Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Zyna etmek howpy we ondan goranmagyn tarleri!

Ýokardaky soraglar, belki-de, köpümiziň özümize diýýän soragdyr ýüzlenmelerinden biridir. Bu babatda maňa-da jogapkär hökmünde elektroniki poçta arkaly sorag sorapdylar, ýöne sahypamyzyň (www.yslam.net/www.yslam.info) köpden bäri işlemeýänligi sebäpli hem-de bolar-bolgusyz bahanalar bilen jogap ýazmandym. Indi mümkinçilik bolan wagty elimden sypdyrmak islemedim.

Durmuş barada oýlanma.

Näçe günden bäri kä zatlar barada oýlanyp, gaýgy-gama batýardym. Köp zatlary oňatdyr öýdüp, ýerine ýetirmäge synanyşamda, “gaş bejerjek bolup, göz çykardy” diýlen ýagdaýa duçar bolýardym. Şol zatlar meniň yadyma düşdügiçe, olara çäre gözläp, ruhy harasat gopýardy mende. Kämahal çykalga tapman, bedenim duýgymy göterip bilenokdy. Şonda adaty ýagdaýda aglap, gözümden ýaş çykarmalydygyma gözüm ýetse-de “erkek aglamaz, iň azyndan dünýewi zatlar üçin!” diýen pikir bilen aglamazlygy saýlaýardym.

Ähde wepalylyk, ýagny, beren sözüňde durmak.

Iň kyn meseleleriň biri hem beren sözüňde durmakmyka diýýän ynsanlar üçin. Çünki beren sözüňi wagtynda ýerine ýetirmeseň, onda bu pany älemde sanalgyň dolup, baky äleme tarap göçüp gitmegiň ähtimal we bu ýagdaý, belki-de, söz beren şahsyňyz üçin bende hakyna sebäp bolup biler. Hak halallygy etdirilmedik ýadaýda, netijesiniň nähili agyr boljagyny özüňiz göz öňüne getirip görüň! Hem-de kimdir birine söz berip bermäniňizi, beren bolsaňyz ony/olary ýerine ýetirip ýetirmäniňizi ýadyňyza saljak bolup görüň hany!

a harpy

Yuregimin gapysy yapyk bilsemem,
Sana yazylyan,
A harpy her yerimde,
A harpyny menem bilyan..

A gyz sen kakan nireli
gozuni gashyny
owadanlygyny
kimden aldyn bileli

Ah sana name diymeli
Seni hart edip iymeli
Suratlandan yasan koynegimi
24 sagat geymeli

1 yyl on goren bolsam olerdim
6 aydan oldurmejek bolsan
Horladyp soldurmajak bolsan
5 ay son mana gelersin

...:::...taze yyl ...:::...

Hapbi Nyuw Yör hörmetli agzalaR!

Agzalarymyza Maslahat

Hormatly agzalar!

Men eger garşy bolmasanyz Sız bılen dowamly anketa gecırıp durmakchy (yonekeyje bılyanje usullarymda)Menın bu işimi halanlar mana arkayyn telpek goyup bılerler, yone men telpek ucın ıslemekcı dalö men barybır telpeklerımı sıze dagytmakcy. Mana anketalarymyn netıjesı gerek. Her gezekkı anketada ozunden onkı anketan netıjesını sıze habar bererın. Adymy gen gorman dogrusy bu menın yasayan yerımdakı lakamym.

ANKETA - 1

Sız şu sahypada yazylyan zatlaryn haysy dılde bolmagyny ısleyanız
1-tapawudy yok.
2-hokman turkmen dılınde

: : ( : ukyda gezyanler : : ) :

Salam Hormatly agzalar! Okuwlar işler (...) onatçylykmy?..
Bu gezek name diyjek bolyarka diyip içinizden geçiryanizi bilse boljak... Gepin tümmek yeri köpümiz yurtda(opşit:)) da bolup görendiris.. 20 adamyn arasynda bolsa hökman gije gepleyan, düyşünde gülyan, ya da aylanyan bardyr.. Terbiyeçi bolup görenler hasam gowy bilyan bolmagy mümkin.. Ya da yaman erbet hor çekyanler.. Gelin şolar barada yazjak bolalyn gyzyklyja bir zatlar çykmazmyka?...

Gurbannazar Eziz we Kerim Gurbannepesiň aragatnaşygy

Men köpden bäri şu iki şahyr barada pikir edýän. Ikisi bir wagtrakda ýaşapdyrlar. Emma olaryň biri-biri baradaky pikirleri, biri-biriniň eserleri baradaky pikirleri maňa belli däl.
Bilýäniňiz bar bolsa, şu şahyrlar, olaryň gatnaşygy, biri-biri barada aýdan sözleri zat bar bolsa goýsaňyzlaň! Ikisem iň soňky BEÝIK şahyrlarymyzyň hatarynda. Olardan soň şolar derejesinde entek ýazany men bilemok...

::..MUGALLYMLAR GÜNİ ..::

MUGALLYM
Mekdepde her mugallym öz okatmaly sagadyny okadyp, galan wagtyny öýünde ýatyp geçirse, çaga köçe terbiýesini alar. Köçede bolsa ol çilim çekmegi, betlik etmegi öwrener. Eger biz geljekki neslimiziň köçeden çekilmegini islesek, hökman maşgala terbiýesini hem mekdep terbiýesini göwnejaý guramalydyrys. Biziň ertirimiz şu günki çagalaryň

.. :: .. ADAMKÄRÇILIK .. :: ..

Synp okuwçylaryň goh-galmagaly bilen doludy. Şol wagt gaharjaň sypatly mugallym gapynyň ýanynda göründi. Synpa göz aýlap, tagtanyň öňüne geçdi.
Hek bilen tagta ullakan “1” sanyny ýazdy.
- Serediň, diýdi.
“Bu – adamkärçilik. Dünýäde eýe bolup biljek iň möhüm zadymyzdyr...
Soňra 1-iň ýanyna “0” sanyny ýäzdy we:
- Bu üstünlikdir. Üstünlikli bir adamkärçilik 1-den 10 ýasar.
Ýene-de bir 0...
- Bu tejribedir. 10-dan 100 ýasar.
Nollar şeýdip uzap gidýär: zehin, tertip-düzgün, söýgi...

Syndicate content