Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Stambulda Magtymguly Pyraga Bagyşlanyp Konferensiya Geçiriljek.

Salam hormatly agzalar. Bu ayyn 24ne sagat 11:00 da İstanbul Ünversitesinin Edebyat fak.salonunda beyik şahyrymyz Magtymguly Pyraga bagyşlanyp konferensiya geçirilyar. Stambulda bolanlaryn (yada gelip biljeklerin) hemmesinin bu konferensiya gelmelerini hayyş edyaris.
Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul( Tramvay laleli duragynyn yany...)

Quote:

Salam oglanlar we gyzlar!

Dasary yurtda okuw ucin komek

Salam oglanlar we gyzlar men dasari yurtlarin birinde uniwersitetde okajak bolyan welin mana kim komek edip bilerka?
men gaybana okasym gelyar (za ocniy) belki dusunensiniz eger ukrainada, belarusyada belki gyrgyzstanda okayanlar bolsa komek etseler,
sebabi men su wagt isleyan isimin dasyndan okasym gelyar. komek edip biljek barbolsa gayrat edip jogap yazayin.

TASA 2010 / 4-nji Ýaş Alymlar Simpoziumy

Hormatly agzalar!

Nesip bolsa, bu ýylky simpoziumyň açylyş dabarasy Kolumbus, Ohio'da geçiriljek we ol 11-nji iýunda Ohio State Uniwersitetinde agşam nahary bilen başlanmakçy. 12-nji iýunda başlanjak simpoziumyň umumy temasy "daşary ýurtlarda akademiýada üstünlik gazanmagyň tärleri" bolmaly. Çykyş etjekleriň arasynda daşary ýurtlarda üstünlikli işläp ýören ýaşulylarymyz Yusup Azmun, Allaberen Aşyralyýew, Araz Toumadje we Edward Wells (bu ýaşuly hem türkmen ekeni) dagy bar. Mundan başga ýaş oglanlarymyzdan hem gyzykly temalarda çykyş etjekler bar.

Magtymguly Weli bolan

Magtymguly Pyragynyñ goşgularyny näçe okadygymça, oña bolan hormatym, sylagym has hem artỳar diỳmek bilen, mowzuk hakynda gürrüñimize başlalyñ. Öñünden duỳduraỳyn, bugün maña ne döw çaldy, özümem bilemok. Bir hili ỳazyşym mollymlaryñky ỳaly has resmi görünỳändir, emma ynanyñ, bu mowzugy ỳazmak hakynda eỳỳäm iki aỳ bäri pikirlenip ỳördüm.

Türkmenistan - Hytaý gaz geçirijisi

Orta Aziyadaky tebigy resurslaryň üstünde Orsiyediň tasiri herkime äşgär. Bu, elbetde Orsiyediň bu teriitoriyadaky önki häkimiýedinin we önden gurlan gaz geçirijilerinin hazire çenli alternanifsyz bolmagynyn netijesi.

Hazirki wagtda welin bu yagday üytgeje menzeyar. Sebabi Hytay Orta Azida hususan-da energetika pudagynda möhüm adimler ätmek bilen bu territoriyada öz tasirini artdyrmaga çemeleşyar. Hytay Orta Aziya yurtlary bilen energetika şertnamalaryny netijelendirmage we bu yurtlarda öran möhüm maya goyumlara başlady.

Bu Turkmen Ginnesing kitabyna girermi?

Gurbangeldining dine G harpdan bashlayan sozlerden duzilen heakyadyr goshgylary bar.

Gurbangeldi Miralyýew, Murgap etrap Medeniýet merkeziniň Usuly bölüminiň müdüri

Goňşyňy gozgasaň göçer

MISSIÝANER KIM? MAKSATLARY NÄME?

Salam hormatly we gadyrdan okyjylarymyz!
Men bu makalany türk dilinden uly höwes bilen terjime etdim, dykgatyňyza ýetirýärin.

MISSIÝANER KIM? MAKSATLARY NÄME?

Unsi ozune cekmage calismak keseli...

salam talyp yashlar we doganlar!

Ahyrym wagtlayinca hem bolsa ata watana dolandyk we durmu$a barde dowam etmek nesip etdi.
gelenime entek kan wagt bolmady yone unsimi ceken kabir zatlari payla$magy makul bildim.

i$ yerimin gapdalyndan gecyan koceden hergun ya$ oglanlar(kopusi), esasan hem ag$amara ma$ynyng magnitafonunun sesini polno acip iki yanga gatnap yurege du$yarler.

oyumin golayindaki mekdepde okayan ya$lary sinlayarin ka yarim we edep-erkam, durmu$a bolan garayi$, gisgaca panyata yaman pes.
bezenip beslenip birek birege gorunjek bolmak keseli diysen yayran.

Free Education in Sweden

Salam gadyrly doganlarym.

Şwejiýada mugt okamak mümkünçiligi bar. Ýagni, mudan ozal, we 2011 ýylyna çenli Şwejiýada okuwlar mugt, hem international hem domestik okuwçylar üçin. 2011 ýylyndan soň bolsa, international okuwçylar üçin tuition fee girizilýar. Şonuň üçin, indiki ýyl girip bilseňiz okuwyňyz mugt bolar. Okuwa girmek we dokumentleri tabşyrmak barada maglumat şu web sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

www.studera.nu
www.studyinsweden.se
www.studyinsweden.ru

meniňki aýtmak. Okuwlaryňyzda üstünlikler dileýän.

Durmush

Gysganç baýyň puşmany
Köp wagtlap näsag ýatan adam ahyry bu dünýä bilen hoşlaşypdy. Onuň yzynda iki çagasy bilen aýaly galypdy. Olar hem bir öýde kireýine ýaşamaly bolupdylar. Indi hemme zat onuň gerdenine düşýärdi. Öý kireýiniň tölenmänine-de esli wagt bolupdy. Öý öýesiniň olary öýden çykarjak bolmagy bolsa, ony has-da ünjä batyrýardy.
Öý öýesiniň üstüne gelip igenmegine çydam edip bilmedik görgüli, ahyry iki balasyny hem alyp, mesjidiň howlusyndaky harabalyga ýerleşipdi.

Syndicate content