Sohbetdeshlik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Erkek bilen Gyz arasynda dostlyk bolup bilermi ýada soňy diňe....

Erkek bilen gyz arasynda dostlyk bolup bilermi, ýada bu wakalaryň soňy pajygaly ýagdaýlara getirýärmi.(Boyfriend & Girlfriend)
Ýada bu dostlykly gatnaşyk nahili araçäkde saklanylmaly.
Hormatly oglanlar we gyzlar öz durmuşyňyzdaky dostlykly wakalardan gyzykly pursatlar we maslahatlaryňyzy almak umydy bilen

Shu forumdaky maksadynyz name?

Ine muna hem gelip yetdik.
Sebabi belli bir sebaplere gora gelenler, yzy bilenem gidenler boldy. Ichi gysan has hezil guymenje tapanda gitdi, gozleyan gozleyanini tapmanynda gitdi, tapan bolsa, galyberdi...
Her kim, islese elbetde, oz maksadyny yazaysa.
Mena ilki bilen tanyshlyk, bilishlik, gurrun we wagt oldurmek uchin giripdim forumlara. Son uytgedi, dostluk gurmak, belki geljek uchin diyen niyetler geldi aklyma. Indi hazir passiw mod'da gezip yoremson, umuman yakymly gurrundeshlik we belki iki taraplayin peydaly tanyshlyk we bilishlik uchin.

Şu durmuşyň we dünýäniň maksady barada

Men şu gün gaty gyzykly gürrüň eşitdim.
Bilşiňiz ýaly, Remezan aýynda gezip ýörüs. Onsoň agzaçarda, kä günler :(, gyzykly gürrüňler gidýär. Şu gün bir ýaşuly aýtdy, Hz. Alla Kuranda adamyň ýaradylyş sebäbi, dünýä sebäbi edip 2 sany zady görkezipdir:
1. Ekzamen we synag sebäbi
2. Söwdä we söwdägärlik

Medenyet

Salam hormatly ildesler!
Mergen dostumuzyn "arassacylyk" barada acan blogundan sonra , menem sona gosant hokmunde, medenyet barada bir azajyk sohbet etmani makul bildim.
Umuman medenyet diyenmizde , gozegmize name gelyar?
Medenyet , medenyetli bolmak , medenyet owrenilyan zatmy?
Sona degisli hemme zat.
Siz medenyet diyip nama dusinyaniz?
Ilki men bu barada oz pikirmi yazjak sizdenem gosantlara , we elbetde gerek yerinde duzedislere garasyan!

Bir talantyň bahasy (gadry)

Bir talantyň bahasy näçekä? Talant diýenimizde, baş "T" harp bilen Talant. Dünýä tanymal talant.
Özlerimiziň köpimiz daşary ýurtlarda gezip ýörüs, niredendigimiz häli-şindi soralýar. Jogap elbetde "Türkmenistan". Ýöne köp kişiniň Türkmenistan barada tekiz pikiri ýok. Biziň dünýä belli talantymyz bolsa...
Biziň Şewçenkomyz bolsa (Şewa).
Biziň Şekspirimiz bolsa (Magtymguly bardy welin, häzir ýokda).
Biziň bir sany beýik suratçymyz, skulptorymyz, i.e. heýkeltaraşymyz bolsa.
Biziň bir dünýä belli kompozitorymyz bolsa.

"Ýokarsy murt, aşagy sakgal"

Durmuşda balansy saklamak bolýamyka?! Sorag käbiriňize geň gelýändir, ýöne ine siz başga ýurtda bolsaňyz, karýera edesiňiz gelýän bolsa, onda meň aýdýanlaryma düşünersiňiz.
Bir tarapdana iş bar, aladalary bar. Der döküp işläp, özüňi gaýgyrmasaňa, soňy depressiýa, kresloda oturyp ýasan garnyň, 200 metr ylgasaň her tarapyň agyryp duran "sportiw" bedeniň, sansyz şahsy soraglaryň, doly razy bolmadyk maşgalaň.

"Dürli dillerdäki seriallar"

Ata aganing islegi boyunca size BUSA bagsimiz turkmen halk aydimini yerine yetirer dalde. Size durli dillerdaki seriallar barada sohbetdeshlik etmane chagiryar. nesip bolsa oz goren seriallarim barada gurrung berjek. sizem name oz gezeginizde bilyan seriallaringizi yazibering.

1- Prison Break
2- Kurtlar vadisi
3- Kurtlar vadisi pusu
4- Lost
5- Heros
6- Sagir oda
7- Kuzey ruzgari
9- Baharing 17 pursaty (Семнадцать мгновений весны)
10- Maksatjandan ileri
11- Yza yol yok
12- Klos
13- Santa Barbara we sh. m.....

Moonwalker(Süleýman) aga bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köpden bäri sahypada söhbbetdeşlik gurnalmady öýdýän, iň soň Sylap aga(diplomat) bn bolupdy ýalňyşmaýan bolsam.

Şu söhbetdeşlik pikiri Süleýman aganyň ýaş toýuny gutlamda kellä geldi, onsoň rugsat soradym şol blogda we rugsat bermegi bn hem aýratyn blog halynda özi barada söhbetdeş bolaýlyň diýen niýet bn açdym.

Ilki men Süleýman aga barada öz bilýänlerimi ýazaýyn gysgaça, soň sizem sorag(lar) sorap öwrenip bilersiňiz!

Moonwalker (Süleýman) aga, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir hepde öň ulyrak agzalarymyzdan moonwalker, ýagny, Süleman aganyň doglan günidi. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gijirägem bolsa, gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Süleýmen aga, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

David Letterman,Obama we senator McCain

Belki kabirleriniz bilyandirsiniz youtube.com-da David Lettermanyn showunda durli tanymal adamlar bilen sohbedeshliklerini tapyp bolyar.Intervyular gaty gyzykly,koplench gulkinch we yenil gechyar.Gechen yildan bari bosh wagtlarymda intervielary gorup gelyadim, egzamenler sebapli,sonam tomus kanikly bolany uchin kop wagtlap gormedim.Duyn gorsem Lettermanyn Obama,Hillary Clinton we McCain bilen interviewlary bolupdur.Mana chynymy aytsam Obama gowy tasir etdi,siz bilen paylashayin diydim.
McCain

Syndicate content