Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadymy Çeşmeler

Yany Agajan agang bir yerde yazan zadyny yzarlap internet köp zatlara dush geldim. Orslaryng muzeylerinin inede geçirel çeşmeleri bar eken. Turkmene degişli zat kan eken.
Skobelew gaty wagşy yagdayda olduripdirler turkmenleri.

Quote:

— А вы спиртные напитки употребляете? — спрашиваю его. Он говорит, что с товарищами немного употребляет, что без этого в военной службе нельзя. Я было приготовился победоносно возразить, но он вдруг мне говорит: «Вот, например, Скобелев — когда брали Геок-Тепе и надо было убивать женщин и детей, а солдаты не хотели этого, не решались, он велел дать им водки». И при этом ясные глаза, спокойный вид! Вот где весь ужас! Цензура, конечно, этого не пропустит

Indeyler

INDEÝLER-Amerkanyn ýerli ilatynyň umumy ady (eskimoslardan we aleutlardan başgasy). Bu at ilkinji deňizde ýüzüjileriň (15 asyryň aýagynda X. Kolumb we b.) Atlantik okeanyn aňyrsynda açan ýerlerine Hindistan diýip ýalňyş düşünmeklerinden...yzyny ok>>

Ine bizin yash gyzlarymyz kimden mysal alyalar (youtube klip)

Lachyn, Lachga, Lachka, turkmenin Madonnasy we beyleki atlar... Onun geyyanini yash gushkelleje gyzjagazlar geyya, edenini edyaler.
Shu klibe seredin, gaty kone bolsa-da kop manyly. Shu klip alnandan son Lachynyn akly kopelendir oydemok. "Ak girse-de, an girmedik" diyilyanlerin biri.
Bizin jigilerimiz sheyle zatlardan goramaly...
http://www.youtube.com/watch?v=xNxRbHqbuzU
PS Bashda bu chaganyn MARLY sozuni bilmeyshine janym yazya. Allajan shuny turkmen TVde gorkezip bolmazmyka?! Ya nesip, bir gorsinler...

Däliň Akyl bilen duşuşygy. (SUPER TM-PROZA)

Salam dostlar! Bu ýerde belli däl biriniň biziň durmuşymyza degişli belli ýazgylary bolar. Bu proýektiň adyna "Belli däliň ýazgylary" diýip at dakdyk. Isleseňiz oňa "Belli DÄLINIŇ" ýazgylary diýeli. Sebäbi onuň ýazgylarynda biziň halamajak setirlere hem büdremegimiz mümkin. Emma onuň awtory belli Däli bolany üçin, ondan gaty görmäliň. Däliden hasap soramak bolmaz. Emma oňa durmuşymyzyň dürli gatlaklarynyň ýüzüni açyp görkezip bileni üçin minnetdarlyk bildirip bileris. MINNETDAR saňa dÄli dostum...
aA

Siz name pikir edyarsiniz???

http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=487873
Şu linkde nahardan hemen sonra çay we kofe içmek ziyanliligi hakynda yazilipdir. Eger şeyle bolsa , bizin Türkmenler nahardan son çay süzmage gaty ökde. Bulara tasir edenokmyka?

Stambul täsirleri. Bu ýerde 1 dollara 420 gezek awtobuslara münüp bolanok

Bir wagt 2002-de stambula komandirowka bilen gitmeli bolupdym. ilkinji gezek stambuly görýänligim üçin täsirlerimi öz saýtymda ýazypdym. şony okamaga hödürleýärin...

Stambul täsirleri
Bu ýerde 1 dollara 420 gezek awtobuslara münüp bolanok

Salam dostlar. Nesibäm çekip, žurnal çykarmak işi bilen garaşylmadyk ýagdaýda Stambula gitmeli boldum.

Stambulda ilkinji gezek bolanym üçin mende galan täsirleri paýlaşmak isleýän.

Bilşiňiz ýaly wizalar ýatyrylany bäri türkmenistanlylar aňsatlyk bilen daşyna çykmak mümkinçiligini aldylar. Türkiýä gitmek üçin „Türkmenhowaýollarynyň“ „Boing“ uçarlaryna bilet almak ýeterlik. Birnäçe sagatdan soň, Stambul aeroportyna düşýärsiň. Aeroportda 10 amerikan „manadyna“ 1 aýlyk Türkiýede galmak rugsadyny alýarsyň we jübiňdäki ýaşyl pasportyň yzky sahypalaryna ýelmeşdirýärsiň. Soňra gaýşaryp, eje watan Türkiýäň topraklaryna gadam basýarsyň.

TABYT. Gurbannazar Ezizow (hekaýa)

Gurbannazar Ezizow.

TABYT

(Hekaýa)

Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýärdi.

Iň beteri hem, ol tabyt mende adamyň kellesine gelip biljek iç ýürekgysdyryjy, iň bir tukat pikirleri oýarýardy. Şäheriň giden bir raýonynda bizden başga hiç kimde tabyt bolmansoň, onuň hyrydaram kändi. Kä günler ikiläp-üçläp hyrydar tapylýardy.

Sahaba mazarlyklary...

Bilşiniz yali bizin yurdumyzda hem 2 sany sahabanyn mazary bar.
Hudaya şükür bizin töwereklerimize çenli şol adamlar gelipdirler. Gelmedik bolsalar biz musulmançylygy nireden öwrenerdik? (Şol san-da Türkler hem.)

Garaz gepi uzadyp oturman Pygamberimizin Bayramalyda gubury bolan Büreyde bin Huseyb hakynda aydan sözlerini yazayin.( Belki köpüniz bilyansiniz.)
Pygamberimiz:
"Ashabımdan bir zat , bir memlekette vefat edecektir.
O , Kıyamet Gününde , o memleketin nuru ve önderi olacaktır." buyuryar.
( İbn-i Esir, A.g.e. , c.1 , s. 176 - Salih Suruç " Kainatın efendisi- Peygamberimizin hayatı")

Turkmenistandan habar

Sonky bir ayin ichinde 100lerche kilometr ona gitdi! Berseniz sadaka berin, huday yoly berin, doga okan! Allajan bizin halkymyza rehimi inipdir!
Shu saylawlara tayinlik bashlaly bari IN AZYNDAN adamlar korlukden achylyp kemchilikleri gormage bashladylar, lallykdan ayirip sholar barada aytmaga bashladylar, kerlikden ayrilip sholara gulak goyup bashladylar.
Ine turkmenistan.ru diyen sahypamyzdan:
Гурбангулы Бердымухаммедов намерен увеличить число вузов и провести пенсионную реформу

Кандидат на должность главы государства – временно исполняющий обязанности президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов встретился в городе Мары, административном центре Марыйского велаята, с избирателями. Во встрече, состоявшейся в Государственном драматическом театре, приняли участие представители учреждений и промышленных предприятий региона, общественных организаций и средств массовой информации, почетные старейшины и студенческая молодежь.

Tolstoý Gökdepe urşy barada

http://yaprakpress.com/htm/turkmen/gokdepe.htm

«Uruş we parahatçylyk» romanynyň awtory rus ýazyjysy Lew Tolstoý general Skobelewe çürt-kesik garşylykly garan şahsyýetleriň biridir. Tolstoý öz ýazgylarynda «Gökdepäni eýelänlerinden soňra, esgerleriň goragsyz garrylary we çagalary talamaga we öldürmäge gitmedikleri üçin, Skobelewiň olara arak berilmegini buýrandygyny, diňe şondan soň serhoş bolan esgerleriň talaňa gidendikleri» barada ýazýar...

Syndicate content