Sohbetdeshlik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

“Türkmen” sözüni eşden ors we “Ors” sözüni eşden türkmen näme etmeli? SÖHBET

saýtymda söhbetler edýärdim bir wagtlar.
moskwaly türkmen dilini öwrenýän Fýodor bilen eden söhbetimi hödürleýärin.
onuň bilen hat alyşýadyk. häzir welin ýitdi. görseňiz habar bereweriň.

onda näme. okabermeli.

“Türkmen” sözüni eşden ors we “Ors” sözüni eşden türkmen näme etmeli?

Türkmen dilini öwrenýän rus ýigidi Fýodor bilen söhbet

--------------------------------------------------------------------------------

Türkmen ertekileri şeýle başlaýar: “Bir bar eken, bir ýok eken...“

Bar bolan zadyň bir gün ýok boljakdygyny ýatladýan bu ajaýyp sözlem diňe ertekilerimize däl, eýsem bu günkilerimize-de degişli. Dagy näme, bar bolan SSSR ýok bolmadymy? Näme-de bolsa, iň gowy ýeri ertekileriň soňy gowy gutarýar. Ynanmasaňyz meniň aýtjak ertekimi üns bilen okaň.

Bayram aga bilen sohbetdeshlik

Gurrunini edyan agzamyz, Bayram, yashy uly bolany ucin bu yerde Bayram aga diyilip yuzlenilyar koplenc. Bahasy bolsa 1000-den gecdi we birinji baryar. Bu bolsa in aktiw agzamyzlygyny gorkezyar.

Bu yerde onyn bilen tanyshmak maksady bilen sohbetdeshlik gecirmekci bolyarys. Men oz bilshime gora tanadayin. Ozi himiya olimpiyadacy bolan, T.Ozal TTM-ni gutaryp, Rossiyada MGU (Moscow State University) okuwyny dowam etdirdi. Shu wagt bolsa USA-de PhD okayar.

Soraglary ashak yazibermeli.

Taze bolum - Sohbetdeshlik

Sohbetdeshlik diyip taze bolum acdym. Asyl maksadymyz, bu bolumde basgalar yada oz agzalarymyz bilen sohbetdeshlikler(interviewler) guramakcy. Meselem Allaberen aga bilen sohbetdeshlik mysal bolup biler.

Yone meni gyzyklandyryan yenede bir zat, biri-birimizi tanamagymyz. Kabir agzalary has gowy tanamak islardim, munyn ucin profile-da yazilyanlar yeterlik dal, e-mail bilen gurleshsen hem boljak welin bu yerde gurrun edenimizi gowy gordum.

Gepin gysgasy, bu bolum, oz aramyzda tanyshmak maksady bilen sohbetdeshlikler ucin. Taze gelenlerin bu yerik ansat owrenishmeklerine hem sebap bolar.

Her kim...

Herkim oz okayan yurdi , mekdebi hakynda gysgacha maglumat yazsa gowy bolardy. Biz hem kabir zatlary owrenip galardyk.

Meselem :
Türkiyanin okuw sistemasyny kop kishi bilyandir. Yerli okuwchylar ÖSS synagy bilen alynyar universitete. Sizde nahili ?

Bir hem okayan yerlerinizde Türkiyedaki yali sag-sol , dinci , laikchi yali dushunjeler barmy? Ya-da dine ynanmagyn sebapli , bashyny ortmegin sebapli mekdepde okuwchylar mugallymlar tarapyndan kemsidilyarmi?
( Shu zatlar Türkiyede her ay , hatda her hepde diyen yali chykyar gezetlerde.)

Allaberen aga bilen söhbetdeşlik jemlenyar

Allaberen aga bilen sohbetdeshlik guramakcydyk, we bashladyk, dowamy hem bar, bu okajaklarynyz hem sony.

7.Yaş talyplaryň,PhD okaýanlaryň önlerinde nähili päsgelçilikler bar.Haýsy zatlardan ägä bolmaly?
Gysgaça wagt ýitirmeklik diýsem bolardy. Ýöne biraz düşindiriş bermek isleýän .
PhD okaýanlarymyz milletimiziň we döwletimiziň guwanjydyrlar. Gelejekde biziň milli ylmymyzyň ösüşi we onyň peýdasy diňe siziň işleriňiziň ýagdaýyna bagly. Onyň üçin hem size köp jogapkärlik düşýär. Iki sany zady bellemek isleýärin. Işlejek ugryňyzda ýeterlije bilgisi bolan we siziň bilen bilgisini paýlaşyp biljek ýolbaşçy tapmak. Onyň üçin ilki gözlegleriňizi gowy uniwersitet diýseňiz de, birinji planda bile işlejek adamyňyzy tapmaly. O size ilki aýakda dogry durmagyňyzy ögreder. Ikinjisi-de işlejek ugryňyzda alymlar bilen bu ugurdaky open problemleri (bu gune çenli çözülmedik meseleler) ögrenmeginiz we o open problemler üstünde işlänizde näme bilen işlemelidiginiz belli bolar.

Syndicate content