Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Lattice poligoni meydani 0.5-lik ucburclyklara bolmek

Shu matematika bilen gyzyklanyanlar ucin. Gonshy temada yazipdim, Mergan aganyn matematika proyekti Ruminiyanin adyna altyn medal aldy. Bu gyzyklyja zady Mergen aga bizin bilen (informatikleri) bile sorag cozjek bolup durkak tapypdy.
Informatikler bolup cozup bilmeyan matematiki soraglarymyzda komek sorap yuz tutypdyk (2004 tomus).

Mesele:
Lattice polygon berilyar. Shol berilen polygoni, meydani 0.5 bolan we depeleri (vertices) integer koordinatada bolan ucbyrclyklara bolmeli.

Lattice polygon:

Gunin hadysy

Tutanyerlilerin(adamkarciligin) in beyigi, senin bilen aragatnashygyny kesen shahsy gozlap tapmagyn (we habarlashmagyn), seni matac goyana (komek) bermegin we sana haksyzlyk edeni bagyshlamagyndyr!

— Hz.Muhammed(SAV)

Şammadyň 14-nji marty

(romandan bölek)
14-nji mart 198... ý.

Niçigеm bоlsa bu mеsеläni gaty aňsat çözdüm. Ejеmе hiç zadam diýmеdim.
Ejеm hiç-lе, оturlyşyk dоstlary diýen ýaly dоstlarym gеldi. Оglanlaň biriniň оgly bоlupdyr. Gidеli-gidеli diýip dyzadylar, näçе gitmеjеk bоlsamam günümе gоýman äkitdilеr. Ilki bada özümi buky ýerdе aýp iş edip оturan ýaly оňaýsyz duýsamam nämе: «Indi bu zatlary gоýdum, namaz öwrеnýän» diýip bоlýamy – içdim. Оbada оturlyşyklary sоwup ýörеn bagşymyz Annaşka-da bar ekеn, Marlеn mugallymyň оgly, gyjakçysy Ummanam ýanynda-da gоwy hеzil bеrdilеr. Magtymguly Garlyň ýoluna «Ak göwsündе gоşa-gоşa nar gyrmyzy gеýinipdir» diýip bir gygyrdy wеlin, içimdеn «Bu hеzilliklеrdеn galyp, nädip mоlla bоlarkam?» diýenimi duýman galypdyryn. Ýönе indi yzyňa dоlanjak gumanyň ýok. Оnsоň ahmyryma: «Aý, iň sоňky gеzеk içişimdir» diýip, gatyragam gitdim. Daňa gоlaý zоrdan öе gеldim. Ýazyň güni, hоwa-da gоwy. Hеmmе zat gül-ala güllük. Aý, araga taý gеljеk zat ýok-laý. Ruhuň götеrlip, ýazyňam ýaza mеňzäýýär. Şü Gurbanam gеpе ökd-aý, Annaşka dynjyny alanda güldürip-güldürip tas içimizi gyrypdy.

Tanyş boluň – ŞAMMAT molla

Gören kim? Görünen kim?

(romandan bölek)

...Namaz öwrеnip ýörеnimе-dе bir aý bоlup barýar. Оbamyzda Abdy mоlla diýip biri bar, şоnuň aýalynyň üstünе Akbibini ibеrdim. «Özi gеlmägе utanýar, öwrеnеr ýaly ýazgylary bоlsa bеrsin» diýdirdim. Mоlla aga bir tоpar ýat tutmaly zatlar ibеripdir. Оlardan diňе kulhuallany bilýän. Başda-ra dilim öwrülmän, taşlaýsamam diýdim, sоň ýenе şоl garry aýalyň nurana kеşbi gözöňümе gеldi-dе taşlamadym. Indi azaldyp barýan. Arada bir sadakada Abdy mоllanam göräýdim. Dоgrusy, оl mеni görüp saklady. «Nädýäň öwrеnýäňmi? Öwrеndim edеňsоň ýanyma, öе gеlip git. Mеn bir gün işläp üç gün bоş. Mydam öýdе» diýip içimе-daşyma gеçip barýar. Hеm: «Tüwеlеmе, namaz öwrеnýär» diýip, töwеrеgindäki ýaşululara buşlaýar.

Ynsanlary dini hat bilen gorkuzmak!

Salam Hormatly Agzalar!

