Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hydyr Amangeldiniň "Dogulmadyklaryň portreti"

Iň soňky görnüşini goýýan. Okaň, lezzet alyň we dilegleriňizi Hydyr aga iberiň! Pikirleriňizem beýleki temada ýazyň!

Heýjan

Dogulmadyklaryň portreti

Pygamberimiz (s.a.w.):
“Dünýä bir pursatdan ybaratdyr” buýurdy.

lirika

nazik gabakların hut inrik yalı,
göya güneş deyin gözün yaşıpdır,
kirpiklerin aşık bolan mısalı,
bir-birini tapıp gucaklaşıpdır

mılayım dem alşın, nazicek gülşün
meni düyşde görüşüni anladyar.
gözel, ak düşekde sen tovlanışın
akşam görsem hıyalımda dan atyar

göya alma düşen çığ dek mysaly
yanaklarda bulduraşyar kümüş der.
bizden başga hiç adam yok bu yerde
oyan da söygülim mana posa ber.

Tomusda yagan yagysh we bashgalar

Wagt öýläne golaýdy. Mawy gűn hatar-hatar jaýlaryň arkasynda gizlenip uka gitjek bolup durdy. Şemalsyz, dymyk tomus aýy Gunça hoş ýakmaýardy. Uzak gűn onda birhili, erbet duýgy bardy, hamana erbet bir zat bolaýjak ýalydy. Ol bedräni suwdan dolduryp, bir hili agyr duýgy bilen ýataga tarap ýöneldi. Birdenem ýatagyň agzynda doňdy. Şol pursatda onuň ýűregem urmasyny goýandyr. Suwly bedre takyrdaklap gaçdy. Onuň dodaklaryndan diňe “gelneje” diýen söz eşidildi. Onuň endamy titraýärdi, ol ne ses edip gygyryp bildi, ne-de gymyldap.

Düýn - bugün - ertir

Salam hormatly agzalar we gadyrly mhmanlar!

Baýramyň bir blogyndaky ýazgysyny görüp, şu blogy açmagy müwessa bildim. Öňden bärem piki edip ýördüm-le, aslynda! Şu wagt karar berdim.

Blogyň adyndan hem belli bolşy ýaly, mowzuk wagtda, taryh, häzirki wagt we geljek zamana barada.

Baýramyň şol ýazgysyndan bir bölek alyp, soňam dowam etdiribereýin aşakda.

Sizem bu babatda öz pikirleriňizi ýazaýsaňyz!

Sag boluň!

Söýgi


Söýgi
(bu makalanyň çeşmesi: www_turkmenhh.org websaýtydyr)

[i][size=16]“Biz Hudaýyň özümize bolan söýgüsine düşündik, oňa ynandyk. Hudaý söýgüdir, kim söýgüde galýan bolsa, ol Hudaýda, Hudaý hem onda galýandyr…”

Jedel

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men iňlis diliniň kada-kanuny boýunça bir dostum bn jedel etdim ýaňy-ýakynda. Ýöne iki taraplaýyn däl-de, bir taraply, ýagny, "eger men ýeňsem, onda sen hiç zadam etme, ýöne sen dogry bolaýsaň, 20$ seňki!" diýipdim. Ol ýeňdi. Men hem sözümi tutdym :)

Sizde-de bolýarmy şeýle ýagdaý?!

Sekiz burçlyk

Salam agzalar!
Sekiz burçlyk.
Men gezen, gören yerlerimde, esasanam bir döwleting ya-da bir guramang ahmiyetli yerlerinde sekiz buçlyga kan gabat geldim. Türkmenistanda köp.
O barada tm'de yewreylengki 6, bizing 8, şeyle-beyle diyenler bar. Anyk bir zat bilip bilmedim.
Meselem Metjid-i Nebewi (Medinedaki Pygamberimizing metjidi), Türkmenistanyng gaty köp yerinde, Türkiyede metjidlerde, Çırağın Köşgünde we ş.m.
Bu barada az kan pikiri bolan bar my?
Haysy akymlaryn şuna menzeş bellikleri bar?

bekarlik sultanliktir er ya da gec demokrasiye gecilir.

bekarlik sultanliktir er ya da gec demokrasiye gecilir.

sallahlik dowri patshada sen soldanda ahli kada kanunlari sen goyarsing sen pozarsing.

shukir etmek!!

sebapsiz çöp başy gymyldamazmysh,
sabyr eyleyip,şükür edelin hudaya,
kyrk yyl gyran gelse bile,ajaly yeten olermish,
"ilde gelen,toyda bayram"şükür edelin hudaga.
.............
owal ata bilinden damla-damla yol alyp,
sonra ene garnynda bolek,lagta gan bolup,
giň jahana geldik biz,yazgyt bize yar bolup,
yazdygyna yazgydy,şükür edelin hudaga.
...........
ilkibashda ümbilmez günasizje chagadyk,
sonra durmush yollarynda hata baryn yashadyk,
bakyp bir gun geçmişe,oturuplar agladyk,
gecsin diyip günälerimiz,toba edelin hudaga.
.............

Syndicate content