Din

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

Mübärek üç aýlaryňyz gutly bolsun!

Salam hormatly musulman doganlar!

24-nji Iýun öňümizdäki hepdäniň 3-nji güni mübärek üç aýlara girýäris. Şol mynasybetli, bu mübärek üç aýlar barada sizler bilen öz ene dilimzide degişli maglumatlary paýlaşmak isleýäris.

REJEP-ŞABAN-REMEZAN:

“Allahümme bärik lenä fi Rejebe we Şaban we bellignä Ramazan”
“Ya Rebbi, bize Rejep we Şaban’y mübärek eýle ve bizi Ramazan’a gowuşdyr.”
* Her gün şu doga okalýar,
* Lä ilähe illAllah, kelime-i töwhidi her gün müň gezek gaýtalanýar.

Mesihilik (Hristianlyk) hakynda sorag jogaplar we dialog

Gadyrly ildeşler, käbir ildeşlerimiziň haýyşy bilen şu blogy açmagy makul bildim. Mesihili ynamy hakynda gürrüňler we dialog alyp barmak üçin gürrüňdeşlik açykdyr. Mümkin boldygyndan dialogymyzy birek birege bolan hormat we parahatçylykly dowam etdireris.
Bu dialog arkaly her birimiz hakykata göz ýetireris diýip umyt edýärin!
hormat bilen,
Sylap

Mubarek Dogum Hepdaniz Gutly Bolsun!!!

Bismillahirrahmanirrahim! "Bismillah her hayryn bashydyr" Hz.Muhammet(s.a.w)
Essalatu wessalamu aleyke Ya Resullah!

http://www.yslam.info/category/1/
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1309

F.Gülen Zaman Türkmenistan-da...

Zaman Türkmenistandan düýnki habar ünsimi çekdi.

Türk alymynyň kitaplary
http://tm.zaman.com.tr/tm/detaylar.do?load=detay&link=2770

Aslynda bu 1 ýyl öňki köne habar. Ine çeşme.
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4349
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4408

Diýmek biraz açylyp we arkaýynlaşyp başlapdyrlar. Habaryň asyl maksady F.Güleni, herekedini we kitaplaryny türkmenlere tanyşdyrmak, FP-niň habary ýönekeý bahana bärde. Bu birinji ädim. Hmm gyzykly bolmaga başlady..

Üç Myhman...

Üç Myhman

(Töwratdan alyndy)

[size=18]Bir gün günüň jokrama yssy wagtynda, Ybraýym Mamräniň dub tokaýjygynyň ýanyndaky çadyrynyň agzynda otyrka, oňa Reb göründi.
2Ybraýym töweregine seredip, aňyrrakda üç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna garşylamak üçin çadyrynyň agzyndan olara tarap ylgady. Ol iki bükülip, olara tagzym etdi.
3Ybraýym şeýle diýdi: «Eý, jenabym, eger men siziň göwnüňizden turan bolsam, onda öz guluňyzyň duşundan sowlup geçmäň.

"Göni Ýol"...

Göni ýol

Assalaamu alaýkum wa Rahmatulaahi wa Barakaatuh.

Absolýutlar, ideallar we din

Ýaňky eden gürrüňimiziň dowamy. Adamlar krutoý boljak bolupmy, bilemok çilim çekip krutoý boluşlary ýaly, ýa aýratyn pikirli bolup krutoý boluşly ýaly, ýa endikmi, käwagt absolýut gürrüňleri edýäler. "Absolute truth", ýagny absolýut hakykat diýlen mesele hol grek filosoflaryndan tut, häzirki zaman adamlaryň we alymlaryň aklyny tutupdyr. Oňa seredýäňem ideal däl, muňa seredýäňem... onsoň käbiri absolýut ýok diýýä dünýäde.

ON IKINJI ASYRYŇ NAZARYÝETÇI KELAM ALYMY MAHMYT ZAMAHŞARY WE ONUŇ KELAMÇY ŞAHSYÝETİ.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň
taryh fakultetiniň dünyä taryhy kafedrasy
mugallymy Öwezmuhammet ABDYLLAÝEW

Ýaz Galamym

Her degişin sesini hasrat dokaýan nagyşçyñ eşidýän, ýürekleri dokaýan bir galamym bolsa... Hem bu galam, ýüregimiñ umytsyz ýakaryşlaryny, dertlerimi, gaýgy-gussalarymy beýan etse.. ony Beýik Dawwanyñ emrine bersem we şeýle seslensem: Ýaz Galamym; güller bilen dikenleriñ asyrlary gurşap alan söweşini ýaz. Tewhid bilen şirk arasyndaky turan sowuk tupanlary, Many ärleriniñ, diñe jismi görýän ýeke gözlüler bilen urşuny ýaz. Barlyk bilen ýoklugyñ söweşini serp setirlere . . .

Syndicate content