Sohbetdeshlik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Moskwanyn metro stansiyalarynda terakt boldy!

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=79213

shu yerde bolan waka hakynda (eger rusca bilyan bolsanyz) maglumat alyp bilersiniz! Bu waka hakynda sizin pikirlerinizi bilesim gelyar, eger mumkin bolsa name pikir etyaninizem kyn gorman yazsanyz gowy bolar diyip umyt etyan.

Obamadan sapak almaly

Turkmenistanyn kop ugurda encheme yurtlardan we yagdaylardan sapak almaly. Men Obamanyn siyasadyny doly yzarlamok we kabir yerlerde ylalashamok, emma onun achyk, goni we edermen gurleyshini halayan. Ine yene bir halan zadymy shu gun youtube'de gordum:
http://www.youtube.com/watch?v=0pqzNJYzh7I&feature=featured
The YouTube Interview with President Obama

Tmolympiad maňa name gazandyrdy?

Käwagtlar bu sahypadaky geçmişime ser salan bolýan. Name ýazypdyryn, name çyrşapdyryn bir gözden geçirýan. Elbetde bu ýagdaý köp wagt alýar emma käwagt degmanem durmaýar. Meselem ýene-de ýany ýakynda bu sahypadaky geçmişime seredýarkam başky ýazanjalarym bilen sonraky postlarymy deneşdirmage synanyşypdym.

Selbishka doglan günüň bilen!!!

Şu gün Selbi agzamyzyň doglan güni geliň hemmämiz üýşipjik gutlalyň ony! Ýogsa ol-a hemmämizi gutlap ýetişýar :)

selbishka ýetip gelen doglan günüň bilen! Arzuwalaň, dilegleň hasyl bolsun! Saglyk bolsun! :))))
Güler ýüzüň elmydama şeýle şadyýan bolsun!!! :D

Köne Kommunistlerin Altyn Nesli

Salam gadyrly agzalar.

Bu blogda döwletimizi 70 yyllap dolandyran we 1991-den son yitirim bolan kommunistler we olaryn dowamy hakda yazmakçy. Bilşiniz yaly kommunizmin bize öwreden yekeje zady bar: hemmamiz dendirs, dine başdakylar bizden beyikdir.

1991-nji yylda Türkmenistan döwletimiz garaşsyz bolanda syysatçy kadrlaryn barysy köne kommunizm sistemasyndaky adamlardy. Döwletin garaşsyz bolmagy bilen kommunistlerem demokrat (bolmaly) boldular. Kommunizmyn totalitar anly adamlary döwletimizi dolandyrmaga dowam etdiler...

Deň hukuklar-türkmen aýallarynyň zehini-yurdy osdurmek

Tmolympiad.-da degip geçilmedik tema ýok ýaly, umuman shu temadan blok açylmasa hem, meniň gürrüň etjek temama az-da kände öňem gürrüň edipdik. Bu temany açmak arada bolan wakalar we gürrüňler iterdi.

Amerikan Uniwersitetinde Okamak Bolanok!!!

Salam gadyrly agzalar.

Bu tomus, Türkmenistana baran bar okuwçylar Milli Bilim Institudynda talyplyk şahadatnamalaryna pechat urduryp, woenkomatdan kepilnama alyp, migracionna tabşyrmalydylar. Bu zady, "Hökümet talyplaryn nirede okayandygyny bilmek isleyar", diyip anlasan bolar, yöne kabir uniwersitetlerde okayan talyplaryn daşary yurda çykmagy gadagan edildi.

Facebook, messenger we beýlekileri aýyrmak barada

Men facebook'y aýyrdym. Sebäpleri kän, adamyň şahsy infosy paş edilýä. Okaýan ýeri, käwagt adres we telefony we ş. m. Muň ötesinde, käbir iş berýänler, Amerikada, adamyň şahsy sahypalary barmy gözledýä. Onsoň seň facebook sahypaň biderek bolsa, gowam däl işiň üçin.

Muň üstüne ýene sebäp, wagt alýar. Aý men öňi-soňam ony az ulanýadym, aýda 1 gezek zat girýädim, ýöne aýyraýyn diýdim. Şoň ýalyrak.

Oylenjek wagtyn tapylyan gyzlar barada

Men her kimin yagdayi sheyle bolyarmy biljek dal, emma men oylenjegimi bilyanime ep-esli wagt boldy. Sebabi men kabir zatlary onunden planlayan adam, elbetde bizin planlarymyz nache uytgemage meyilli bolsa-da.

Syndicate content