Degishmeler

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Uniwersitetde okamak kyn ekenii-i...:'(

- Alýo!
- A-alýo! Alýo pe-peregoworny?!
- A gyz, a gyz! Eşidilenok!
- Alýo, ejee!
- A, e, kakaň how durak! Alýo!
- Kaka!
- Eşidilýärmi?
- Aýýýý...
- Aý, bu nä... Näme boldy?
- Waý, daşary ýurtda okamak kyn ekenii...:(
- Dagy näme, ejeň öýi bardyr öýdýäňmi?! Daşary ýurtdyr-da, kyndyr...
- Aý kaka.
- How?
- Ýol-a ýaman kän pul gidýälaý walla...
- İlleriňkem gidýärmi?
- Hawa.
- Şu bara okuwyň gutarýança gaýrat et. Geleňsoň ataň gowja maşyn alyp berer...
- Aýýýý...
- Ýene näme?

Erkeklerin gözünden "Gyzlar".

Salam gadyrly tmolympiad okyyjylar.Yagdaylarynyz nenen. Shu yerde bir kitapdan alan yazgym barada gurrun alyshsak nahili bolarka?

Öperseniz beyefendi DEĞİLSİNİZDİR,
Öpmezseniz adam DEĞİLSİNİZ.
İltifat edersiniz “YALAN” der,
Etmezseni...z bırakır GIDER.
Her isteğine evet derseniz KARAKTERSİZ" olursunuz,
Karşı çıkarsanız ANLAYISSIZ.
Çok yanına giderseniz “SIKILDIM” der,
Az giderseniz küser.
İyi giyinirseniz “ÇAPKINSIN” ; der,
Dikkat etmezseniz zevksizlikle suçl...ar.
Kıskanırsınız “HUYUN KÖTÜ” der,

bu jennetdir (remix)

Ganat baglap Marsa uchsam,

Madhurini alyp gachsam,

Onung bilen sherap ichsem,

Anha dostlar, bu Jennetdir.

Abramowich agam bolsa,

Hasabyma million salsa,

Bush menden agtogrof alsa,

Ana dostum, bu Jennetdir...

Ing gymmat uchara munsem,

Ronaldang ustunden gulsem,

Amerkany basyp alsam,

Ine dostlar, shu Jennetdir

Putin gelip salam berse,
Kandaliza gujak gerse,
Ing erbet mashinym Merse
Ana, dostjan, bu Jennetdir.

Da Winchi suratym chekse,
Obama ekinim ekse,
Bush ekine dokun dokse
Ana, yene-de Jennetdir.

L. Gaga manga aydym aytsa,

Türkmenistanda "BOLANOK!" kanuny we bespredel

Salam gadyrly agzalar,

Bu mowzukda Türkmenistanyn in tasin kanunlaryndan biri, "BOLANOK!" kanuny hakda aydyp bermekçi. Bilşiniz yaly Türkmenistan döwletimiz güllap ösyar, özgeryar, bayayar, bla bla bla. Medeni, hukuky, sportif, ylmy taydan uly adimler adilyar. Bularyn hemmesine degişli bolsa bir kanun bar - "BOLANOK!" Bu kanun nama esaslanyp çykan, kim tarapyn çykarylan, haçan düzülen, kime garşy düzülen, ... yaly soraglary soramagam BOLANOK!

ogrı

george bush ak tamda yıgnak edyarmış.Yıgnakda dünyanini kurtarmak ve dünyaya demokratiyanı getirmek barada planlarını aytyarmış.biraz wagtan sonra bush amerikadakı in beyik bankların birinin talananlıgı baradakı habarı alyar.Bush hayran galıpdır bu nahili bolup çünkü in beyik ogrılar menin yanımda otır ahırın diyipdir.

Marmara gyzy (aydym-degişme)

Stambully oglanlar aydym düzipdirler :)
Marmara uniwersitedin ady.

türkmenistanda ekzamen

türkmenistanda uniwersitetiñ geografiýa fakultetinde gutardyş ekzamenini tabşyrýan studentden Wetnamyñ paýtagtyny soraýarlar. Ol bilenok. Mugallym ozal eslije pul alansoñ, hem gahardan ýarylara gelip, hem studenti ugrukdyrjak bolup, barmagyny gözüne sokara getirýär-de, oña: “Şu soraga-da jogap berip bilmeseñ, gözüñi oýaryn” diýýär. Baý ogly muña dergazap bolup ýerinden galýar we mugallymyñ özündenem beter gygyrýar: “Hany oý!” Mugallym begenýär, “Häliden şeýt-de “Hanoý” diý-de aýdaý-da, bilýän ekeniñ-ä” diýýär.

Turkmen TV

Hormatly agzalar, Turkmen TVsi açyldy. Şu wagtky kanal sany az, soň ýuwaş ýuwaş köpeltmekçi.

Kanalaryň görnuşleri:
Türkmen Klip (700 töweregi türkmen aýdymçylaryň klibi bar)
Türkmen Ýumor - Degişme (70 sany )
Çeper Filmler (Keçpelek, Ahmyr, Mährem Çynar, Magtymguly, Syrly Mukam, Şaýly Gelin,
Ýuwaş Gelin, Döwranyň başdan geçirenleri, Aşyr Aganyň Hötjetligi, Mal da Udal (Ýartygulak), Aldar Köse)

Gundelik iyyan zadymyz....

Salam agzalra , nahili yagdaylar? egzamin zat eyle beyle , zatlar gowumy? he he
men bu blokda gundelik iyyan zadymyz , hakda gurrrung etjek bolyan , Gunde name iyyas , name gaytalap kop iyyas , namani halap iyyangiz , namani halaman iyyangiz
chynym shu wagt ajygyp bashladym :D

Irden turup ylgamak barada

Herhili ylgap gördümow - irden, agşam, ýeke özüm, iki bolup etc.

Hemişe bir bahana bilen taşlanýar. Bir problema çykýar, "wagt tapylanok", saglykda, işde kynçylyklar bolýar.

Ýekeje çözümi şu pelsepe boldy - "Ylgamaga başlamak, ýa-da taşlamak diýilýän zat ýok. Diňe durmyş bar. Irden turyp hezil edip ylgamak bar, ýa-da hezil edip ýatmak bar"

Şu pikir bilen ylgasaň bar problema çözülýär. Ylgasym gelende ylgaýan, ýatasym gelende ýatýan. Stresem ýok, başlamagam ýok, "kim näme diýerkä" diýen pikirlerem ýok. Keýpine ylgaýan...

Syndicate content