Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gyrgyzistan'da "okuw"

Salam saytdashlar!

May ayinin songlarina golaylaship bashladik. Bir okuw yili sonlanip baryar. Tomus gapida. Bu bolsa bir manida taze okuw yilinin bashlajakdiginin bushlikcisi.. Yagday sheyle bolanson herkim oz balasinin okuwini alada edip bashladi..

Sheyle pursatda menem oz yashayan yurdumin yokary bilim meydancasi barada kelam-agiz gurrun berayeyin diydim.. Sebabi "Corrupted Nesil&Taze Nesil" blogunda-da azda-kande agzap gechishim yali aldawciliklar kop bolyar KG okuwlari barada..

Gitdik onda..:)

Corrupted Nesil & Taze Nesil

Salam saytdashlar!

Aslymarly'nin acan "Afrika we Turkmenistan" blogunda oran derwayis meseleler barada oran onat pikirler beyan edilipdir. Haysi pikiri okap gorsem (yalnishligi dogruligi hem otnositel, hemem ayri mesele) mana pikirlenmage taze penjireler acyar. Agzalan herbir pikiri taze gadamlara badalga hokmunde ulanmak mumkin. Hakikatdanam berekella diyaymeli. Bu yerde takik yuze chikyan in guycli anik netije: Yashlar, oz yurtlarinin gelejegi barada hakikatdanam alada edyarler.. Yurdun dertleri bilen gam deryasina chumup, begencleri bilen begenyarler icgin..

Şükür!

Salam tmolympiad'yn agzalary we myhmanlary!

Şu hekaýajygy meniñ iñ gowy görýän joram gürrüñ berdi..jorama hem bu adamlary hakyky durmuşda görüp tanaýan adamyñ gürrüñ beren hekaýasy..men düynki gün ondan gaty görüpdim. Düşünşdim soñ. Sagbolsun, maña görä sabyrly we giñ adam bolany üçin..
Maña, bize şu halymyza Alla şükür etmäge yene bir mysal bolup biljek hekaýa.

“Iki garryja el bilen hereketler bilen bir zatlar bir birlerine düşündirip barýan ekenler...

Goşgylary söýýänleriñ burçy 6

Şu sahypada köp agzalýan temalarymyzdan biri söygi, mynasyp ýar, maşgala hakynda Magtymguly akyldarymyzyñ hem birnäçe setirleri...

Şahyr söýup-söyulmegi, birek biregi tanap maşgala gurmagy undeýär.

”Magtymguly, nesihatym bolmasa,
Sana geçmen hiç kim gulak salmasa,
Ýigit göwun söýenini almasa,
Dynç alyp parahat ýatyp bolmaýar.. ”

Maşgalada ýagşy zenanyñ ornuny kesgitläp, akyldar şahyr şeýle diýýär:

”Ýigidiñ abraýy ýagşy zagyfdyr,
Ýagşy zagyf näkes äre haýypdyr..”

Китабдан бир парча!

Даххак ибн Музахым шейле диййәр:[1] «Гур­ханы ят тутуп, соңра унудан адам, оны диңе бир гүнә иши себәпли унудар. Бу ягдай Ал­латагаланың: «(Эй, ынсанлар), сизе бир бела етсе, диңе өз эллериңиз билен эден ишиңиз (гү­нәңиз) себәпли етер. Ол көп (гүнәлериң җе­засыны бермезден) багышлар»[2] аяты билен кесгитленендир.

::bulary bilyarmidiniz::ya da ::muny bilmek gyzykly::

SSSSSSSSSSSSSSS... salam ... aşakdakylaryn hemmesini okamazdan ön bilyadim diyene telpek.. dal:) gyzykly bolandyr diyen temenni bilen vVv

PS: terjime

:: türkmençe yazgylar yygyndylary::

Salam hormatly agzalar we myhmanlar! uzak wagtdan bari açayyn diyip yören mowzugymy şugün açayyn diydim.. Kimem bolsa biri açmalydy.. Belki sizi azajyk oylanmaga duçar eder.. belki sizin yalnyzlygynyzy paylaşjak yoldaş bolar.. belki de suwun guma sinişi yaly yüreklerinize sinip gider.. ya da daşy ölleyşi yaly ilki öllar.. sonam gurap gider.. ay munça edebiyat yeterlik bolandyr la.. kan bulaman göni aydayayyn la.. Şu yere gysgaça gyzykly rowayatdyr hekayatlary başdan geçirmeleri goymakçy..

Gutly Bolsun.

Salam hormatly agzalarymyz we myhmanlarymyz.Men bu blokda Türkmenistan Döwletimizde bolup geçen taryhy wakany yazayn diydim. Buşluk!!! Ata Watanymyz Türkmenistanda taze bir etrap döredildi.Mary welayatynyn Oguzhan etrabynyn yanyndaky Jojukly düzünde taze Altyn Asyr etraby açyldy.Gutly bolsun.Watan üçin peydaly etraplaryn biri bolsun.

www_turkmenistan_gov_tm wrote:

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň KARARY

Mary welaýatynda Altyn sähra etrabyny, şeýle hem bu etrapda obalary, geňeşlikleri we daýhan birleşiklerini döretmek hakynda

Iň owadan Kuran okanyşy

Şuny diňläp hiç ýadamok!
http://www.youtube.com/watch?v=UVFc1MzLEC8&feature=PlayList&p=9A20F7F4355C69B2&index=1
Bir hili gaty mylaýym, ýüzip barýamy?
Şu wideony görsem bir hili bolýan... aýlanasym gelýä hemme musulman ýurtlara
Alla bizi bagyşlasyn!

Ýaş alymlaryň ikinji simpoziumy

Salawmaleýkler!
Aprele gelip düşdik, tomusa wagt az galdy. Indi şu ýylam duşuşyk gurnamak planlar bar.
Agalar telefon etdiler, email atdylar, az-kem gürrüň berdiler planlar barada.
Amerikada bolup PhD ýa Master edýän bar bolsa, habardar boluň!
Ine Kakajan Kömür agadan alan emailimiň käbir ýerlerini aýyryp şu ýerde goýjak, tarypyny diňläň :)

Syndicate content