Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Doglan gunung Gutly bolsun hatyja

Menin Joram hatyjan Doglan Guni gechdi 24-ne. Oz hayyshy boyuncha achmadym welin, chydap bilmedim, olam sizden chykjak suyji gutlaglara, arzuwlara mynasyp gyz ahrym!
Jorkam howlukmachrak bolanson iiin suyji arzuwlar edyarin sana!!!!

Gezek sizden!!!

duysh-hush-olum

Salam gadyrdan agzalar!!!

gechen hepde men uchina gaty agyr gechdi. yzly-yzyna birnache egzamen ve ustesine-de sowukladym velin hem fiziki hemem moral taydan erbet yagdaya dushdum. Hudaya shukur, hemme zat yzda galdy. menem indi shol gunlerde kellame gelen bir pikiri sizin bilen paylashmak isleyan shu yerde...

Yahoogroups-daky türkmen toparlar barada?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmen forumlaryndan meň bilýän iň meşhur 2 forumdan biri-hä şu taýy :)

Forumlaryň daşyndanam Türkmenistan barada habar/portal, medeniýet tanadyjy, dini, bilim taýdan, resmi we ş.m. sahypalar bar.

Olaryň daşyndan bolsa, birmäçe sahypalar degişli toparlar bar. Meselem, yahoogroups, façebook, odnoklassniki.ru we ş.m. ýaly.

Meň şu mowzugy açmagymyň esasy sebäbi bolsa, yahoogroups-daky türkmen toparlary.

Üýtgeşik häsiýetler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu wagda deňiç köp sanly mowzuklar açyldy. Köp zatlar ara alynyp maslahatlaşyldy.

Indi bolsa, ýene şolarda agzalyp geçilen bir ýagdaý barada öňki goýlan maglumatlardan hem peýdalanyp, giňişräk pikirlerimizi paýlaşaýsak diýýän?!

Bilýänje ähli häsiýetlerimiz, ahlaky aýratynlyklarymyzyň atlaryny we gysgaça düşündirişlerini ýazyp, agzadyr myhmanlar bn paýlaşaýsak!

Sag boluň!

Yash mukdary

Salam!

Her kimin oz ongunde goyan maksatlary bar, ine sho hili hem yash maksadynyz bardyr. Kimdir biriniz 60-70 yashy gormek isleyansiniz, kimdir biriniz bolsa 100 yashdan hem gechmek isleyansiniz... Ine shu yerde meni gyzyklandyran sorag "Siz nache yasha chenli yashasam diyyaniz??? we name sebapden sho yasha yetmek isleyaniz???"

Jennet name zat? Name göz önünize gelyar?

Salam, yene-de gyzykly (iç-gysgynç) tema.
Jennet name zat? Name göz önünize gelyar?
Omar Hayyam bir goşgysynda:
"Jennet, Jennet diyyanleri, şerap bilen peri;
bir elimde şerap, a bir elimde bolsa peri bar;
Diymek men Dünyade Jenneti yaşap yöran ekenimda?"
yaly zat aydypdyr öydyan.
Yazanlarynyz dinin düşündirişleri bolup biler, emma men asyl sizin name göz-önünize getiryandiginizi bilesim gelyar?
Siz öldüniz, we yene oyandynyz, sonra jennete düşdüniz.
Jennetde nameler etmekçi? Nameler görmek isleyaniz??
Içinizdaki şeytany çykarynda hany..
:)

Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

Essalowmaleýik, hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Armaň-da okuwlar we işler bn!

Ýokarda blogyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ýetip gelýär. Adaty ýagdaýda 8-nji Dekabrda Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. Garaz, 8-12 Dekabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy bellener dünýäniň çar tarapynda musulmanlaryň arasynda, şol bir sanda Türkmenistanda hem. Elbetde, täsirini beýleki ynançdakylar hem alar, ýagny, programmalara çagyrylyp, soýulan gurbanlaryň etlerinden paýlaryny alyp we ş.m.

Aýna we finlandiýaly elf

Çagyrylmadyk myhman

Ýer ýarylmаdy...

Ýer ýarylmаdy...

Hаýa nämä gеrеkkä, bihаýalаrаm gül ýaly ýaşаşyp ýörä?
Bihаýalyk bilеn hаýa hаkyndа gürrüňе bаşlаdym. Bаşlаdymаm hаýa hаkyndа gürrüň etmеgiň özüniň bihаýalykdygyny duýdum. Özüm kim, hаýa hаkyndа gürrüň аçаrçа?! Аkyldаryň "Köwşüni pаlçygа bulаn аdаm bаtgаdаn gоrkmаz" diýеn sözüni gаlkаn edinip, dеgеnе gözüm mеndеn däl edibеrsеmеm bоrdy. Suwuň gаdyryny çöldе gаlаn tеşnе bilеr, bеlki, hаýa hаkyndа bihаýanyň sözlеrini оkаmаk hаs gyzyklydyr.

Derslar hakda

Salam agzalar :)))
men shu tayda mekdepdaki dersler hakda yazjak , nahili dersleri halayangyz , name sepapden halayan dersleng ichinde halamayan bolumleringiz hem barmy?
shular hakda umumy gurrungler :)

Syndicate content