Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

::..YARYK BEDRE...::

Hindistanda bir suwçy, bir taýagyň iki ujyndan bedre asyp, ony hem boýnuna dakyp suw daşaýarmyş. Bedreleriň biri ýaryk ekeni. Abat bedre hojaýynyň öýüne suwdan dolup barýan bolsa, ýaryk bedre diňe suwuň ýarysyny öýe eltip bilýän ekeni. Bu ýagdaý iki ýyl dowam edipdir. Suwçy her gezek hojaýnynyň öýüne 1,5 bedre suw eltip bilýär eken. Abat bedre doly suw eltýänligine öwünýäreken, emma ýaryk bedre işiniň ýarysyny ýerine ýetirip bilýändigi üçin utanç duýýar eken. Iki ýyldan soň derýanyň gyrasynda ýaryk bedre suwça ýüzlenip:

Gelin-gyzlaryň açyklygy – milletiň betbagtlygy.

(bir wagtlar bu makalany terjime edipdim. okamaga hödürleýän.)

Bagtly bolmak isleýän bolsaňyz, aýalyňyza gulak asyň!

Erkekler dünýäniň iş güýjiniň köpüsini eýeläp, zenanlardan has köp gazanç etselerem, maşgala durmuşynda aýalynyň sözüniň geçýändigini bilýän bolsalar gerek.

"Seni Soyyan" goshgyjyklar

Salam Gadyrdanlar!!!
dine soygi bolup dur sonky wagtlar. menem yazjak zadym shona degishli :) taze mowzuk achman durup bilmedim. her kim ashakda menin yazan setirlerim yaly bilyan goshgydyr, setirlerini shu yere yazaysa diyyan.

mana gelen biri:
"Seni Soyyan" sozuni sana menden bashga hich kim aytmasyn!
Dine mana sakla leblerini, seni menden bashga hich kim opmesin!
Ne bolardy her soyen soyulse eger, bu dunyade yshkdan gozel name bar?!
Gel gujagyma gir, hich kimin chozmane guyji yetmesin!!!

Gije

altynjy güni Nesil gazedinde çykdy. (Birinji gezek hekaýam gazetde-))

Gije
Bu hekaýa däl. Ýöne setirler toplumy hem däl. Munuň nämedigini saňa düşündirjek bolamok. Bu gije- meniň hyýalymda dogan, arzuwlarymda ýörjen-ýörjen bolan gije. Bu gün daş-töwerek şol gijä garaşýan ýaly. Hatda otagymam şeklini üýtgetdi. Olam meniň arzuwlaryma görä, arzyly myhman geljek ýaly taýýarlandy, dünýäsini täzeledi.

Ahhh...no comment

Türkmen köýnekleri we döwrebaplaşma

Men Türkmenistana gidemde hem haýran galdym, youtube'däki käbir täze klipleri göremde-de.
Indi türkmen köýnekleriniň ýeňini şeýle bir gysga edip geýýäler welin, egnine ýetip dur. Näme üçinkä?! Bu gelişýär eger ugruny bilseň, ýöne türkmen köýnegiň asyl uzyn ýeňlisi HAS gelişýä.
Ýeňsizi geýjek bolsaň, Ýewropa tipli eşigini geýeniň has gowy dälmaý?!

Gullerin manysy

Salam Hormatly hemmeler!!!
Yagdayjyklarynyz nahili? :) ay menin baran yerim flud bilen bashlayya :))) bolyar gepi uzaltmayyn...

Men bu mowzugy her kim oz bilyan gullerinin manysyny yazmaklaryny isleyan. Haysy guli kime bermeli... Haysy gul namani anladyar... Haysy renkli gul namani anladyar... we haysy gul......

ine menem oz bilenjami yazayyn, onrak bir yerlerden okap ozum terjime eden boldum :)

Ilkinji Bagul guller 50 000 yyl mundane ozal Aziyada osdurilipdir. (Dikiy) Baguller ondan on ilkinji bolup 35 million yyl on osdurilipdir.

Yzyny dowam et-3

bir gün aç garynja yere birzatlar çyzyp otyrka,elindaki çöp döwülya hay ..diyip söwünip çöpüni zynyada yere çyzan zadyna tüykürya we agşama çenli selpap yadap yatyar.Gije sagat 00:00 bolanda garynjan çyzan zadynda tüsseler çykyp başlayar.oýanyp görse tüsse onuň çyzan zadyndan däl-de tomzakdan çykýamyş. onuň başujunda tomzak tirýek tüsseledip otyrmyş.Garynja bat bilen bir urya welin tomazak neresse yere sinip gidyar. Garynja oz icinden seyle samrap baslayar: Blin senden basyldym halys..

Yupek

Arada bir gyz bilen tanyshypdym.Aslynda ondenem tanyshdym,yone beyle yakyn daldi oyd...garaz bu taylary mohum dal.Ol gyz HTTU-de talyp.Tekstil fakultedinde okayan ekeni.Menem ondan sho bada onden bari kellami agyrdyan zatlary soradym.Men bir zada dushunemokdum.Adamlar nadip sapakdan mata yasayarlar?Men muny simden setka yasamaga menzedyan,yone parametrler has kichi.Shu wagtky osen tehnologiya bilen,men muna gen galjak dal,yone mata eyyam 3-4 mun yildan bari bar.Shol dowurler adamlar nadip muny basharypdyrlar?Nadip shon yalak mehanizm duzupdirler we shol mehanizm name?Shu soraglary men shol gyz

Syndicate content