Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

Türkmenistanda dynç alyşymda

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Tm-a 4 Mart-22 Mart aralygynda baryp gaýdypdym. Köpiňiz bilýän bolsaňyz gerek.

Gitmegimiň asyl sebäpleri:

1- 9 Martdaky duşuşyk;
2- 19 Martdaky iň ýakyn dostumyň toýy;
3- Öýmüzdäkileriň öýlenmegim baradaky ýagdaýyny çözmek;
4- Watanymyzy, ene-atamy, dost-ýarlarymy görmek;
5- Dynç almak we ş.m.

Ilki Londondaky tanyşlarym bn görüşip, sagbollaşaýyn diýen niýet bn aýlanyp çykdym, hatda, kiçijek oturlyşyk hem boldy diýseň boljak.

.. ... kellige 1000 adim ... ..

ahyr yazmaly boljagow.. neme.. önler magazine giremde egin eşige zada seretyadim.. juda bolmasa köwüş kaloş eyleki anyry bari zatlara seretyadim indi bolsa bioxcyn diyip bir zat bar.. saç çykarya diyya mi namemi.. pul süyşürip bolsa şondan almaly.. şolaryn bahalaryna seretyan. reklama zada seredemde de laptoplara gepin gysgasy tehnologiya harytlaryna seretyadim.. a indi bolsa dine saça degişli reklamalar göze yakymly gelyar..esasan şu saç ekdirenler bara .. yaman halayaney şo reklamalary.. ayna dagyn serederlik galmady... aslynda blog açmaly taze diyipdim ..

Adam ozunin kimdigini bilmeli!

Ozunin kimdigini bilmeyan we tanamayan adam nadip rahatlyk tapar hem-de bagtly bolar .Eger kimde kim ozunin kimdigini bilmek islese ,onda asakdaky soraglara ozunizden jogap tapmaga calysyn.
1 Name ucin men bu dunya geldim ?
2 Bu dunyade yasamagymyn maksady name?
3 Menin bu dunyade yasaysym kamil derejede planlasdyrylypdyr .Onson menem kamil bir sungat eserimikam ya-da sadaja gurlusmykam ?
4 Durmusda goz onumde goyyan maksadym barmyka ya-da bos bosuna yasayarmykam ?
5 Menin atam Hezreti Adammy(a.s) ya-da maymynmy?

Gyzlar/gelinler gowja nahar...

Bişiren naharyňyz, nähili siziň sungatyňyz bolsa, äriňizem şeỳle…

“Är nahary nähili bişirilỳär?” Bu sorag birhilek gelip biler. “Är nahary näme diỳmek?”

Ahyrzaman ýakynlaşýa ýa-da adamzadyň soňky günlerine tarap ýene bir ädim

Şu wagt gijäň ýary, ertirem iş kän. Ýöne men gözüme syh kakylan ýaly gije çenli oturmagy öwrenipdirin.
Täzelikde ACSiň(American Chemical Society) "Chemical&Engineering(C&EN) News" jurnalynyň täze sanyny okadym. Öňem bärde şu temada ýazypdym, himiýa tarapdan. Täze okan zadym indi ahyrzaman ýakynlaşmagy başga tarapdan ele alýa. Öň klimat üýtgeşmeleri, ýangyç we ş. m. problema bolsa, indi... BIOHIMIÝA!

Wakalaryň daşky ýagdaýlary näme diýýär, iç ýüzleri näme diýýär?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugünlerde kän blog açmadym welin, açasym gelip gitdi, ynha-da, netijesi :

Köplenç beýleki ynsanlarda säwlik ýa-da säwlikler göreris. Ýöne özümizde hiç säwlik görmeris ýa-da görmek islemeris. Kähalatlarda bolsa, wakalaryň daşky genuine aldanyp, ýalňyş kararlar çykaryp, netijeleri hem şoňa laýyklykda baglap bileris. Muňa örän oňat iki mysal bermek isleýärin.

1- Hz.Musa(a.s.) we Hz.Hyzyryň(a.s.) ýolagçylyklary:

AbadanSPOR

in sweji habarlar nesip bolsa hemmesi bu yerde. bizden ayrilman!!!!!!!!!Telpek goy

::gülüp bir hezil edin::

Salam ! İne size gerek bolsa.. güler yaly zat..
Birem yekeje sorag .. aranyzda şular yaly wakalardan haysam bolsa başyna gelen bar bolsa yazsa öran hezil bolardy..
Bişip gören zat eden hökman bardyr.. Ya da eşekden yykylan.. yalnysyp nas atan.. garaz yatlanynda yylgyrtyan bir zatlara çykar..kiçikaniz azaşanynyz haysy.. ya da bolyan yerlerinizde gorjalasanyz bir zatlar çykayjak yaly..

http://www.youtube.com/watch?v=hoBaq3wEHpA

::..toyy nirde nadip etmeli..::

Salam gadyrly agzalar!

Syndicate content