Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmenistandaky täzelikler?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mowzugyň ady "Tm-da tazelikler?!" diýlip ýazylsa-da, men täzelikleri ýazjak bolup däl-de, bilýänlerden öwrenjek bolup ýazdym. Okap lapykeç bolaýmaň täzelik(ler) görüp bilmän :)

Ýöne ýene-de Tm-dan gelen dostlarym we tel arkaly käbir habarlary eşidýärin.

Ýene bir zat: öňem bu babatda mowzuk ýa-da mowzuklar açylan bolmagy mümkin, ýöne täzedenem bir ýazaýalyň, öwrenäýeliň diýen niýet bn täze mowzuk halynda açmak ilsedim, enşallah, höküwmet heläk edäýmez-le :)

Ýaş Amangeldiniň wepat habary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

:: öwrenişmek ::

Waleyk salam hormatly agzalar! Göni tema geçjek men a aylap oturman.. Bizin mollumlarymyzy öye zada myhmançylyga çagyranymyzda nahili lezzetli nahar bişirsegem iyip bilmeyanleri hemmamize malim bolsa gerek.. Kabir türkde (ya da daşary yurtda:) okan bolan bolan bolup gelen oglanlaram iymediksiran bolyamy ya da çyndanam öwrenşip bilenokmy?

Mübärek Berat gijäňiz gutly we bereketli bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ertirki agşam mübärek gije bolan Miraç gijesini görmek we islänler üçin ony ýerine ýetirme mümkinçiligi/bagty miýesser eder, enşallah!

Berat Gijesiniň bäş aýratynlygy bar:

1. Ähli hikmetli işleriň aýrylmagyna başlanmagy;
2. Bu gijede ediljek ybadatlaryň gazandyrýan sogaplarynyň beýleki wagtlardakylara görä esse-esse köp bolmagy;
3. Ylahy rehmetiň bütin älemi gurşap almagy;
4. Allahyň bagyşlama mukdarynyň köpelmegi;

Agzalar bn baglanshykly wakalar...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kella "shu sahypan agzadyr myhmanlary bn bu sahypa bn baglanyshykly bolup gecen wakalaryny paylashalyn!" diyen pikir geldi.

Men Tm gidemde gorushipdim kabirleri bn. Olaryn suratlaryny hem goyup, wakalary aydaysam diyyan az-owlak. Bugunlerde sahypan gyzygy adatdan dasharyrak welin, belki, az-owlak gozganaysyn diydim :)

Men ashakda bashlamakcy, sizem sheyle waka we surat bar bolsa goyaysanyz!

Sag bolun!

Happy Tree Friends = sadiyan agacdan dostlar

howwa kopingiz bilyansiningiz. happy tree friends diyip bir flash animasyonu.
yone icinde "extremely violent" (asiri siddet, turkmencesi name bilemok :(( ))
bolani ucin kan cagalara maslahat berilenok. shu wagt youtube da da bar bir epesling yarisi yali.. mena haladim siz nahilek goryangiz?

linkler;

http://www.youtube.com/watch?v=yr3e50OyDSo&feature=user
http://www.youtube.com/watch?v=7lL6hdi588g&feature=user

basgalarinam gozlap tapip bilersingiz

bular sheyle gowy dost ekenler.. seredip gorsengiz bilersingiz..:D:D

Bugün Miraç gijesi - gutly mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün Miraç Kandili. Bu kandil mynasybetli, ähliňizi gyzgyn gutlaýaryn! Bu mubärek kandiliň Biribar tarapyndan sizler üçin haýyrlara, bereketlere sebäp edilmegini dileýärin!

Miraç Kandiliňiz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz kabul bolsun!

PS: Aşakda Miraç gijesi barada maglumat goýmakçy.

Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men soňky wagtlar käbir zat bilen gyzyklanýaryn:

1- Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!
2- Daşary ýurtdan bir şereket bilen şärikleşip, şereket açmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?! Şol daşary ýurtly biznes eýesiniň wiza ýagdaýy nähili bolmaly?!
3- Ýokardakylar bolaýan ýagdaýynda, döwletimize aýda/ýylda näçe mukdarda salgyt tölemeli?!
4- Bular üçin döwletmiziň haýsy jogapkär guramasyna/şahsyýetine ýüz tutmaly?!

Habardar etmelimi ýa ýok?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy-ýakynda we öňräk başymdan geçen iki-üç wakany size gürrüň berip, bu babatda siziň pikirleriňizi öwrenmek isleýärin. Ynha, waka:

1- Bir dostumyň toýy bardy we toýuna gidipdi. Onuň toýuna bärdäki käbir dostlarymyz gidip bilenokdylar okuwlary sebäpli. Aslynda, şol dostum bn bärdäki dostlarym gyltyzrak tanyşdylar, şeýle bir ýakynam däl. Olara şonuň üçinem aýtmandym dostumyzyň toýy barada. Soň bir saý-sebäp bilen habar hökmünde aýtdym welin, olar bilen aramyzda şeýle gürrüň geçdi:

:: hezil günler ::

Geçenlerde jübimde yol pulumyn yarysyna yetjek pulym bardy.. We uniwersitetdedim.. Gowy göryan oglanlarymyn biri gabat geldi.. "Yör stol tennis oynaly. . " diydi.. Köplenç stol tennisi şol oglan bilen oynayan.. Özem gowja oynaya.. Edil şo wagta öye nadip gaytjagymy alada edyadim diysem yalan bolmaz.. tanyş biri duş gelmezmika diyip içimi gepledip yörün.. Garaz onunam edil menki yaly puly bar ekeni. Stol tennisinem kireyinin pulyna ikimizin jübümizdaki pulymyz zordan yetyar.. Garaz nam bolsa şo bolsun diyip gitdik we oynadyk.. Yadap çykdyk we azajyk dynç aldyk..

Syndicate content