Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

GARAMURT hekaýasyny dolulugyna okap bilersiňiz

meniň gowy gören hekaýalrymyň biri.
1937-nji ýyllaryň repressiýasy döwründe ölüm jezasy berlen adamlary atýan adam (jellat) barada.
hekaýa dokumental esasda ýazylan.

www.yaprakpress.com -da okap bilersiňiz.
pikirleriňizi bu ýere ýazsaňyz awtor üçin gowy bolardy.
minnetdAr

Payhasly we peydaly sozler

Salam hormatly agzalar!

Bu blogy acmagymyn sebabi, belki, haysam bolsa 1 agzamyza bolsa-da, peydasy deger umudy boldy, ensalla, sheyle hem bolar. Tmolympiad.org sahypasynyn peyda sandygyna yene 1 bukja hokmunde :)

Bu babatda hemmanizden goldaw isleyarin!
Bilyan onat, payhasly soz, ayat, hadys we sh.m. sozlerinizi bu yere yazsanyz hoshal bolaryn!

Kop sag bolun!

Yşygyň tizligi geçilene meňzeýär!

Yakynda yalňyşmasam ýanardag bir ýaşulynyň Aýnştaýnyň teoriýasyndaky ýalňyşy tapanyny aýdypdy. Muny başgalary hem, baryp 2000-nji ýyllarda tapana meňzeýär. Ýşygyň tizligini geçip boljagy görkezilipdir. Ynanmasaňyz habary okap görüň.

http://www.cbc.ca/health/story/2000/07/20/speedlight000720.html

UTP Ligada Nissanyn Chykyshy

Nissa yenishlere dowam edyar! 4 Mart'ta Nissa komandamyz Picisan(Malaysia) bilen oynady. Oyun gaty chekilishikli gechip we 3:2 bolup gutardy. Komandamyzda 2 gol(1 pen-suratda) Batyr Jumayev hasabynda, 1 golam Musurli Zazu gechiripdir.


Shugunem Nissa-FoxRiver oynymyz boldy. Oyun 4-2 bolup gutardy.
Abdy Mamayev-1gol, Vepa Mollaniyazov-1gol, Serdar Halliyev-2gol.

Yalnysh "ylmy" teoriyalar

Barde ylym koprak isleyan bar. Men durshy bilen agyr ylmy zatlary goymalyn diyyan, dushunman, adamlaryn okasam gelmez. Men shu yerde oz bilyanje "ylmy" yalnyshlyklar barada gepleshmegi teklip edyan!

Haýsy gyz gowy?!

Salawmaleýkler!
Men ýene bir gyzykly tema açaýyn diýdim, bolmasa agzalar bir hili gyş ukysyna gidip barýalar, ýogsam ýaz geldi! :)
Ine diýeli siziň öňüňizde dilemma bar: yuwaş, gep çykmaýan bir gyza öýlenmek mümkinçiligi bar we beýlekisem okuwly, belki köpbilmiş, özem jidirdäp, az geplänok.
Haýsysyny siz saýlardyňyz? Näme sebäpli? Yuwaşy saýlap özüňiz hemme zady noldan öwrederdiňizmi ýa risk edip okuwly, köpbilmiş bir gyzy alardyňyzmy?!

Tmolympiad.org sahypasynyn peydalary

Salam hormatly agzalar!

Men shu sahypa agza bolanymdan bari, shu sahypanyn kop peydasyny gordum. Belki, menin yaly kop agza shu sahypanyn peydasyny gorendir, hokmany yagdayda.
Men hazir oz goren 3-5 peydamy yazayin, ynha olar:

1-UK habarlaryny sorayanlara :
http://tmolympiad.org/index.php?q=node/715
linkini;

2-Suratlarymy isleyanlere:
http://tmolympiad.org/index.php?q=node/878
linkini:

3-TM-nyn ykdysadiyeti barada sorayanlara:
http://tmolympiad.org/index.php?q=node/768
linkini;

4-Nahar resepti sorayanlara:
http://tmolympiad.org/index.php?q=node/849
ve
http://tmolympiad.org/index.php?q=node/996

Okan in gülkünç anekdotum

Içinde Isa pygamberin üstünden gülünya diylip seretman birazajyk obyektiw oylanyn. (In azyndan şu gezek:))

WILSON ÇÜYLERI

Türkmen grammatikasy we baş harp bilen ýazmak

Şu ýerde grammatika barada kelam-agyz ýazmakçy. Özüm türkmen diliniň köp kanunlaryny, atlaryny esasan, ýadymdan çykardym. Emma bir zady anyk bilýän, türkmen dilinde bir eseriň, habaryň ady ýazylanda her söz baş harp bilen ýazylanok. Biziň grammatikamyzda beýle zat ýok.
Soňky döwür köp görýän şuny, sebäbem... türkler şeýdýämiş, ýa beýleki habar beriş serişdelerem şeýdýämiş...
Ahow, biz türkmen grammatikasy barada aýdýas, başgasynyň grammatikasy barada işimiz ýok!
Bilýänjäňizi ýazsaňyz gowy bolardy.

oylenmakam Ejem oylenemson ayalym

Ayal mugallym sesiyany/sapagy gutarandan son tahtani supuryar emma bu hereketi men erkek mugallymlarda gaty bir gorup baramok.Bunu dine sapakda dal eysem sacak basindada gormek bolar.Ejesi,ayaly nahar bisiryar,Nahardan son erkekler turup gidyar yada gecip yatyar ayallar/ejeler sacagy galdirar arassalar.Meseleleri kopeltmek bolar,yone bu hereketler adamlan arasynda bolmaly zat yalak garsilanyar.Buna gynanmamak mumkun dal.

Syndicate content