Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

::.. kim(kim) name bolasy gelyardi we haysy ugurda okayar? . ::

Salawmaleyküm hormatly talyplar we şona menzeşler! Kelleler alyp gaçyamy? Motorlar, karboratyrlar, şorowoylar, paşşipnikler zadam işleyami? (kabirinizki sypan bolmagy mümkin, sebabi synag hepdesi gutaryp gelyar) Gepin gysgasy kiçikaniz name bolasynyz gelyardi!(hemmesi dukdar ya da mollum diyayermika) ay yok-la .. Hemmamiz bir dal.. Okayan bölüminizi halayanyzmy? Ulalsanyz (gutarsanyz name bolmakçy?) İn sonky synpda okayakanyz haysy okuwy haladynyz? Birem ene atanyz sizin name bolmagynyzy(haysy kari saylamagynyzy) isleyardi.. ?

Goşgulary söýýänleriň burçy 4

HABAR BER – ŞEÝLEDIR

Magtymguly:
O nämedir, ýaşyl-gyzyl öwüsýän?
O nämedir, aýagy ýok, towusýan?
O nämedir, ýedi derýa böwüsýän?
Şahyr bolsaň, şondan bize habar ber!

Durdy şahyr:
Ol ekindir, ýaşyl-gyzyl öwüsýän,
Ol ýylandyr, aýagy ýok towusýan,
Ol balykdyr, ýedi derýa böwüsýän,
Bizden salam bolsun, jowap şeýledir.

- O nämedir, ýakasy bar, ýany ýok?
O nämedir, ganaty bar, gany ýok?
O nämedir, adam ýuwdar jany ýok?
Şahyr bolsaň, şondan bize habar ber!

-Ol kependir ýakasy bar, ýany ýok,

6-njy welaýata gezelenç

Baýram:
–Agajan aga Eýranly türkmenler barada gürrüň berseňizläň– diýipmiş.
Agajan aga-da gürrüň beripmiş.
Eýram barada.
Şondan bärem her kim Eýrana syýahat eden ýaly bolupmyş.

aslynda bu ýazgymyň ady «eýram täsirleri»-di.
ýöne men oňa «altynjy welaýat» diýesim gelýär.
sebäbi gürrüň Türkmensährasy barada...

--------

Eýran täsirleri (Altynky welaýat)

Ilki Dostluk döräpdir. Soňra bolsa Internet. Ondan soňra – Internet Dostlugy.

Meniň hem internet dostlarym bar. Olaryň biri – Ýusup Gojuk.

GUTLAG

hormatly tmolympiad-anyn ullanyjylary hemmanizi yetip gelyan taze yyl bayramynyz bilen gutlayan. size taze yylda berk jan saglyk., soygi, guler yuz we bashga onat zatlary dileyan. in onat arzuwlarynyzyn hasyl bolmagyny dilemek bilen ullanyjy muraderr......

Iň täze taryhyň şahsyýetleri

Şu ýerde iň soňky 1 asyryň içinde(töwerekleýin) ýaşap geçen dünýä belli şahsyýetlerden bilýänlerimizi ýatlalyň we näme üçin beýik adam bolandygyny, näme üçin ýatlanýandygyny aýdalyň!
Ine biri
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut#World_War_II_and_the_firebombing_of_Dresden
Amerikan ýazyjy Kurt Vonnegut, şu ýyl ýogalypdyr.
Ilkinji gezek Fransiýa tarap uçup barýarkam(tranzit üçin) ýolda jurnalda pikirlerini okadym we haýran galdym. Soň internede seretsem, gaty meşhur adam ekeni. Google'da gözläp görüň, isleseňiz!

Türkmen dilindäki sahypalar we olaryň Türkmen telewideniýedir habar serişdelerine täsiri?!

Hawa, bilşiňiz ýaly, biziň şu sahypalar internet ulgamy arkaly dünýäniň dürli ülkelerindäki agzalaryň bir-birleri bilen bir habarlaşmagyna, Tm-däki täzelikleri öwrenmegine, tanyşlardan dost tutunyp, nätanyşlardan tanyş tutunmagyna, köp mowzukdyr söwdalarda-da maslahatlaşylyp, bu babatda amatly ýagdaýyň bolmagyna sebäp boldy şu wagda deňiç, enşallah, mundan soňra-da dowam eder.

Guşlyk wagty – köp taraplaýyn iň amatly wagt. (Ashab-y Uhdud)

Gadym wagtlarda özüni halkynyň taňrysy diýip kabul edýän we etdirýän zalym bir padyşa bar ekeni. Onuň garry bir gurraçy (jadygöý) bir maslahatçysy bar ekeni. Padyşa oňa ýaşy ýetip ölmäkä birini ýetişdirmegini buýruk berýär. Olam ýaş bir ýigidi özüne şägirt edinip alýar. Ol oglanjyk wagtyň geçmegi bilen has ulalyp, kämilleşip başlaýar.

Tyg ýarasy biter, söz ýarasy bitmez!

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda tokaýda bir aýy bar eken. Günlerden bir gün tokaýa odun çöplemäge gidýän daýhanlardan biri ony görüpdir we gorkup gaçypdyr. Gaçyp barýarka-da büdräp, bir çukura gaçypdyr. Ol çukurdan çykmak üçin esli dyrjaşsa-da paşmandyr. Ahyrsoňy umydyny üzeňkirlände, hälki aýy gelip, ony çukurdan halas edipdir. Şeýlelik bilen olar dost bolupdyrlar.

Sabyr.

Iýen ýaly kabul et!

Bir wagtlar haýyr amallary gijikdirmän ýerine ýetirmäge çalyşýan bir adam bar ekeni. Ol öz nebsiniň isleýän zatlaryna ýok diýip bilmegi başarýan ekeni. Şol sebäpli-de ol haçanda nebsi buzly gaýmak(manty, pizza we ş.m.) iýmek islände wyždany bilen nebsine:”Iýen ýaly kabul et!” diýip, şoňa berjek pulyny öýlerinde haýyr üçin saklaýan gutujygyna goýar ekeni. Şol gutujyga goýlan pullaryň mukdary belli wagtdan soňra köpelip, oňat haýyr etmäge ýeterlik derejä gelipdir. Olam şol pula bir metjit gurdurypdyr.

Syndicate content