Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bolan ülkeleriňiz, olaryň şäherleri we aýratynlyklary?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Blogyň adyndan hem belli bolşy ýaly, siz şu wagda deňiç giden we häzirki bolýan ülkäňiziň şäher atlaryny, olaryň aýratynlyklaryny, oňat we kem ýerlerini mümkin bolsa ýazaýsaňyz!

İylip içilmesi jaiz dal goşundylar

Dünýäde dürli medeniýetleriń dowam etmegi aslynda täsin we adamzat ýaşaýşyna özboluşyna bezeg. Mundan başga-da müń hikmeti bardyr munuń. Her haçan-da bolsa nähilidir bir ideologiýanyń wekilçiligini adamlara nygtamak maksadyna eýerip ýaşasań munuń özboluşly gyzygy bar. Dogry haýsy ideologiýanyń nähili saz çalýandygy başga gürrüń. Menem indi gepi köpeltmän size aşakdaky goşundylaryń sanawyny bereýin. Olar yslam dinine görä takwa meselesinde gaça durulýan goşundylar:

Türkmenistandaky gezelenç ýerleri?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bärik gelip, kä ýerlere kämahal dynç almaga gidýäris. Şol ýerleri görüp ýörkäm, kämahal tm-däki okuw wagtynda giden ýerlerimiz ýadyma düşýär. Tomus duşuşyk+lar gurnaljaga meňzeýär, hatda, dürli welaýatlarda gurnalmagy ündelýär.
Şu sebäpli, tm-däki dynç alyş merkezleriniň, piknik ýerleriniň sanawyny şu blogda jemläýsek nädýär?!

Men bilýänjelerimi ýazmakçy, sizem ýazsaňyz minnetdar bolaryn!

Galyň sanawy we netijeleri

Öňem galyň blogy bardy, uzap gitdi we galyň barada köp zatlar ýazyldy. Indi şu blogda galyňa
1- nämeleriň;
2- näme sebäpli;
3- näçeräk mukdarda;
4- kimler tarapyndan;
5- kimlere niýetlenilip we ş.m. sebäpli zatlary, gysgaçasy, galyň sanawyny (spisogyny) bilýänler ýazaýsa. Meniň-ä başym çykanok bu zatlara, ýöne indiki ýyl başymyň azda-kände agyrjagy welin görünýär.

Şu galyň sanawy zerarly:
1- Näçe niýetler goýbolsun edilendir?!
2- Näçe maşgala gan aglandyr?!
3- Naçe söýgiler netijesiz galandyr?!
4- Näçe kişi gaçandyr?!

Çaga söýgüsi we ýitgisi

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

:: bermek ... ::

Aralykda (2-3 gün ön) TM'dan türkmen tajir agalar (esnaf) gelip gitdi.. 23 töweregi yaşuly bardy.. Olar bilenem tötanleyin duş geldim.. Bile kebap iydik.. Olary şahere ayladyk we diysen hoşal bolanyny gördük.. Yöne gürrünimiz olar hakda dal de olaryn işi hakynda... anyyeti hakynda .. kebap iyip bolanymyzdan son tanyşmak nesip etdi.. "men pylany pylanyyew

"Spiderman" imperiasy, we onun bastutanlygyndaky yuze cykyp baslan netijeler.

Howa hakykatdanam spidermenin kerebi yaly.
Bizin hazirki hokumetimizin basyny spyderman, asagyndakylary bolsa onun kerebi diyip atlandyrasym gelya.
Bisimiz yaly garassyzlyk alanmyza 16-yyl boldy, yone hazirem sol bir sistemalar sol bir eden-etdilikler , hokumetimiz henizim sol haramhorlan elinde.Gonsy bloglan birinde agzap gecilsi yaly, gornusune gora taze neslin ylymly bolmagyny islenmeyan yaly , cunki taze nesil gelse, hazirki "kerebi" yyrtymaly bolya taze sistema baslamaly bolya.Son ucinem taze halal okap dowlete halal islap berjek talyplara YOL YOK .

Sonky ULTIMATUM

Bu yazgymdaky yuzlanmam hemmelere dal-de dine Mergen we onun yaranlaryna degishli !!!

Diktatorlyk+Owgisoyerlik+menmenlik=Kemciligini yatdan cykarmak

Howa bilsimiz yaly onki prizidentimiz Turkmenbasy(Alla ondan razy bolsun) dunya syyasatcylry tarapyndan "diktator"
diyip tanalyardy , diktator hem bolsa yurdun duybuni tutdy Turkmenistan gaty cokgunli yagdaydaka osdurip arabany yola saldy, indi dine araban tizligini caltlandyrybermeli.
Ilkinji yurdun duybuni tutujy prezident ucin diktator bolsada, sagyr bolsada , romantik bolsada ayyp dal sebabi hemme zady basdan baslajak bolsan hemme taraplayn bolmaly bolya , hemme zady kellani sokmaly bolya , son ucinem onki prezidentimizn hereketlerini erbet goremok.

Syndicate content