Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

ŞÜKÜRLILIK.

* Eger şu gün irden sag-aman oýanan bolsaň, şu hepdede dünýäsini täzelän 1 mln. adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger hiç uruş görmedik, tussaghana düşmedik, ezýet çekmedik we açlyk görmedik bolsaň, dünýädäki 500 mln adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger öýden çykan mahalyň bir bela duş gelmek, tussag edilmek we ezýet çekmek ýaly gorkyň ýok bolsa, 3 mlrd. adamdan gowy ýagdaýdasyň.

* Eger diňe iýjegiň, geýjegiň, öz jaýyň we ýatmaga ýeriň bar bolsa, dünýäniň ilatynyň 75 prosentinden has baýsyň.

Abdyrahman Jamydan bir hekaýat.

Bir sopynyň Käbä gidesi geldi,
Oňa “gitme” diýen enesi boldy.

Enesi näsagdy, takwa sopy hem
Enesini togap ederdi her dem.

Ene öldi, sopy satdy öýüni,
Ýene-de ol Käbä berdi küýüni.

Elli dinar boldy öýden düşen pul,
Hasa alyp ýola düşdi bu ogul.

Barýar sähra bilen geýip nagleýin,
Teşnelige boýun, açlyga boýun.

Ýöredi, ýöredi, menziller aşdy,
Bir gün welin, galtamana sataşdy.

Ol diýdi: “Eý, sopy, kisäňde näm bar?
Gapjygyňy ýyrtjak bolýarmy dinar.

Jahankeşde sopy – dogruçyl ogul,

Rodney & Jeffrey (Sneijder)

Hemmämiziň hyýalymyzda gahrymanymyz bar, we şoňa meňzejek bolýarys. Şoň yzyndan gitjek bolýarys. Käbirlerimiziňki meşhur adamlar käbirimiziňki kakalarymyz, ejelerimiz we ş.m. Käbirimiz gahrymanymyzyň ýeten derejesine ýetmek üçin elimizden gelenini edýäris, köpimiziňki diňe arzuw bolup galýar. Käbirimiz arzuwymyza ýetýäris, köpümiz ýetemzok.

Ajaxyň dünýä futbolyna sowgat eden ýyldyzy Wesley Sneijderiňem gahrymany bardy. Ajaxyň ýaşlar ýygyndysyndan ýetişen we Telstarda oýnaýan agasy Jeffrey Sneijder.

Keltegoňurdaky gyrgynçylyk

Wakany gözi bilen gören adamlar gürrüň berýärler.
Amanmyrat Amanmyradow,Türkmenistanyň YA-nyň Ş.Batyrow adyndaky taryh institutynyň aspiranty.
1992-nji ýylyň mart aýynyň 5-ndäki “Ýaş kommunist” gazedinden alyndy.

Enäniň ýaşy

Günämizi bagyşlaýar eneler.
Sebäp – eneleriň ak süýtli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär.
Şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy...

Ene balasyna buýurdy ýumuş,
Ol diýdi: “Özüň et oň ýaly işi!”
Ýandy ene. Emma ötdi günäsin.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

“Öýe wagtynda gel, giç gelme balam..”
Ogly bolsa enä çenedi daşy.
“Wah, nätsemkäm?” Emma günäsin ötdi.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

Ýigrimi ýaşyny doldurdy ogul.
Gapak ýaly boldy tüýlüje döşi.
“Indi ata bolduň, adam bol, oglum!”

Ýunus Emre

Janym gurban bolsun seniň ýoluňa,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.
Şefagat eýlesin kemter guluna,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Mümin bolanlaryň çohdur jefasy,
Ahyretde bolar, zowky-safasy.
On sekiz müň älemniň mustafasy,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Ýedi gat gökleri seýran eýleýen,
Kürsiň üstünde jöwlan eýleýen,
Magrajynda ymmatyny dileýen,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Dört çaryýar onuň gökçek ýarydyr,
Ony söýen günälerden bäridir.
On sekiz müň älemniň soltanydyr,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

DÜNÝÄ NURMÄMMEDOWA yaş sazanda dörediji

Dünýä hakda käbir aýdylanlardan:

“Dünýä ýerine ýetirijiliginde tebigy bir talantdyr, ol pianinony guýmagursak zehini bilen ussat, tehniki derejesi ösen, tebigy mukamly, çadylaýyjy kämillik bilen çalýar. Ol biziň köpçülige hödürleýän günortan we agşamky konsertlerimizde bütin okuwynyň dowamynda hem iki bolup, hem ýeke özi, hem käte çykyş edýän ansablymyza goşulyp, hemişe aýratyn bir öwüşginli, ussatlyk bilen saz çaldy. Ol bu okuwa giren wagtyndan, 2002-nji ýyldan bäri ýerine ýetirijilik ussatlygyny örän kämilleşdirdi. ”

Malayziyada Okamak isleyanlere

Salam doganlar!
Shu gun size Malayziyada okuw barada yazmakcy.
Malaysia barada

Gyzyklyja hekayalar

salam hormatly agzalar! sag aman otyrmysynyz?!

bugun kellame sheylerak pikir geldi... men teswirlere-de wagtal wagtal giryan welin yone barden ayrilip bilemok. son anyrdan gowja zatlary ogurlamagy gownume duwdum :D

anyrda her hekayany ayri bir tema edip achyalar, hemmsini birleshtirmek uchinem moderleri yetenok, agza bir aglalyk edyar. ine menem gowja goren hekayalarymy barik yelmejek, hemmesini bir uchegin ashagynda :D hokman teswirlerden alynmaly diyen zat yok, sizem gowy gorenlerinizi goyarsynyz, yaltanmasam ozumem terjime edenlerimi yazarin...

KALENDAR

HEMMELERE SALAM! kellame şeyle pikir geldi.gelin gündelik kalendar düzelin.içinde günün sözi,ayaty,hadysy,esasy wakalar,sizin üçin ayratyn manyly günler,doglan günleri we sizin pikirinize göra yene başga peydaly zatlar barada yazalyn.bu pikir iskender palanyn(bir takvime sahip olmak)atly yazgysyny okap otyrkam geldi.şo yazgyny aşakda türkçe aslynda goyjak terjime etmane yaltandym:)biraz tasirli yazgy.name diyyaniz. aslynda muny sahypanyn bir burçunda ayratyn edip hem goyup bileris.

Syndicate content