Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Turkmenistan yolagcylaryna 2009

Harezmi ve Selbishka agzalarymyza sagamanja oyune barmagyny dileyan. Yolynyz ak, yoldashynam hak bolsun. Sagman Turkemenistana baryp govja dynch alyp, taze guych bilen taze okuv yila bashlamak arzuw  edyan. Taze ishlerinizde ustunlikler, her tutan ishiniz rovach alsyn. Habarlashyp durun, mulki bemkin bolsa baran, gezen yerlerinden suratlara sabyrsyzlyk bilen garashyan.Saglykda gorushyanchak sag ve aman galyn…

Gözelligiň sungatyna çäksiz Aşyklaryň topary

Türkmenistan'da dizaýn senagatyny döretmek we bu ugur boýunça kämil derejä ýetirmek - WATANYMYZA EDIP BILJEK IŇ OŇAT GOŞANTLARYŇ BIRIDIR!

Hachan siz bagtlydygynyzy duyyarsynyz?

Salam hormatly agzalar!
Shu gun dang bilen aynalary achyshdyryp, Kopetdagdan gaydyan ajayip howadan dem alanymda, yakymly yelin shuglasyny duyanymda, mawy asmanyng pakligini we arassalygyny duyanymda, ozuming nahili bagtlydygymy duydum! Yanymda agzybir mashgalam, saglyk-amanlyk, bereketli sachak, parahatlyk... Bu zatlaryng ahlisine men eye! Gor nahili bagt!

Akylly gyzlar eýmendirijimi ýa-da özüne çekiji?

Gadyrly dostlar!

Begendiriji ve Gynandyryjy wakalar

Hormatly agzalar
Gelin yashayan yerimizde bolup gechyan hem begendiriji hemde gynandyryjy bolup gehcyan ve bolup gechen vakalar barada gurleshelin.

Paris bn London arasyndaky mengzeshlikler ve tapawutlar

Slm Gadyrly Agzalar ve Myhmanlar.
Gechenlerde New York bn London diyip mowzuk achypdym indi bolsa shuny achmaga karar berdim. Mumkinchilik boldy Paris'e gidip geldim ve indi shol yerde goren kabir zatlarymy siz bn paylashayyn diydim.

Hiç zat ýatdan çykanok – hiç kim unudylanok!

Ýat ýerlerde galdy merdiñ mazary,
Şol mazary hüwdiläp, şemal aglady.
Ah ýola çykdy, wah, ýola çykdy
Garaşdy gelin…..
Gelmedi ýar, wah, gelmedi ýar
Guçmady göwün…..
Sönmez ody – ojagynda, galdy perzendi
Mirasdary………
Wepat bolan ýigidiñ, öçmeýär ody
Ýaşaýar ýüreklerde gahryman ady….
* * * *
Däriler ýanýardy, ys köpelýärdi,
Gelýänden gidýänler has köpelýärdi
Toýlar azalýardy ýas köpelýärdi
……………………………
* * * *

Täze passport almak barada maglumatlar

Ýoldaşlar şu meselede nämeler bilýäňizaý?
Men täze passport alsammy diýýän ine şu tomus baramda, ýöne gaty uzyn wagtlyk gidemok, onsoň çekinýän birden alyp ýetişmesem kyn bolar diýip. Nirä barmaly, näçe wagt gerek? Passport nähili zat?
Gaýrat edip, bilýän ýazsynla!

Turkmenistanda DHL yada TNT nin yoklygy

Turkmenistanda DHL yada TNT yali International Courier service yoklygy ve munyn getiryan zyyanlary barada durulyp gechilse oran yerlikli bolarmykany diyyarin.
Sebabi ozun DHL-in ve DHL account-ym yok bolany sebapli kop kosenyarin.
Arada Hytaydan bir yere chakylyk aljak boldym. DHL yokdygyny bilenim uchin DHL bilen goyberman, EMS bilen goyberin diyip yorite note etdim.
Pahyrlar na bilsinler biz turkmenleri, EMS bilen 2 hepdede barar TNT bilen goybereli diyip TNT bilen goyberipdirler, HONG KONGa baran pochta yzyna gaydyp barypdyr.

chagha doghanda

name uchin chagha doghonda ta bir hefa chenli oning ustundan girmeli dal yagni her kim shol oya girjek bolsa
chaghani ghapa chikarip ondan song girmeli. ejemden sorasam meni dushundirip bilmeya chile dyyami ..... siz nahli dyyangiz?

Syndicate content