Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Tualet kagyzy näme üçin özüni asdy? (TÄZE-TM-ERTEKI)

Tualet kagyzy näme üçin özüni asdy?

Bir obada Diş çotgasy bilen Tualet kagyzy ýaşaýan eken. Bir gün olar Arassaçylyk Akademiýasyna okuwa girmage goňşy oba gidýärler. Barýarlar we girýärler. Az okap, köp okap, bular bir gün okuwlaryny üstünlikli tamamlap öz obalaryna işe gelýärler. Gelip, işe ýerleşýärler. Ine-de bir gün bu ikisi ýene-de duşuşýarlar. Diş çotgasy öz işinden näräzy bolup Tualet kagyzynyň ýanynda zeýrenmäge başlaýar:

-Meniň işim ýaly hapa iş dünýede barmyka bir?! Hapa dişleri arassalabam bizar boldum...

Jahyllyk(okuvsyzlyk) ishsizligin sebabimi ya-da ishsizlik okuva bolan hovesin bashynyn belasymy ??

Men barde TM'de az aktualniy bolmadyk temalaryn biri hakynda pikirlerinizi almakchy..
Men Kaka'da kabir oglanlary gordum, olar bosh bosh enteship yorler ve kabirlerine "Senin okamak, eline 1 ish almak niyetin yokmi ?" diyip sorasam, ol "Ay okanda-da ish barmay" diyya, menem "Okap gordunmi omrunde beyle diyer yali ?? biz name bashga etmane ishimiz bolmanson okap yorusmi ?" diyip sorasam biraz yaydanyalar ve sonunda yene-de Turkiyanin bilmem haysi kunjeginin, ady mady eshidilmedik univerinde okap gelen birini gorkezip "Hana plana seret, shoncha yil okadamda, name ish tapdymy ??" diydi..Menin in gaharymyn gelyan yerinin biri hem shul zatlar...Mena shu vagda chenli gormedim oz ishini otdushi bilip, son hem ishsiz galany..Kopusi oyunden Yos bilen gidip, oyunden bir giden pul alyp, 4 yillik okuvy 6-7 yilda hem gutarman enteship, son hem TM'e gelip aA'nin yazan proza'syndaky yali enteship yorler "Ish yok" diyiship...

SAT,YÖS,GCE.....

Hazirki döwürde daşary yurtda okamak üçin birnaçe ekzamenler bar.Yöne şularyn haysysy in,gowy , in amatly, in elyeterli (biz talyp ahyryn). Men ha SAT myka diyyan sebabi poçti hemme universitet kabul edyar şon netijelerini. Yöne beylekileri hakynda kan bir maglumat bilemokda belkem şondan. Siz name pikirde

Garamanlay hindi gyzy; Zaherlenen soygi we sh. m.

Shol kinolary goren barmy aranyzda? Bar bolsa nahili pikirler galdyrdy?
Mena gorup oturshyma bizin jemgyetimizdaki kop meselelerin, kynchylyklaryn sebabini gordum...
Sizinem pikirlerinize garashyan!

türkmen SERIALY

1999-njy ýyllarda ýazylan bire zat. telewideniýe serial etmek üçin niýetlenipdi.
ýöne durmuşa geçirilmedi. ýaltanmasaňyz okap görüň (kommpýutere göçürip soň okasaňyz hem bolar). brazil teleseriallaryndan kän gowy zat. köp zat barada....
awtory belli däl.

Birinji epizod

Dañ atyp barÿar. Šäheriñ köp etajly jaÿlary dañyñ ümüš-tamyšynda täsin, tämiz görünÿär. Olar içinde geñ oÿnawaçlar ÿygnalan gutulara meñzeÿärler. Ynha, Gün dogar her kim köçä döküler. Gutularyñ bu täsinligi hem ÿitip gider. Kä wagt geçip gidÿän mašynlaryñ sesi diÿäÿmeseñ ümsümlik. Bu jaÿlaryñ birinde agšam öÿe giç gelip, häzirem süÿji ukuda ÿatan 23-24 ÿašlaryndaky öÿlenmedik ÿigit Šöhrat kranddan akÿan suwuñ sesine oÿanÿar. Diñširgenÿär. Öÿdäkilerden kimdir biri oÿanypdyr. Ol sagadyna seredÿär. Ÿañy alty. Beÿlesine agdarylyp, täzeden ÿatjak bolÿar. Uklap bilenok. Turup geÿinÿär. Tualede çykÿar. Koridorda jigisi Babageldi bilen pete-pet gelÿär. 17 ÿašlaryndaky ÿetginjek agasynyñ ÿüzüne seredip bilmän müÿnli ÿaly geçip gidÿär.

