Sohbetdeshlik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

General Skobelev hakda film

"Rossiya" telekanalynyn General Skobelew hakda çeken filmi:


Gözelligiň sungatyna çäksiz Aşyklaryň topary

Türkmenistan'da dizaýn senagatyny döretmek we bu ugur boýunça kämil derejä ýetirmek - WATANYMYZA EDIP BILJEK IŇ OŇAT GOŞANTLARYŇ BIRIDIR!

3-nji Jahan Urşy Başlady

Franciyada yaşayan Etyen Kasse adyndaky yazyjyn bir kitabyny tapdym, ady "Третья мировая психотронная война". Gaty gyzykly bir kitap eken. Hemmamiz orsça bilyandirs, ine barde gysgaça kitabyn temasy hakynda maglumat:

Mubarek Dogum Hepdaniz Gutly Bolsun!!!

Bismillahirrahmanirrahim! "Bismillah her hayryn bashydyr" Hz.Muhammet(s.a.w)
Essalatu wessalamu aleyke Ya Resullah!

http://www.yslam.info/category/1/
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1309

Avtobusly gurrun-Главное не падать

Goryan welin tmolympiadyn yagdaylary men gidemson kan bir gowy dal oydyan. Bu nabolush in sonky gezek on bir sagat mundan tazelinipdir?!
hay borda, ST-in aydyshy yaly "biz geldik indi gyzykly".
Garaz bolup gechen waka sheyle.
mundan bir-iki hepde ong, Choganlydan shahere gidemde dachan awtobusuna mundim. Bosh yer bar ekeni oturdym. Gyramda bir turkmen yashuly,onumdede bir ors yashuly, ustubashyndan alkogolyn ysy gelyar, yanymdaky yashula bir zatlar gurrun berip otyr:

"Bilimli nesil, kuww...

Ylym-bilimin wajyplygyny aytmayan yok, yokarky sozler merhum Prezidente degishli bolmaly. Bilimli nesil gowy zat, nadip ony yetishdirmeli?
10 yillik okuwy 9 yillik edipmi? Aspirantura, doktorantura zatlary yapypmy? Kitaphanalary yapypmy? Jogap yok. Gynansagam, bizde sozler bir manyny berya, hereketler duybunden bashga.

NeoTürkmenler, ýagny "Täze türkmenler" barada

Adamlar şu ýurdyňdanam daşda bolsaň, bir hili üýtgeýşine kän gowy seretmek kyn bolýar ekeni. Wagt erbet ýatlamalary ýok etdirýä, nostalgiýa galýa. Türkler "hey gidi günler" diýýä dälmi nostalgiýa üçin?

Onsoň menem 8 ýyl töweregi bäri Türkmenistanda däl, azmy ýa känmi siz karar beriň. Elbetde, biziň ýurdumyzam gün saýyn üýtgeýär. Men edil şu temada adamlaryň, häsiýetleriň, gymmatlyklaryň (values=cennosti) üýtgemeginiň üstünde durasym gelýär.

Prezident profili nahili bolmaly?

Hazire çenli şu sahypada akla gelip biljek her mowzukda mesele(ler) gozgaldy, hat-da pikirlenip otyrsam tmolympiad'yn eli degmedik mowzuk yok yalydy göwnüme bolmasa...
Herna pikir çagimi aşmaga synanyşsam-da aklyma hiçhili pikir gelenokdy we yagday şugün Türk kanallaryndan NTV'nin habaryna gözüm düşyança dowam etdi.
Habary okamdan sonra okap oturan blogynyzy açmaga karar berdim.
Habaryn mazmuny Türkiye respublikasy prezidenti Abdullah Gül'e sada halk tarapyn yazylan hatlardan ybaratdy.

Toýdan soň derrew göçmelimi ýa eneň-ataň bilen ýaşamalymy?

Bilýän, şu meňzeş temada öňem şu ýerde gürrüň edendiris. Emma döwür üýtgedi, men 1-2 ýyl garradym, beýlekilerem şeýle. Döwür üýtgeýä, ýaş üýtgeýä==>pikirlerem üýtgeýä! Üstesine sahypada täze agzalar az däl, diýmek täze pikirlerem kän bolmaly.

Iň köp soralýan soraglar???

Howa, köpümiziň bilşi ýaly nirä girseň, barsaň, ýa niräni gözleseň; şol ýeri gowy öwrenmek maksady bilen 'FAQ(Frequently Asked Questions)' ýagny 'KSS(Köp Soralýan Soraglar)' diýip ýazgy çykýar. Bizem öwrenýäs...
Menem :"Size Iň Köp Soralýan Soraglar?" diýip sorasam köpüraga oýa batarsyňyz 'Çyndanam maňa iň köp soralýan sorag nämekä???' diýip...

Syndicate content