Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

GOŞGULARYŇYZY OKAÝALY!!!

Öz goşgularyňyzy goşuň-da beýlekileriňkini okaň! Gowja goşgular üçin telpek gysganmaň...

oba durmushy

************************************************************************
obanyn durmushyn yashanlar biler,
seyle gyzyk bolyar oba durmushy,
kopler dync almaga obaga geler,
goya kurort yaly oba durmushy..
*************************
************************
saher turup gunin dogshuna bakyp,
chynaryn duybine bir keche atyp,
chaynege demlapjik gok chayy gatyp,
ine sheyle bashlar oba durmushy.
*************************
sayramaga bashlar gumry, serchesi
uzakdan eshidiler sulgunin sesi,
gatylyp. garyshyp bulan hemmesi,
saz bolup yanlanar oba duzinde.
**************************

Dini bloglar barada geneşelin..

salam eziz moderler we söygüli agzalar. :)

düyn-önnün men "din(siz) blogym" pozulypdyr.
mana habar berilmedi, yöne hökman dal, belki "jedelli, sylagsyz, syyasy we ş.m." sebapli pozulayandyr-da,.

geling bu blogda, dini bloglar açmagyn, yazmagyn kadalary, çyzyklary barada geneşelin.
Bize 1nji belli zat, egerde blog syyasy bolsa pozulyar we muny men kabul edyan.
2njiden bolsa, eger blogyn içinde beylekilerin ynanjyna sylagsyzlyk, hormatsyzlyk edilyan bolsa pozulyar.

Ilkinjiler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kellä bir pikir geldi kä zatlar barada oýlanyp.

Aslynda, blogyň esasy mowzugy şu ýerdäki agzalar üçin diýseňem boljak. Ýöne, elbetde, mundan öň hem birnäçe ynsanlar üçin degişli bolandyr, emma göwrüm we mukdar taýdan şu asyra has degişli ýaly bolup dur.

Bloga göni biz barada başlaman, ilki degişli wakalar we göreldeli şahsyýetler barada mysallar getirip başlajak.

Bu babatda sizem öz pikirdir mysallaryňyzy ýazyp bilersiňiz!

Ana, onda men-ä başladym aşakda:)

Ene mahri

shu tayda sheyle gynanchly youtubede tapdym ene mahri barada , mena aglatdy sizi bilemok, siz bilen paylashym geldi, herkim shu hakda bir kelam soz yazsalar, dushunjelere gora:)


26 Sentýabrda geçiriljek Halk Maslahaty barada pikirleriňiz

Bilşiňiz ýaly 26 sentýabrda Türkmenistanda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary duşuşygy geçiriljekdir.

Gadyr gijesi hakinda bir-iki soz

Hormatly agzalar!
Bir nace gn mundan ozal menin email adresime sheyle bir email geldi shony sizler bn paylashayin diydim. Terjime etmage wagtym yok shu mahal shonun ucin Turkcesini bolshy yali copy-paste edyan. Belki komegi deger.

Bu seneki Kadir gecesi, Imam Sa'rani'nin hesaplarina
gore bu onumuzdeki Pazar gecesi, yani Cumartesiyi
Pazar'a baglayan gecedir. Bildirmis olayim..

Detaylar asagida:

Ýmam Þa’rânî (ö.973/1568), Kadir gecesini Ramazan’ýn
ikinci 15 gecesi içerisinde arayan ve kendine özel bir
metotla onu tespit ve tayin yoluna giden ulemadan

Ses berlişikler barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu ses berlişik barada 1-2 zat ýazmakçydym hem-de bu babatda siziň pikirdir teklipleriňizi, hatda, goldawlaryňyzy hem haýyş etjekdim.

Şu wagda deňiç goýlan ses berlişikleri (poll) aşakdaky linkden görüp bilersiňiz:
http://www.tmolympiad.org/?q=poll

Häzirkisi bolsa baş sahypada, oňa ses berip bilersiňiz!

Ses berlişige bärden köp agza gatnaşanoklar. Iň köp gatnaşylanynyň sany 100-e ýetenokmyka diýýän. Seredip göreýin, hany: Ýok, ýekejesi geçýän ekeni, olam:

Dini temalar barada duýduryş ýa tmolympiadyň hakyky diktaturasy

Adamlar ine size birnäçe duýduryşlar!
Bilşiňiz ýaly, 11 aýyň Soltany, mübärek Remezan aýynda gezip ýörüs. Men özümden närazy doly we dogry derejede ulanmaýanlygyma şu aýy, şoň üçin size diktatura goýmakçy şu sahypada.
Şu Remezan aýynyň içinde şeýle temalary bloklajakdyryn tä mübärek aý gutarýança:
1. Allany soraga çekýän. Barmy, ýokmy ýaly biderek soragly temalar. Şu aýda şuň jedelini etmek bolanok!

DÜŞLERİNİZ BARADA ALADA ETYANİZMİ???

Düş gormek bu adamyn has hem gyzyklanyan zadydyr.Bu düş ylym işidir.Bu ylmy hic kim aydyp bimez.Yone bize yagny musulmanlar dini yorgutlar bardyr..Olaram biz Hadislardan mysal alyp bileris.İne kabir maslahatlar:
Gowy düş bu müjdedir
Erbet düş goren düşüni hic kime aytmasyn.Alla sygynsyn.
Gowy düş gören Alla sygynsyn we Şükretsin
Esasan gündiz görlen düşler cyn bolar
Esasanam özüniz düşünizi gowa yorun..sebabi yorguda göra bolar.
Düş görmek nygmatdyr..İn gowy nygmaty Hem Pygamberimiz Muhammed (s.a.v)i gormekdir.Pygamberimiz(s.a.v) seyle diyyar:

Syndicate content