Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

O namedir? -II

Salam!
yene men :)

ine-de ikinji soraglarymy size yetirmek uchin taze mowzujak achdym.

alyn onda:

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, harap eder ishingi,
O namedir, birleshdirer bashyngy,
O namedir, uzak eder yashyngy,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, shypa bolmaz janynga,
O namedir, gozun diker dulunga,
O namedir, mydam yoldash bor sanga,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir?

Salam hemma!!!

Men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym, yazman.

Bu goshgyda "o namedir?" diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

Alyn onda:

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

Çopan we onuñ agajy barada hekaýa

Men okap haladym, belki siziñem göwnüñizden turar. :)

Ýaşuly çopan sürüsini otly meýdana çykaryp, özi şol ýerde bir alma agajynyñ aşagynda dem dynjyny alar eken. eger miweleriñ bişen möwsümi bolsa, agajyna ýuzlenip şeyle diyer eken: “hany goreli balam, bu gojaña bir alma ber indi”.
Şol bada onuñ öñüne bir alma gaçan. Özem iñ owadany, in süýji bişeni. Ýaşuly çopan ýanyndaky çakgysyny çykaryp, almany böleklere bölüp gatyk we çöregi bilen iýenden soñ, kakasyndan galan Gurhanyny okamaga başlar eken.

Nirede okamaly - Erasmus Mundus scholarships

Gechen yyl Turkmenistandan bir student bu fondun komegi bilen okamaga bashlapdyr.

Beliki-de bashga turkmen studentleri hem guyjini synap gorerler...

ashakda bu saita girmek uchin linkler bar...mumkinchilikler oran uly...

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/univ/scholar_en.html

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html

Aspirantura we doktoranturanyň kwotalary we şertleri belli boldy.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynda ylmy işgärleri taýýarlamak baradaky düzgünnamany tassyklaýan karara gol çekipdi.

::..maşgalada in uly bolmalymy ya da in kiçi? ..::

Salam hormatly agzalar ! (we myhmanlar) Onatmy yagdaylar? İçler zatlar geçman durmy? Ay saklatyan bolsa bolya la galan zatlar onat bolup gider.. Size bir soragym bar.. Maşgalada in uly bolsan gowymy ya da in kiçi.. Ortanjy bolsan nahili hezillikler bar ?

Ýolötende ýene bir gaz ýatagy

Günorta Ýolöten ýatagyndaky 102-nji gözleg guýusynda geçirilýän toplumlaýyn geologiýa-geofiziki barlaglaryň barşynda ýene bir gaz ýatagynyň üsti açyldy, bu ýerde barlag geçirilen mahalynda uglewodorod ýangyjynyň senagat derejesindäki güýçli akymy ýüze çykaryldy. 3967 we 3990 metr çuňlukda ýangyçly gatlagyň üsti açyldy.

Goşgulary söýýänleriň burçy 5

mende ol tema gaty yuwash achylyar, shonun uchin indi bu yer
de dowam edayelin eger kyn bolmasa!
alyn onda, yalnyshmasam Kerim agamdan yatlama

Yatlamadan
Görmekçidim bagtymy
Gyş günüdi.Guşlykdy
Gyşda söyging wagtymy
Ah yaşlykdy yaşlykdy

Ne gyş guyzi bilyar ol
Ne gündizi bilyar ol
Dinge gyzy bilyar ol
Giden göwni hoşlykdy

Saldyng başa na gün gyz
Nira baryan sagin gyz
Bagül gabak,bagül gyz
Göz ümledi daş çykdy

Ene gyngyr bakmady
Myhman diyip çaklady
-Yumurtganyz yokmydy
-Wah,ketegmiz boş çykdy

Çyn aşykdym hoçjettim

Hatyra güni mynasybetli, şehitlerimize näme sowgat edip bileris?

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, 12 Turkmenbashy ayi (Yanwar) Hatyra günidi. 1881-njy ýylda Gökdepe galasynda şehit bolan on müňlerçe türkmenleriň ýatlanýan, olaryň ruhlaryna bagyşlap, aýatdyr töwir okalýan gün.

3 gun gija galan hem bolsam, shol gün mynasybetli şehitlerimize näme sowgat edip bileris? Bu soraga bir-iki hekaýa bilen jogap bereýin:

Sogap paýlanşygy

:..: w e s y e t l e r :..:

Salam mahriban nemeler! Ay nemedaray.. Agza diyjek dal welin diymeli bolya da.. Natjek?!:) Şony aydayayayyn diyip geldim bolya onda saglykda görşelin.. Hökman bir zatlar yazmaly my name? Ay bor la gaharlanman.. Kimin haçan o tarapa nahili yagdayda nadip gitjegi belli dal.. Şeyle gerek?

Syndicate content