Men kiçikam, mekdepde 5-nji synpkam, gysgaça aşakdaky yaly hat gelipdi:

'...pylany düyşünde 1 hepdanin dowamynda 40 adamyn imansyz ölüp dowzaha gidenini gördi, ona ....diyildi,...,eger şu haty 1 hepdanin dowamynda 10 kişa dagatmasan, onda siz erbet betbagtşylyga duçar bolarsynyz, eger dagatsanyz bolsa, onda sizin başynyza bagt guşy gonar! Alla Pugaçowa dagatmady, erbet kesele duçar bolup, naçe baylygyny yitirdi, gonşy obanyn çopany bolsa dagadyp, lotereyden maşyn gazandy,...'

diyen mazmundady. Başda gorkup, dagytmak hem islamanim üçin partadaşymyn partasynyn aşagyna oklapdym :)

Laptop aljaklara maslahat

tm_informatiklerine Guwanc Rozibayev yazyar:

Quote:

Salam Parahat
seret Centrino dan son CoreDuo son Core2Duo cikardilar
mana sorasan ortadan galanini alma, ya centrino al yada core2duo
yone bu wagtdan son dine bahasy uchin centrino alaymasan, in gowusy core2duo almaly.
yone onam entak alma menin pikrimi yada koplerin pikri hem diyip bilers. sebbai yany yakynda cykan tech product hemishe

bolmaly bahasyndan has hem kop bolyar, artykmach cykdayjy edilyar.
2. punkt bern linklerindaki 1. hp notebook diyshim yaly coreduo, otpadayet, 1 GB ram li alma, oni sonunda vista yada

konkurent bashga OS ulanjak bolsanam 1 GB minimum bolup galya, olam bir iki wagtdan son yuregine dusher, RAM mohum zat ozin

Aşgabat şäheri barada käbir zatlar

meniň obam - Aşgabat

Aşgabat şäheri barada gürrüň

Aşgabat barada ýazmak aňsat hem kyn. Aňsadyny saýlap paýtagt barada bilýänleriňizi ýazsam, onda siziň ýüregiňize düşdügim we wagtyňyzy aldygym bolar. Gowusy men size näbelli, eger belli bolaýanda-da okamak gyzykly bolan zatlary ýazjak bolaýyn, belki size peýdaly bolar.
Aşgabat barada gürrüňi onuň merkezi meýdanyndan başlalyň. Bu ýerde meşhur Milli kitaphana bar. Bu kitaphana özüniň kitap fondy we arhitekturasy bilen Merkezi Aziýada tapawutlanýandyr. Aşgabatly arhitektor Ahmedowyň ýolbaşçylygyndaky topar bu binanyň taslamasy üçin şol döwrüň baş baýraklarynyň biri - Lenin baýragyna mynasyp boldular.

Bu Saytdaky REKORDLAR Blogy

Salam Hormatly Agzalar!

Mundan on hem ukydyr, degishme(anekdot), toydyr nakyllar(atasozu) yaly bloglar acypdym. Indi bolsa shu wagta cenli bu blogdaky rekortlar barada acmak isleyarin. Ashakda bilyanjelerimi yazmakcy, belki yalnysh hem bolup biler, eger sheyle bolsa, onda sizden duzetmeginizi hayish edyarin!

Sag bolun!Telpek goy

UKY Blogy (Durmushdan)

Salam Hormatly Agzalar!

Bu babatda on bashga bir blog acyldymy biljek dal, yone shu wagta cenli durmushdan mysallar hokmunde birnace taze bloglar acyldy, ynha olardan kabirleri:
1-Uniwersitetden suratlarym;
2-Alymlaryn gyzykly bashdan gecirenleri;
3-...Gulkunc wakalar;
we sh.m. Men hem uky barada durmushymyzda bolup gecen wakadyr problemalary shu blogda yazmany makul bildim :) Belki-de in kop oz uky wakalarymy yazaryn diyip cak edyan!

Okan, lezzet alyn :)

Beyik Alymlaryn Bashdan Gechiren Wakalary.

Ine shu yere her kim ozunin alymlar barada bilyan wakalaryny yazsyn.
Mysal: " Einstein 25 yashyndaka seyle seyle wakany bashdan gechiripdir.."
Bize faktlar hem gerek yone gyzykly we gulkunchrak wakalar bolsa has gowy bolar.
Hazir men 1 ni yazjak.

Syndicate content