizmi yada sagat ussasy tarapyndan yokary zehin bilen yasalyp sonra hem çöle gaçyryldy?

Hawa, bu aydylana hemmamiz elbetde "ussa yasap gaçyrdy" diyip jogaplarys. Yöne asyl mesele; şu wakany jandarlar bilen menzedilip, sonra hem "diymek jandarlary Huday yasapdyr." diylende başlayar.

Müslüman olarak İsa Peygamber'i, Rab olarak gördüğüm İsa'dan daha çok sevdim...

Salam gadyrly Tmolympiad agzalary.Ilki bn goyjak yazgym Turk dilinde bolany uchin bagyshlan, terjime etmage yagdayym ve wagtym yok...Men shugun internetden gazyet okap otyrkam bir sohbetdeshlige dush geldim, bu sohbetdeshlik sonky vagtlar din barada gidyan jedellerin sonunda chykan we chykjak kop soraga jogap bolar diyip pikir edyan...Hemmanizden uns berip okamagynyzy hayysht edyan, egerde Turkche bilmeyan bar bolsa , aramyzdan biri terjime edip goyup biler...Sohbetdeshlik gechirilen kishin suratam bar, yone nadip goymalydygyny bilemok...
Sag bolun...

Nebis Barada Oylanalın!

Nebis Barada name bilyarsiniz? Name üçin dinde '' Senin in ganym duşmanın senin öz nebsindir '' diyilipdir?
Name için biz öz nebsimizden ağa bolmalı?
Nebis hervagt şeytandan maslahat alyar! Nebis diylen zat adamzatta bolmadık bolsa nahili bolardı? Men hem öz pikirimi aytmakçı,yöne öz yerimi ilki size beryarin!....pikirlerinize garaşyarın.

Gurhan,Islam,Hadyslar,kabir gapma-garshylyklar we meseleler.

Salam gadyrdan ildeshler we agzalar!
Ilki bilen bu blogy achmakdaky maksadymyn hich kimin gownune degmek,ynjytmak yada kicheltmek daldigini nygtasym gelyar.Maksadym kabir meselelere uyship diskussiya arkaly chozum tapmak we iki-taraplayin taze zatlary owrenmek.Gurhanda we hadyslarda gaty kop peydaly we dogry zatlar yazylgy we menin indiki getirjek myssallarymyna menin dushunishimden ters we dogry dushundirish gelse men dine begenerin.

Yslam dini boýunça soraglar we jogaplar-2

Allahyň salamy we merhemeti hemişe Allaha ynananlara we ynanjaklara bolsun!

Bismillah - bu her haýryň başydyr. Men hem şonuň bn, ýagny, Allahyň ady bn başlaýaryn!
Hem şonuň şanyna, soraljak soraglara doly, dogry, delilli we kanagatlandyryjy jogaplaryň biz tarapyndan berilmeginde bizi başarnykly etmegini Biribardan dileýärin!

Hayt bayramynyz mubarek bolsun !

Salam gadyrly agzalar!
Men hemmenizi we ahli musulmanlary Hayt bayramy bilen mubarekleyarin, Orazanyzam kabul bolsun !
Kim nache gun agyz beklap bildi ?

Ahyrzaman alamatlary...ahyrzaman bolarmy... haçan bolar..


(bu makala www_turkmenhh.org websahypadan alyndy)

Ahyrzaman alamatlary... ahyrzaman bolarmy... haçan bolar...nähili bolar...men oňa taýynmy???

Gadyr gijaniz mubarek bolsun!

Musulmanlary gutlamak isleyarin tuys yurekden!
Alla hemmamizi bagyshlasyn!
Sizem bizi yatlan dogalarynyzda.

PS Bu yany unpublish eden blogymy yerine achyldy. Onkini Atamyrat aga achypdy

Ilkinjiler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kellä bir pikir geldi kä zatlar barada oýlanyp.

Aslynda, blogyň esasy mowzugy şu ýerdäki agzalar üçin diýseňem boljak. Ýöne, elbetde, mundan öň hem birnäçe ynsanlar üçin degişli bolandyr, emma göwrüm we mukdar taýdan şu asyra has degişli ýaly bolup dur.

Bloga göni biz barada başlaman, ilki degişli wakalar we göreldeli şahsyýetler barada mysallar getirip başlajak.

Bu babatda sizem öz pikirdir mysallaryňyzy ýazyp bilersiňiz!

Ana, onda men-ä başladym aşakda:)

Syndicate content