Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Medenyet

Salam hormatly ildesler!
Mergen dostumuzyn "arassacylyk" barada acan blogundan sonra , menem sona gosant hokmunde, medenyet barada bir azajyk sohbet etmani makul bildim.
Umuman medenyet diyenmizde , gozegmize name gelyar?
Medenyet , medenyetli bolmak , medenyet owrenilyan zatmy?
Sona degisli hemme zat.
Siz medenyet diyip nama dusinyaniz?
Ilki men bu barada oz pikirmi yazjak sizdenem gosantlara , we elbetde gerek yerinde duzedislere garasyan!

Hz Bilal (R.A.)

Gadyrly agzalar men gechenlerde shuni okapdym ve diysen begenipdim ve bosh bolan vagtlarym terjime etmage bashladim ve shu mahal gutarip durshum. Men 100% bilyan icinde yalnishlam bar ve kabir sozleri turkche ulanmali boldum emma siz yene name diyilmek isledigini dushunseniz bolyar. Biraz uzin yone men hemmseini bir blogda yazayin diyip karar berdim. onunden Hakkiniz helal edin yalnishliklar ucin ve vagtini alanim ucin.Men bu shasiyetin dinimizde bashga bir yerinin bardigina ynanyan ve shol sebapli ilki bn shun bn bashlayin diydim. onda name OKAN LEZZET alin.

Ramazan ayy

(Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

(Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.) [Deylemi]

(Ramazan ayı gelince, “Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]

(Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

Türkmenistandaky ilçihanalyklar (embassies)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy men tm-däki şereketler boýunça UK-yň goşandy barmyka diýip, gözleg geçirýärkäm, UK (Beýik Britaniýa - United Kingdom)-yň Aşgabat ilçihanasynyň sahypasyna duş geldim, onda-da türkmen dilinde. Onsoň, Türkmenistandaky ähli ilçihanalyklaryň web salgysyny bir ýerde jemlemek pikiri döredi mende. Şeýle bolsa, onda şol ilçihanalyklaryň aktiw bolan ähli pudaklary boýunça Türkmenistana nähili peýdaly bolýandygy barada sitatalar arkaly ýazgylar goýup, bildirip hem-de öwrenip bileris!

Hekayat

Rowayat kylypdyrlar ki, Hudaytagala Adam aleyhessalamynyng ruhlaryny yaradypdyr. Hachan ki atamyz Adam aleyhessalam aytdy:" Ya Huday! Hayyshym bar, ki menden onjek ahli adamlaryng ruhlaryny manga gorkezgil!

In uly armagan(sowgat) Kuran'dyr

Doly bir yyllap Kurandan uzak galanlarda Remezanyn nurly yklymynda edil suwsan yaly Kelamy-Ylahydan kowser icmage(owurtlamaga) ylgarlar. Sebabi bu bagyshlanma ayynda, umumy her yerde edilen adatda mukabeledir(iki taraplayin amal). Kuran Allah tarapyndan dunyaye inderilishi(dushurilishi) yaly goralmagy, ayat we suralaryn tertibinin dogry shekilde tesbit etmek(anyklamak)we muny barlamak ucin Hz Jibril (a.s.) her yil Remezan ayinda, bir rowayata gora Remezan ayinin her gijesinde, Resuly-Ekrem(s.a.w.)e gelerdi.

Türkmenistandaky ýerli we daşary ýurt şereketleriniň/firmalarynyň sanawy we maglumatlary?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy-ýakynlarda Gazagystanda işleýän bir dostumdan e-hat alypdym mowzuk barada. Onsoň özünden rugsat sorap, bärigem goýmagy müwessa bildim. Ynha-da, netijesini görýärsiňiz:)

Onuň özüne-de köp mahabatlandyrdym bärini linkler arkaly welin, gelenok öýdýän, belki, agzadyram. Gyssap sorap görmeli öýdýän :)

Kandiller (mübärek gijeler) we olardan peýdalanmak

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanar!

Şu wagt mübärek 3 aýlaryň içinde Remezan aýyna başladyk. Şu mynasybetli, bu aýlar bn baglanşykly käbir peýdaly maglumatlary siziň bn paýlaşmak isledim.

Aşakda ýazmakçy aýry-aýry.

Sizem bu babatda bilýän zatlaryňyzy ýazyp, gazanyljak sogaba şäriklik edip bilersiňiz, enşallah!

Sag boluň!

Moonwalker(Süleýman) aga bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köpden bäri sahypada söhbbetdeşlik gurnalmady öýdýän, iň soň Sylap aga(diplomat) bn bolupdy ýalňyşmaýan bolsam.

Şu söhbetdeşlik pikiri Süleýman aganyň ýaş toýuny gutlamda kellä geldi, onsoň rugsat soradym şol blogda we rugsat bermegi bn hem aýratyn blog halynda özi barada söhbetdeş bolaýlyň diýen niýet bn açdym.

Ilki men Süleýman aga barada öz bilýänlerimi ýazaýyn gysgaça, soň sizem sorag(lar) sorap öwrenip bilersiňiz!

Moonwalker (Süleýman) aga, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir hepde öň ulyrak agzalarymyzdan moonwalker, ýagny, Süleman aganyň doglan günidi. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gijirägem bolsa, gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Süleýmen aga, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Syndicate content