Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"BU YOLLAR"

dek duyn hem cagajykdym, garap durdum yollara,
bu gun bolsa seretsem, ortasynda bu yolun,
durup biraz saginip,bakdym gechen yoluma,
diydim "name gazandym ugrunda men bu yolun"?.
******************
yol yumagyn bashladym,çözläpjik birje uchdan,
chagalygym goz onume, geldi boyundan bashdan,
boynumda meň kemanym,kisäm chagyldan,dashdan,
doldurypjyk ylgardym,kenarynda bu yolun.
***********************
ak mekdebe barypdym, yoräp senin ugrundan,
kop zatlary owrendik, ayneklije mollumdan,
sonra berdi ak pata,ugradyp oz yolumdan,
boldum yene rowana kenaryndan bu yolun,

TOHMET (Ya lal ac Ya dur sac)

Salam agzalar. men sizler bilen yakinda basimdan gechen wakany gysgaca gurrung berjek we ol barada sizleringem dushuncelerine bash wurmak bileyan.

Yslamyň ilkinji mugallymy - Musab bin Ümeýr (r.a.)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar kän blog açmadym welin, dogan sahypamyzda bar bolan peýdaly/göreldeli maglumatlardan birini bärä goýaýyn diýdim, enşallah, peýdasy bolar:

Yslamyň ilkinji mugallymy - Musab bin Ümeýr

Musab bin Ümeýr hem ejesi hem-de kakasy tarapyndan Mekkäniň iň baý we abraýly masgalasyndandy. Baý bolandyklary sebäpli-de ol örän rahat bir durmusda ýaşaýardy. Orta boýly, owadan ýüzli, mylaýym edähetli we örän akylly bir adamdy.

Salam agzalar!!

Salam agzalar. Men Türkiyede okayan. Dijek bolyan zadym Öng meselem Seljukly-Atalarymyz döwründe, bir adamyn güna işlemesi üçin ullakan kynçylyklar aşmaly. Emma barde bolsa, arassa boljak bolsan görgi.
Türkmenistan namede bolsa daşary yurt bilen arasy üznerak, yagny öz dap dessurlaryna bagly bolansan name de bolsa gowy. Emma ylymda bolsa pesirak. Name etmelay?
Men şeyle eşitdim. Kim namysyna eye çyksa, alan gyzy yada gyzlar üçin baran oglany hem şeyle bolyar. Men aljak gyzymyn ellenilmedik bolmasyny isleyan. Çagaryn ejesinin arassa. Men name etmeli?

Müslüman olarak İsa Peygamber'i, Rab olarak gördüğüm İsa'dan daha çok sevdim...

Salam gadyrly Tmolympiad agzalary.Ilki bn goyjak yazgym Turk dilinde bolany uchin bagyshlan, terjime etmage yagdayym ve wagtym yok...Men shugun internetden gazyet okap otyrkam bir sohbetdeshlige dush geldim, bu sohbetdeshlik sonky vagtlar din barada gidyan jedellerin sonunda chykan we chykjak kop soraga jogap bolar diyip pikir edyan...Hemmanizden uns berip okamagynyzy hayysht edyan, egerde Turkche bilmeyan bar bolsa , aramyzdan biri terjime edip goyup biler...Sohbetdeshlik gechirilen kishin suratam bar, yone nadip goymalydygyny bilemok...
Sag bolun...

Ýatlama güni!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün Türkmenistanda "Ýatlama güni" bellenilýän bolmaly.

1948-nji ýylyň 6-njy Oktýabrynda ir säher bn 9 töweregi bal ululgynaky ýer titremde janlaryny ýitiren müňlerçe pidalarymyz ýatlanylýan bolmaly.

Gör, näçe ýaşlar, ýaşulylar, zenanlar we ş.m. wepat bolandyr. Ölümiň geliş wagty, hili belli bolanok. BU babatda, pikirkmçe, pikirlendirýän şu ýatlama gününden hem oňat peýdalanmaly, tw-lerde oňat programmalar alyp barmaly we ş.m.

Gurhan,Islam,Hadyslar,kabir gapma-garshylyklar we meseleler.

Salam gadyrdan ildeshler we agzalar!
Ilki bilen bu blogy achmakdaky maksadymyn hich kimin gownune degmek,ynjytmak yada kicheltmek daldigini nygtasym gelyar.Maksadym kabir meselelere uyship diskussiya arkaly chozum tapmak we iki-taraplayin taze zatlary owrenmek.Gurhanda we hadyslarda gaty kop peydaly we dogry zatlar yazylgy we menin indiki getirjek myssallarymyna menin dushunishimden ters we dogry dushundirish gelse men dine begenerin.

Yslam dini boýunça soraglar we jogaplar-2

Allahyň salamy we merhemeti hemişe Allaha ynananlara we ynanjaklara bolsun!

Bismillah - bu her haýryň başydyr. Men hem şonuň bn, ýagny, Allahyň ady bn başlaýaryn!
Hem şonuň şanyna, soraljak soraglara doly, dogry, delilli we kanagatlandyryjy jogaplaryň biz tarapyndan berilmeginde bizi başarnykly etmegini Biribardan dileýärin!

vVv, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün vVv-niň, ýagny, wäşi agzamyz Wepa Sähedowyň doglan güni. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Wepa, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

ÝÜREGIŇ GAÝYP BOLMAGY

ÝÜREGIŇ GAÝYP BOLMAGY

Syndicate content