Din

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadagan edilen Tolstoý

Tolstoý hakykaty gözläp geçen adam bolupdyr. Şonuň üçin hem onyň käbir gymmatly ýazgylary hem tsar Nikolaý II döwründe hem Sowýetlerde gadagan edilipdir.

Meselem:

  1. Sosializme garşy
  2. Rewolusiýa garşy
  3. Nikolaýyň ölüm jezasyna garşy
  4. Patriotizme garşy

"Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!"

Musulmanlaryn dilinden düşmeyan bir gep bar:
"Injilin birnaçe görnüşi bar, emma Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!.."
Yalnyşmayan bolsam, şu sözler Gurhanyn içinde hem yazylan.

Yany gonşy blog'a göz aylapdym; şeylede "diplomat"* bilen "yarym kilo" söhbet edipdir, kellame köp pikirler geldi.

"Gurban bermek" name zat?

Yene bir Gurban Bayramy geçdi diysen boljak.
Köpümiz ete doydyk, köpümiz tanyşlarymyzy, dogan garyndaşlarymyzy gutladyk, görüşdik.
Garyplary doyurdyk, özümizem doyduk. Türklerde çagalar uly yaşlylaryn elini öpüp, pul yygnady.
"Global Warming"e peydaly boldy, sebabi münlerçe haywan öldürildi. :)
Başgada dineje Türkmenistan esasly, Sallançakda uçduk, çagalygy yatladyk, kabirimizin ynanjyna göra, günalerimiz döküldi. Sadakalar berdik, Belalar daşlaşdy.
Kabirlerimiz, alkogol içip geçirdik, keyp çekdik. Agşam şahere çykyp, gyzlara lak atmaga çykdyk.

duysh-hush-olum

Salam gadyrdan agzalar!!!

gechen hepde men uchina gaty agyr gechdi. yzly-yzyna birnache egzamen ve ustesine-de sowukladym velin hem fiziki hemem moral taydan erbet yagdaya dushdum. Hudaya shukur, hemme zat yzda galdy. menem indi shol gunlerde kellame gelen bir pikiri sizin bilen paylashmak isleyan shu yerde...

Online GURHAN Dinlemek

Salam gadyrly agzalar;

Online Gurhan dinlemek uchin bir sayt tapdym.

Subtitle, okayanlar, dil üytgedip bolyar. Hem dinlap hem okap bolyar.

Men ishe irden gelemde ilki bilen YUSUF süresini dinleyan. 12-nji süredir ;-)

Dinlan lezzet alyn: www_listen2quran_com

Michael Jackson Yslam dinine geçdi! (mi)?

İňlisleriň "The Sun" gazetiniň habaryna görä, dünýä belli amerikan aýdymçy Michael Jackson Yslam dinine geçipdir. Habara görä, Michael Jackson öýüne bir ymam çagyryp, kelemäni okap musulman bolupdyr, we adyny Mikaýyl diýip üýtgedipdir.
Michael Jacksonyň yslam dini saýlamagyna ýakyn dostlary, aýdym sözi ýazyjysy Dawud Wharnsby Ali (David Wharnsby) we prodýuser İdris Phillips (Phillip Bubal) sebäp bolupdyrlar.
Jackson Yslamy saýlanyndan soň, ony ilki bilen Yusuf İslam (Cat Stevens) gutlapdyr

Adamkärçilik we Din

Gadyrly agzalar size bir soragym bar.
Durmuşda käbir ýagdaýlarda adamkärçilik we din gapma garşy gelyär.Meselem:
1.Jan ýaljak klasdaşyñ öylenýar.Sen toýa hökman gidäýmeli.Ýone toýa barañdan soñ stolda araklyja çüýşeleñ ýaldirapjyk durjagyny bilyäñ.Pygamberimiziñ bir hadysy bar:”Üstünde içgi bolan saçaga oturmañ”
2.Dinimiz gyz oglan gatnaşygyny çürtkesik gadagan edýar.Siz bolsa gyza kömek etmeli bolyañyz.Gyzyñ sizden başga alajy ýok.Ol gyz bile bolmak size halal däl.
Soragym şu:

Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

Essalowmaleýik, hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Armaň-da okuwlar we işler bn!

Ýokarda blogyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ýetip gelýär. Adaty ýagdaýda 8-nji Dekabrda Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. Garaz, 8-12 Dekabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy bellener dünýäniň çar tarapynda musulmanlaryň arasynda, şol bir sanda Türkmenistanda hem. Elbetde, täsirini beýleki ynançdakylar hem alar, ýagny, programmalara çagyrylyp, soýulan gurbanlaryň etlerinden paýlaryny alyp we ş.m.

Söýgi


Söýgi
(bu makalanyň çeşmesi: www_turkmenhh.org websaýtydyr)

[i][size=16]“Biz Hudaýyň özümize bolan söýgüsine düşündik, oňa ynandyk. Hudaý söýgüdir, kim söýgüde galýan bolsa, ol Hudaýda, Hudaý hem onda galýandyr…”

Turkmenhh'den alynan makalalar !


Ekin Tymsaly
(bu makala www_turkmenhh.org websityndan alyndy)

Syndicate content