Sohbetdeshlik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Men ony/seni tanayan" barada

Shu dine turkmenlerde bolyamy biljek dal, emma bizde has kan bolyany hakykat. Bizin mentalitedimiz we yashayish filosofiyamyzda indiwidualizm az dalde, topbak bolmak has kan. Netijesi name, bir topar sana kan bir baglanyshykly dal adamlarynam pikiri gelip yetyar.

Prezident: "Çykýan makalalar çuňňur däl"

Ýene köp wagtdan bäri turkmenistan.ru girmän, bir göz aýladym, gije (daňdan?) 3 bolsa-da, bir göreýin diýdim. Ine aşakdaky habara gözüm düşdi:
http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13930&type=event&sort=date_desc
Ýagny Gurbanmuhammedow Türkmen mediasynyň işiniň pesligini aýdýa we... ministre muny düzeltmegi buýurýa.
1. Ministr näme gazetlerde näme çykýanyny düzeldip bilýärmi? Bilýän bolsa, nädip?!
2. Siziň pikiriňizçe, türkmen mediýasy, gazet-jurnallar we ş. m. gowy işleýämi? Nädip düzeldip bolar?

Mini yubka vs. Tűrkmen köýnek

Men yangy biraz pikrilenip su blogy achmagy makul bildim, sebabi bilyan “eshik” tema kan gurrung edilyar, esasanam gyzlang eshik geyinshi barada. Her kim durli pikirdedir elbetde, yone menem ashakda oz pikrimi yazayin sizem bu tema barada name pikirniz bar bolsa aydibermeli, oglanlaram arkayin goshulyp biler, sebabi men ozum bilyan kopuniz gyzlang eshigi barada kan alada edýärsiňiz.

Hydyr Amangeldiniň "Dogulmadyklaryň porteti" barada gürrüňdeşlik

Hydyr Aganyň özi bärde, belki beren soraglaryňyza jogap berer.
Aý sorag hökmanam däl, roman barada pikirleriňizi, duýgylaryňyzy şu ýerde paýlaşalyň. Beýleki tema gaty uzyn boldy, oňaýsyz bolar ol ýerde gürrüň etmek.

Doglan günüň gutly bolsun, Sefer (Monte_Kristo)!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gijär-ä galdym welin, ýene-de "Hiçden giç ýagşy" etmekçi: 27-nji Oktýabrda, ýagny, Garaşszlyk Baýramymyzda Sefer Guseýinowyň (şu sahypada Monte_Kristo atly agzaň) doglan günüdi. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gyzgyn gutlaýaryn.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde.

Ilki bilen-ä:

Sefer, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!

On bir gezek oylenen/durmusha chykanlar barada

Turkmenistanda onki dowurlera on bir gezek oylenenleri ya durmusha chykanlary oylenmedikler we durmusha chykmadyklar hich hili goz onunde tutanokdylar. Hazir nahili bilemok, yone yagday gowshan yaly.

Sizin pikirinizche, on bir gezek oylenenleri ya durmusha chykanlary goz onunde tutmazlyk dogrymy ya yalnysh?

Iňirdemek, zeýrenmek, panika girmek barada

Adamlaryň şu häsiýedini bilýäňizmi? Men gaharym gelse, gelen wagty gelen ýerinde göni aýdýan. Süýräp ýörmäge nerwim çatanok, kelläm agyrýa. Men wagtyň köp bölegini şähdaçyk, şadyýan geçirmegi halaýan.
Ýöne dünýä giň, dünýä geň. Her hili adam bar. Käbirisi başagaý. Her wagtam ylgap ýörler bir zada ýetişmeýän ýaly. Käbirisi arkaýyn, hiç gyssanmaýalar, men ýaly. Käbirisi gidiren her köpügi üçin hasap edip, ýatyp bilenoklar, käbiri gidiren puluny çalt ýatdan çykarýa, ýene men ýaly.

TOHMET (Ya lal ac Ya dur sac)

Salam agzalar. men sizler bilen yakinda basimdan gechen wakany gysgaca gurrung berjek we ol barada sizleringem dushuncelerine bash wurmak bileyan.

Müslüman olarak İsa Peygamber'i, Rab olarak gördüğüm İsa'dan daha çok sevdim...

Salam gadyrly Tmolympiad agzalary.Ilki bn goyjak yazgym Turk dilinde bolany uchin bagyshlan, terjime etmage yagdayym ve wagtym yok...Men shugun internetden gazyet okap otyrkam bir sohbetdeshlige dush geldim, bu sohbetdeshlik sonky vagtlar din barada gidyan jedellerin sonunda chykan we chykjak kop soraga jogap bolar diyip pikir edyan...Hemmanizden uns berip okamagynyzy hayysht edyan, egerde Turkche bilmeyan bar bolsa , aramyzdan biri terjime edip goyup biler...Sohbetdeshlik gechirilen kishin suratam bar, yone nadip goymalydygyny bilemok...
Sag bolun...

Gurhan,Islam,Hadyslar,kabir gapma-garshylyklar we meseleler.

Salam gadyrdan ildeshler we agzalar!
Ilki bilen bu blogy achmakdaky maksadymyn hich kimin gownune degmek,ynjytmak yada kicheltmek daldigini nygtasym gelyar.Maksadym kabir meselelere uyship diskussiya arkaly chozum tapmak we iki-taraplayin taze zatlary owrenmek.Gurhanda we hadyslarda gaty kop peydaly we dogry zatlar yazylgy we menin indiki getirjek myssallarymyna menin dushunishimden ters we dogry dushundirish gelse men dine begenerin.

Syndicate content