Din

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

KALENDAR

HEMMELERE SALAM! kellame şeyle pikir geldi.gelin gündelik kalendar düzelin.içinde günün sözi,ayaty,hadysy,esasy wakalar,sizin üçin ayratyn manyly günler,doglan günleri we sizin pikirinize göra yene başga peydaly zatlar barada yazalyn.bu pikir iskender palanyn(bir takvime sahip olmak)atly yazgysyny okap otyrkam geldi.şo yazgyny aşakda türkçe aslynda goyjak terjime etmane yaltandym:)biraz tasirli yazgy.name diyyaniz. aslynda muny sahypanyn bir burçunda ayratyn edip hem goyup bileris.

Stambulda Magtymguly Pyraga Bagyşlanyp Konferensiya Geçiriljek.

Salam hormatly agzalar. Bu ayyn 24ne sagat 11:00 da İstanbul Ünversitesinin Edebyat fak.salonunda beyik şahyrymyz Magtymguly Pyraga bagyşlanyp konferensiya geçirilyar. Stambulda bolanlaryn (yada gelip biljeklerin) hemmesinin bu konferensiya gelmelerini hayyş edyaris.
Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul( Tramvay laleli duragynyn yany...)

Quote:

Salam oglanlar we gyzlar!

Mugallym bilen Okuwchynyn arasyndaky dini sapak

Bismillahir-rahmanir-rahim

birinji sapak:
Alah bizin robbimizdir

Mugallym: Esselamu aleykum we rahmetulloh we berokatyh
Talyplar: we aleykum-esselam we rahmetullahi we berokatuh
Mugallym: siz "Yhlas" suresini yatladynyzmy?
Talyplar: howa yatladyk
Mugallym: Ahmet,sen shol surani oka.Biz bolsa dinlali!

Ahmet:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم

{قل هوالله أحد , الله الصمد , لم يلدولم يولدولم يكن له كفواأحد}

Günäden dolan ýürekden çykan dilegler...

Eý merhemetlileň merhemetlisi... Halymy saňa beýan edýän, duýgularymy diňe sen bilýäň, ýene bir gezek ak ýürekden seň gapyňa geldik. Medet ber eý ähli halymy bilen Rebbim. Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömege ýetmedi, ahy nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bilen agladyk we hasrat bilen ýandyk. Eýýuba(a.s) durmuş çeşmesini görkezişiň ýaly we Hezreti Ýakuba(a.s) Ýusubyň köýneginden iň gözel yslary ýetirşiň ýaly biziňem dadymyza ýetiş. Ýoldan çykan men, ýol tapmaýan men, maksadymy ýatdan çykaranam mendim.

Magtymguly Weli bolan

Magtymguly Pyragynyñ goşgularyny näçe okadygymça, oña bolan hormatym, sylagym has hem artỳar diỳmek bilen, mowzuk hakynda gürrüñimize başlalyñ. Öñünden duỳduraỳyn, bugün maña ne döw çaldy, özümem bilemok. Bir hili ỳazyşym mollymlaryñky ỳaly has resmi görünỳändir, emma ynanyñ, bu mowzugy ỳazmak hakynda eỳỳäm iki aỳ bäri pikirlenip ỳördüm.

Turkmen dilinde Mesihi TV programma satelitde efire chykdy!

DiRİ SÖZLER

Bir saat gündüz ve bir saat akşam saatlerinde olmak üzere 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren türkmence dilinde olan yeni programımıza başlıyoruz.
Diri Sözler adlı programımızda İsa Mesih’in sözünden vaazlar veriliyor ve tabiki bu güzel program türkmence ilahilerle süsleniyor.

18 Ocak Pazartesi günü yayın saatleri:
Türkiye saati ile sabah saat 6:00-7:00 arası
Türkmenistan saati ile sabah saat 9:00-10:00 arası

Türkiye saati ile akşam saat 17:00-18:00 arası
Türkmenistan saati ile akşam saat 20:00-21:00 arası

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk…

[size=14]Gadyrly dostlar men size bir wakany gürrüň bereýin…

Gurban Bayramyngyz mubarek bolsun!

Salam olympiadyng agzalary. Hemmangizing gurban bayramyngyz gutly mubarek bolsun! Allajan hemmangizing eden doga dilegleringizi kabul etsin. Turkmen halkyna agzybirlik bersin.

MISSIÝANER KIM? MAKSATLARY NÄME?

Salam hormatly we gadyrdan okyjylarymyz!
Men bu makalany türk dilinden uly höwes bilen terjime etdim, dykgatyňyza ýetirýärin.

MISSIÝANER KIM? MAKSATLARY NÄME?

Durmush

Gysganç baýyň puşmany
Köp wagtlap näsag ýatan adam ahyry bu dünýä bilen hoşlaşypdy. Onuň yzynda iki çagasy bilen aýaly galypdy. Olar hem bir öýde kireýine ýaşamaly bolupdylar. Indi hemme zat onuň gerdenine düşýärdi. Öý kireýiniň tölenmänine-de esli wagt bolupdy. Öý öýesiniň olary öýden çykarjak bolmagy bolsa, ony has-da ünjä batyrýardy.
Öý öýesiniň üstüne gelip igenmegine çydam edip bilmedik görgüli, ahyry iki balasyny hem alyp, mesjidiň howlusyndaky harabalyga ýerleşipdi.

Syndicate content