Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gazagystan barada

Men ozumche pikir edyan, biz kabir yurtlaryn galkynysh tejribesini ulansak kem bolmazdy. Yone haysy yurdunkyny? "Pylan yurdynkyny" diyaysen, bagtyn yatyar! Taze moda bolan "ay biz bir yash dowlet, chaga ilki emedekleyar" sozlerini eshidyan char tarapda.
Shu gun pikirlendim, shu netija geldim. Bizin bilen YASHYT, kop zatlarynda bize menzesh dowlet bar - Gazagystan! Shu wagt ekenomikasy gowy osyar.
Sorag:
1. Gazaklaryn bizden name tapawudy bar? Name uytgeshik yeri bar?
2. Name uchin gazaklar parlap osyar we biz sholar bilen den derejede dowlet dal hazirem?

Dowledin pul paylamagy: gowy we erbet taraplary

Men belki yalnysh dushunduryandirin kop zatlara, sheyle bolsa aydarsynyzda...
Dowledin gelyan puly sowup bilmezliginde uly problema goryan men. Eyyam birnache yil bari bizde ekonomika we finans ministri yok. Dogrudanam, nama gerek?? Puly sowmagy olarsyzam basharyalar: 200 million $a ony gurmaly, 20 milliona muny gurmaly...
Bolya, gurlushyk gerekmish. Ony gecheli. Yone kawagt aydymchylar shol gurlushyklar achylanda oz paylaryny alaslary gelyaler, olar barym dambyr-dumbur edyaler we... 2 sagatda 10 mun$ alyalar...
Sheyle zatlary gorsem dushunemok. Turkmenistanyn Prezidentinin aylygy 1000$dan gechenok, resmi kagyzlara gora. Olar bolsa "oz fondumdan beryan" diyyaler. Ol fondy nireden alypmyshlar?!

Lukmanyn doreyshi hakynda erteki

Yurdun patyshasy duysh goryar. Duyshunde onun gulagyna “Her gun pylan yerdaki guya bir sacak corek okla” diyen owaz eshidilyardi. Ol tisginip oyanyar we sargydy berjay etmegin ugruna cykyar... yzy>>

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • SuleYmanYS 1 telpek goyyar we yazyar: "Hekayany haladym."

— Rowayat

Turkmen halk aydymlary

http://www.youtube.com/watch?v=WY0NtHfEee8
Shu aydymchy yali aydarmy hazirki "yildizlaryn" onusyny toplasan? Saryklaryn, tuweleme, bagshylary guychli bolya!
Turkmenistanyn yashlary halamasalaram, olardan chykyan dutar bagshylar, halk aydymynyn bagshylary gaty guychli bolyalar: Aman Shagal, Sahydursyn Garaja we sh. m.
Sorag, siz halk aydym dinledinizmi hakyky bagshydan? Dutar bagshy dinledinizmi?

Online agzalar

Beh, bu name diymekka?
Who's online
There are currently 5 users and 355 guests online.

ing son haysi kytaby okadynyz ?

gowy kytap okan bolsanyz biri birimize o kitaby okamasyny önereling.böyleje okama durumumyz artar.mysal üçin germaniyada adamlar işe gidenlerinde de awtobus yada metroda da gazeteleri okadykdan sonra oturdygy oturguçda (yerde) goyup gityarler ekeni,çünki menden sonra gelen adam wagtyny boş geçirmesin (yani aynadan daşaryk bakyp yoljulyk etmesin )o gazeteleri okap birzatlar öwrensin diye.bizem şonung için biri birimiz bilen bilgilerimizi baylaşalyng!yilda özümiz naçe kitap okayariz bilen barmy, ''işlemeyan demir poslar''diyipdirler .siz bu konu hakkynda name diyyarsiniz!

Okamayan halkyn yagdayi y-da okuw mohummi?

Biz shu yerde amerikanlaryn samsyklygy barada linkleri goyduk. Ine ashakda turklerin kop okayshy barada bir klip
http://www.youtube.com/watch?v=TzLdq1vqlNc

Sheyle klipleri tapmak kyn dal her dowletdenem. Yone sorag sheyle: okamak sheyle zerurmy? Bilmek sheyle bir mohummi? Owrenmek gerekmi? Klipde yash oglan "men ugrum takyk bilimler bolanson taryh yali zatlardan habarym yok" diyya. Shu pikir dogrumy? Yagny "men oz ugrumy biljek, bashga zatdan bolsa habarymam bolmasyn, bashymam chykmasyn mana bildirenok" diyen pikir dogrumy?

Bir seň bilen bakylyk bardyr... (G.Ezizow barada)

Bir seň bilen bakylyk bardyr...

(awtory Hydyr Amangeldi)

(kitapdan bölek)

Büzmeýinde oturýarkak Ürkül aga diýen goňşymyz bardy, purgun sürýärdi. Aulpoň mata-marlagyny daşaýardy, köneje, ýeke at goşulan purguny bilen. Gurbannazaram o wagtlar bolsa dört-bäş ýaşlaryndadyr-da welin, teý Ürkül agaň arabasyndan aýrylmazdy. Haçan görseň, oturandyr ýanynda gözjagazlaryny balkyldadyp. Şu wagtam: edil ýaňy ýaly, gözümiň öňünde. Nahar beýleki edip, Gurbannazary iýdirip-içirjek bolsaň Ürkül agany görmediňizmi? – diýip soraşdyrybermelidir. O wagtlar “RKKA” diýerdiler, “Stalin” kolhozy diýerdiler. Şol ilerligine giderdi, garry görgüli. Gurbannazaram gapdalyndadyr. Gowy adamdy bende. Gurbannazaram gowy görerdi. Ahyry pahyr şo ýolda arabasy bilen awariýa düşüp ýogaldy.

Mekdepler 10 ýyllyk

Howwa şu gun Berdimuhammedow karara gol çekipdir mekdep okuwçylaryna 10 ýyl bilim bermeli, talyp ýaşlara 5 ýyl. Şu wagtky 9-njy klasdaky okaýanlar gutarýar yöne biz ýaly 8-nji klaslar 10 ýyl okamaly. Pikirleriňize garaşýaryn.
saglygynyz

Saýlawlar barada

Ine aşakda goýaýyn Zaman gazetininiň habar bölüminden tapdym.

Zaman/tm wrote:


Türkmenistanda saýlawlary we sala salyşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda TDH-nyň habarçysyna gürrüň berilisi ýaly 65 saýlaw okrygynyn we 1625 saýlaw uçastogynyň ählisi saýlawlara doly taýýar edildi. Giň möçberli, düýpli işler geçirildi. Şol işlere ähli derejedäki döwlet düzümleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri çekildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlara taýýarlyk görmek ýurdymyzda hereket edýän saýlaw kanunçylygyna we halkara hukugynňyň kadalaryna laýýklykda geçirildi. Bu gün ýurdumyzyň saýlaw uçastoklarynyň ählisi saýlawlara doly taýýar edildi. Olaryň her biri öz wagtynda ses bermek üçin aýna gutular, şol sanda, göterilýän gutular, saýlaw býulletenleri we zerur bolan düşündiriş beriji we mestodiki edebiýatlar bilen üpjün edildi. Ses bermek üçin ýörite kabynalar gurnalan otaglar bölünip berildi. Her bir saýlaw uçastogy ygtybarly aragatnaşyk we ulag serişdeleri bilen üpjün edildi

Syndicate content