Parižli Türkmen çopany barada erteki ýa-da nädip ol Pýer Kardene "Bäý, bäh!" diýdirdi we Makdonalsa dogramaň patentin

Parižli Türkmen çopany barada erteki ýa-da nädip ol Pýer Kardene "Bäý, bäh!" diýdirdi we Makdonalsa dogramaň patentini satdy.

Bir obada türkmen çopanlary ýaşaýan eken. Bir gün goňşy obada ýaşaýan agzyndan koka-kolaň ysy gitmedik fransuz çopanlary gelip, bulary Halkara „Moda“ ýaryşyna çagyrýar. Ine onsaň, türkmen çopanlary öz aralaryndan birini saýlap-seçip, ýuwup-ardyp, keýpini çag edip goňşy Pariž obasyna iberýäler. Biziň çopan baryp görse, dünýäniň her ýerinden her hili çopanlar gelipdir diýýä: biri düýe bakan arap çopan, biri doňuz bakan rus çopan, biri sugun bakan çukça çopan, biri sygyrlary guduzlan iňlis çopan, biri ördek bakan hahol çopan, aý garaz çopan kän diýýä.

Ýekelik ýa-da ýat ülkeden bir görnüş (goşgy)

Ýekelik ýa-da ýat ülkeden bir görnüş

Saman şlýapaly garry bikäniň,
Yzyndan selkilläp güjügi barýar.
Ol güjük däl, bir biçäre ýekäniň,
Döşünden itilen geljegi barýar.

Bikesi garrapdyr, külbesi sowuk,
Baraňsoň öňüňe nan bir oklansa.
Gidibem bilenok ýüzüňi sowup,
Ýol itiniň köplüginden gorkansoň.

Ýyldyz sanap Aýa üýrýän ol itler,
Tüýdüm-tüýdüm etjek baraýsa bärden.
Bikesini taşlap ol asla gitmez, -
Ejiz gelýär zynjyrjygyn üzerden.

Emma boýnundaky zynjyrjyga däl,
Ýekelige baglangydy ol mydam...
Dostum, töwerekde şeýle bir it kän,

Böwürslen. hekaýa

uzynrak diýmeseňiz size bir hekaýa oklaýan. awtory men däl.

Böwürslen

(hekaýa)

Daň agaryp gelýär. Her kim ýatyr – dünýe ilki bolup oýanýan ýaly. Adam ata Ýere iberilende-de gijelik eken. Ol indi garaňkylykda ýaşamaly bolaryn öýdüpdir. Birdenem daňyň agaryp, töwereginiň ýagtylyp başlanyny görende ol Allaha şükür bilen sežde edipdir. Belki, jahan Adam ata üçin ýagtylandyr?!

Onuň doly ady Nurmuhammedem bolsa, hemme kişi oňa Nurum diýýärdi. Ýaňy 10-12 ýaşdaryndaky Nurumyňam bir endigi bardy – ol hökman Gün dogmanka oýanaýmalydy. Muny oňa enesi heniz mekdebe-de gitmeýäkä öwredipdi. «Daňdan perişdeler gezýärkä oýa bolsaň, köp sogap gazanarsyň, süňňüň ýeňil bor» diýipdi. Togsana golaýlansoň, bir-iki ýyllykda dünýeden gaýdan enesini Nurum dünýede ähli zatdan gowy görýärdi – hat-da kakasyndanam.

Eneler barada(yumor) + fotolar

Всем, что я знаю, я обязан своей маме:

1) Мама учила меня УВАЖАТЬ ЧУЖОЙ ТРУД:
«Если вы собрались переубивать друг друга – идите на улицу, я только полы вымыла»

2) Мама учила меня ВЕРИТЬ В БОГА:
«Молись, чтоб эта гадость отстиралась»

3) Мама учила меня МЫСЛИТЬ ЛОГИЧНО:
«Потому что я сказала, вот почему»

4) Мама учила меня ДУМАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ:

Mendenem bir eser(proza?)

Super dal, onunden aydyan!
Owadan mitis gyzyn kysmaty
Bu wakadan ep-esli wagt gechenligine garamazdan Myrady kop oylandyryan bir ajy yatlamady. Ajy dine bir yatlama sebapli dal, eysem shol yagdayin hich uytgemanligindedi. Belki yagday uytgandir, uytganem bolsa has biderek tarapa uytgandir...
Myrat kichi oglanjyk wagty haysydyr bir sebap bilen ozi bilen yashyt oglanlar bilen dostluk guranokdy. Sebabinem ozem bilenokdy, mumkin gonshy oglanlarynyn yashlary 2-3 yash uly bolanson sholar bilen gurlan dostluk has berkap, oz klasdashlaryndan ayra dushupdi. Yok... onun gonshy klasdash oglanlaram bardy, emma olary kelpez gorup halanokdy.

Syndicate content